E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Effect on Intraocular Pressure of Intravitreal Dexamethasone Implant [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 250-256 | DOI: 10.5505/vtd.2023.73479

Effect on Intraocular Pressure of Intravitreal Dexamethasone Implant

Muhammed Batur1, Erbil Seven1, Serek Tekin1, Sena Gülbay Eren2, Tekin Yasar3
1Department of Ophthalmology, Van Yuzuncu Yil University, Van, Türkiye
2Department of Ophthalmology, Van Education and Research Hospital, Van, Türkiye
3Beyoglu Eye Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To investigate the effect of intravitreally administered 0.7 mg dexamethasone implant on intraocular pressure.
METHODS: The study included patients with macular edema due to retinal vein occlusion or diabetic retinopathy who underwent intravitreal dexamethasone implant administration. Patients with glaucoma, ocular hypertension, and neovascularization at the angle were excluded from the study. The intraocular pressure was measured using applanation tonometry before and one week, two weeks, one month, three months, and six months after the procedure. Topical anti-glaucomatous is initiated in the participants with intraocular pressure equal to or higher than 22 mmHg.
RESULTS: One hundred and five eyes of 101 patients comprising 55 (54.45%) male and 46 (45.54%) females were included in the study. The mean intraocular pressure was 14.43±2.53 mmHg before injection, and the mean postprocedure intraocular pressures were 15.31±3.66 mmHg (p=0.132) at the first day, 14.87±3.11 mmHg (p=0.371) at the first week, 16.78±3.82 mmHg (p=0.001) at the second week, 17.38±4.30 mmHg (p=0.001) at the first month, 16.92±4.55 mmHg (p=0.001) at the third month and, 15.59±2.78 mmHg (p=0.005) at the sixth month, respectively. Five patients (%4.8) experienced intraocular pressure rise >21mmHg after the procedure in which IOP was controlled with anti-glaucomatous medication in all of them.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Intravitreal dexamethasone implantation may be interpreted as a safe treatment modality in patients with retinal vein occlusion or diabetic retinopathy in terms of secondary IOP increase. However, patients should undergo regular IOP checks during routine follow-up visits.

Keywords: Dexamethazone Implant, Glaucoma, Macula eudema

İntravitreal Deksametazon İmplantının Göz İçi Basıncına Etkisi

Muhammed Batur1, Erbil Seven1, Serek Tekin1, Sena Gülbay Eren2, Tekin Yasar3
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Van
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyoğlu Göz Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İntravitreal 0,7 mg deksametazon implantının göz içi basıncı (GİB) üzerine etkisini incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya retina ven tıkanıklığı veya diyabetik retinopatiye bağlı makula ödemi olup intravitreal deksametazon implant uygulanan hastalar alındı. Glokomu, oküler hipertansiyonu ve açıda neovaskülarizasyonu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. GİB applanasyon tonometrisi ile enjeksiyon öncesi ve enjeksiyon sonrası 1. gün, 1. hafta, 2. hafta, 1. ay, 3. ay ve 6. ay ölçüldü.
BULGULAR: Çalışmaya 55 (%54,45)’i erkek, 46 (%45,54)’sı kadın olmak üzere 101 hastanın 105 gözü dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 63,9±9,5 (32-85) yıl idi. Enjeksiyon öncesi ortalama GİB 14,43±2,53 mmHg olup, enjeksiyon sonrası ortalama GİB ve enjeksiyon öncesine göre p değerleri sırasıyla 1. gün 15,31±3,65 mmHg (p=0,132), 1. hafta 14,87±3,11 mmHg (p=0,371), 2. hafta 16,78 ±3,82 mmHg (p=0,001), 1. ay 17,38±4,30 mmHg (p=0,001), 3. ay 16,92±4,55 mmHg (p=0,001) ve 6. ay 15,59±2,78 mmHg (p=0,005) olarak saptandı. Enjeksiyon sonrası 5 (%4,8) hastada GİB artışı >21mmHg oldu, antiglokomatöz ilaçlar ile bu hastalarda GİB kontrol altına alındı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Retina ven tıkanıklığı veya diyabetik retinopatiye bağlı maküler ödem tedavisinde intravitreal deksametazon implantasyonu güvenli bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilebilir. Ancak hastaların düzenli olarak GİB ölçümünün yapılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Dexametazon İmplant, Glokom, Maküla ödemi

Muhammed Batur, Erbil Seven, Serek Tekin, Sena Gülbay Eren, Tekin Yasar. Effect on Intraocular Pressure of Intravitreal Dexamethasone Implant. Van Med J. 2023; 30(3): 250-256

Corresponding Author: Muhammed Batur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale