E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Relation of IGF-I and IGFBP5 gene expression levels in Schizophrenia patients [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 225-231 | DOI: 10.5505/vtd.2020.74384

Relation of IGF-I and IGFBP5 gene expression levels in Schizophrenia patients

Sevgi Karabulut Uzunçakmak1, Halil Özcan2, Çağdaş Hünkar Yeloğlu3
1Bayburt University, Vocational School Of Heatlh Services, Medical Services And Techniques, Bayburt
2Ataturk University, Faculty Of Medicine,department Of Psychiatry, Erzurum
3Adana Kozan State Hospital, Psychiatry Services, Adana

INTRODUCTION: Schizophrenia is a severe mental disorder affecting more than 21 million people worldwide. Disruptions of the GH-IGF-I axis likely lead to schizophrenia by causing deficits in early stages of neurodevelopment and low IGF-I levels are related to pre/postnatal growth and schizophrenia. IGF axis has effective role on healthy cell growth both prenatal and postnatal. IGF-I function effecting cancer cells is regulated by IGFBP-5. Several studies showed that IGF-I expression is low in schizophrenia patients. Aim of this study is to investigate relation of IGF-I and IGFBP-5 mRNA expression levels in Schizophrenia
METHODS: Fırstly, we collected the serum samples from patients who are diagnosed with schizophrenia and healthy control group. Then RNA was isolated from these serum samples. RNA expression was investigated by real time PCR. Results were evaluated using delta delta Ct. In this study IGF-I and IGFBP5 gene expression levels were calculated. For this purpose a portion of serum taken for routine tests was used.
RESULTS: Results of this study showed that there is no significant difference of IGF-I and IGFBP5 gene expression levels between patients and healthy subjects. On the other hand an important negative correlation between IGFBP5 expression level and age was found (p<0,05). Beside that there was not any association between PANNS points and gene expression levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Consequently, relation of PANSS and gene expressions was not significant. Otherwise IGFBP5 and IGF-I mRNA expression levels had not an important relation for schizophrenia patients.

Keywords: Schizophrenia, IGF-I, IGFBP5, PANSS

Şizofreni Hastalarında IGF-I ve IGFBP5 Gen İfadesi İlişkisi

Sevgi Karabulut Uzunçakmak1, Halil Özcan2, Çağdaş Hünkar Yeloğlu3
1Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler, Bayburt
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzurum
3Adana Kozan Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Sizofreni, dünya çapında yirmi bir milyondan fazla insanı etkileyen mental bir rahatsızlıktır. Büyüme hormonu-insülin benzeri büyüme faktörü-I (GH-IGF-I) aksisinin dağılımı, erken nöral gelişim aşamalarındaki kusurlardan dolayı şizofreniye sebep olabilmektedir. IGF sistem doğum öncesi ve sonrası normal hücre büyümesinde oldukça etkindir. Kanser hücrelerinde de etkin role sahip olan IGF-I fonksiyonları insulin benzeri büyüme faktörü bağlayan protein5 (IGFBP5) tarafından düzenlenmektedir. Yapılan çalışmalar şizofreni hastalarında IGF-I ifadesinin düşük olduğunu göstermektedir. Çalışmanın amacı şizofreni hastalarında IGF-I ile aynı ailenin üyesi olan IGFBP5'in mRNA ifadeleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır..
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 20 adet şizofreni hastası ve 20 adet gönüllü sağlıklı birey katılmıştır. Bu çalışmada şizofreni hastalarında IGF-I ve IGFBP5 mRNA ifadesi düzeyleri incelenmiştir. Katılımcıların kendi rutin tetkikleri için verdikleri serumlardan bir miktar alınmıştır. Serumlardan RNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara ait mRNA ifadesinin analizi, gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile yapılmıştır. Tüm hastalara pozitif ve negatif sendrom ölçeği (PANSS) uygulanmıştır.
BULGULAR: Hasta ve sağlıklı grup arasında gen ifadeleri açısından anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. IGFBP5 gen ifadesi ve yaş kriteri arasında anlamlı negatif bir korelasyon gözlemlenmiştir (p<0,05). PANSS puanları ve gen ifadesi arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: IGF-I ve IGFBP5 gen ifade düzeyleri şizofreni hastalarında anlamlı bir artış ya da azalış göstermemiştir ve PANSS puanları ile IGFBP5 ve IGF-I gen ifade düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon olmadığı görülmüştür..

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, IGF-I, IGFBP5, PANSS

Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Halil Özcan, Çağdaş Hünkar Yeloğlu. Relation of IGF-I and IGFBP5 gene expression levels in Schizophrenia patients. Van Med J. 2020; 27(2): 225-231

Corresponding Author: Sevgi Karabulut Uzunçakmak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale