E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Demography and Histopathologic Characteristics Of Upper Gastrointestinal Cancers Appeared in Van and Its Vicinity [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(1): 10-13

The Demography and Histopathologic Characteristics Of Upper Gastrointestinal Cancers Appeared in Van and Its Vicinity

İlyas Tuncer1, İsmail Uygan2, Mustafa Kösem3, Süleyman Özen4, Serdar Uğraş5, Kürşad Türkdoğan6
1Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD
2Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD
3Patoloji ABD
4Patoloji ABD
5Patoloji ABD
6Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD

Aim: Upper gastrointestinal cancers are important causes of morbidity and mortality all over the world and in Turkey. In this study we evaluated the prevalence, anatomic, histopathologic characteristics of upper gastrointestinal Ca in Eastern Turkey and in Van. Method: We investigated retrospectively 4763 persons from December 1994 to January 2000 in our endoscopy unit. Five hundred eight (10.6%) patients with gastrointestinal Ca were diagnosed with endoscopic, radiological and histopathological methods . Results:Of the 4763 patients, 207(4.3%) were esophageal cancer, 301(6.3%) were gastric Ca. The highest prevalences of both cancer groups were between the ages of 50 and 70 . Gastric Ca was 1.5 fold frequent than esophageal Ca. Esophageal epidermoid Ca was more frequent in women, whereas gastric and esophageal adenocancers were more frequent in men. In lake Van and its vicinity, endoscopic examinations revealed a significantly high prevalence of upper gastrointestinal cancer, when compared with the reports of western cities of Turkey. Conclusion: We have concluded that there is an urgent need to conduct studies in a large scale in order to determine the epidemiological factors and incidence of upper GİS for they have a widespread occurence in our region.

Keywords: Gastric cancer, esophageal cancer, prevalence

Van ve Çevresinde Görülen Üst Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Demografik ve Histopatolojik Özellikleri

İlyas Tuncer1, İsmail Uygan2, Mustafa Kösem3, Süleyman Özen4, Serdar Uğraş5, Kürşad Türkdoğan6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları ve AD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Van
4YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, VAN
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Van
6Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Van

Amaç: Üst gastrointestinal sistem (GİS) kanserleri ülkemizde ve tüm dünyada önemli morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Ülkemizin doğusunda yeralan Van gölü havzasında üst GİS kanserlerinin prevalansını, lokalizasyonunu ve histopatolojik özelliklerini tespit etmek için bu çalışmayı planladık. Metod:Çalışmaya aralık 1994-Ocak 2000 tarihleri arasında endoskopi ünitemize müracaat eden 4763 hasta içinden endoskopik görünüm ve histopatolojik inceleme ile üst GİS kanseri tanısı almış 508 (%10.6) hasta dahil edildi. Bulgular: Vakaların 207 (%4.3)’si özofagus kanseri, 301(%6.3)’i mide kanseri idi. Her iki kanser grubunun en sık görüldüğü yaş 50-70 yaşlar arası idi. Mide kanseri, özofagus kanserine oranla 1,5 kat fazla olup, özofagus epidermoid kanseri kadınlarda, mide ve özofagus adenokanseri erkeklerde daha sık görülmekte idi. Sonuç: Sonuç olarak üst gastrointestinal sistem kanserlerinin, ülkemizin batı bölgeleri ile karşılaştırıldığında Van gölü ve çevresinde daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Yöremizde üst GİS kanserlerinin yüksek sıklıkta görülmesi nedeniyle epidemiyolojik faktörler ve insidensi belirlemek amacıyla daha geniş ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, özofagus kanseri, prevalans

İlyas Tuncer, İsmail Uygan, Mustafa Kösem, Süleyman Özen, Serdar Uğraş, Kürşad Türkdoğan. The Demography and Histopathologic Characteristics Of Upper Gastrointestinal Cancers Appeared in Van and Its Vicinity. Van Med J. 2001; 8(1): 10-13
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale