E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of theSusceptibility of Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates Isolated from Clinical Specimens to Primer Antituberculous Drugs [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 155-159 | DOI: 10.5505/ejm.2020.74317

Evaluation of theSusceptibility of Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates Isolated from Clinical Specimens to Primer Antituberculous Drugs

Yeliz Tanriverdi Çaycı, Tuğba Avan, Kemal Bilgin, ASUMAN BIRINCI
Ondokuz Mayıs University, Medical School, Department Of Medical Microbiology, Samsun

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate antituberculosis drug susceptibility of the Mycobacterium tuberculosis complex isolates, between 2014 and 2017 retrospectively.
METHODS: The specimens from patientswith a pre-diagnosis of tuberculosis were stained with Ehrlich-Ziehl-Neelsen method and evaluated microscopically. After then, specimens were inoculated onto Löwenstein-Jensen medium and BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, USA) automated culture system. If bacterial growth was detected, Mycobacterium tuberculosis complex typing was done and antituberculosis drug susceptibilities for streptomycin, isoniazid, rifampicin and ethambutol were tested at BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, USA).
RESULTS: Totally 78 Mycobacterium tuberculosis complex isolates were enrolled in the study. A single strain for each patient was taken to the study. Resistance rates of isoniazid, streptomycin and ethambutol were determined as 1.2%, 8.9% and 1.2%, respectively and no resistance to rifampicin was detected. 82% of the isolates were susceptible to all drugs and the highest resistance among antimycobacterial drugs was determined for streptomycin.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The single drug resistance that determined in our study was lower than 2017 tuberculosis report however it is known that there might have been differences between the regions.

Keywords: Mycobacterium tuberculosis complex, antituberculosis drug, resistance

Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterıum tuberculosis Kompleks İzolatlarının Primer Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Değerlendirilmesi

Yeliz Tanriverdi Çaycı, Tuğba Avan, Kemal Bilgin, ASUMAN BIRINCI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, 2014 ve 2017 yılları arasında laboratuvarımızda izole edilen Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatlarının antitüberküloz ilaçlara duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tüberküloz ön tanısı ile gönderilen örnekler Ehrlich-Ziehl-Neelsen yöntemi ile boyanarak, mikroskobik olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Löwenstein-Jensen besiyeri ve BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, ABD) otomatize kültür sistemine ekimleri yapılmıştır. Üreme görülen kültür tüplerinde Mycobacterium tuberculosis kompleks tanımlaması ve streptomisin, izoniazid, rifampisin, etambutol duyarlılıkları BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, ABD) otomatize sisteminde çalışılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya 78 Mycobacterium tuberculosis kompleks izolatı dâhil edilmiştir. Her hasta için tek bir suş çalışmaya alınmıştır. İzoniazid, streptomisin ve etambutole direnç oranları sırasıyla %1,2, %8,9, %1,2 olarak saptanmış olup rifampisine direnç olmadığı tespit edilmiştir. Hastaların %82’si tüm antibiyotiklere duyarlı olup, antimikobakteriyel ilaçlar içinde en yüksek direnç streptomisin için saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdaki tekli ilaç direnç oranları ülkemiz 2017 tüberküloz raporu verilerine göre düşük olmakla birlikte, bölgeler arası farklılıklar olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis kompleks, antitüberküloz ilaç, direnç

Yeliz Tanriverdi Çaycı, Tuğba Avan, Kemal Bilgin, ASUMAN BIRINCI. Evaluation of theSusceptibility of Mycobacterium tuberculosis Complex Isolates Isolated from Clinical Specimens to Primer Antituberculous Drugs. Van Med J. 2020; 27(2): 155-159

Corresponding Author: Yeliz Tanriverdi Çaycı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale