E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of Liver Biopsy Results in Chronic Hepatitis B Patients [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 403-406 | DOI: 10.5505/vtd.2020.68889

Evaluation of Liver Biopsy Results in Chronic Hepatitis B Patients

Nilgün Söğütçü1, Şafak Kaya2
1SBU Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Department of Pathology, Diyarbakir
2SBU Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases, Diyarbakir

INTRODUCTION: Our country is a middle endemic country in terms of chronic hepatitis B and is an important problem in my region. In this study, we examined patients who underwent liver biopsy due to chronic hepatitis B.
METHODS: We included a total of 653 patients who underwent liver biopsy for CHB between October 2011 and March 2019 in our hospital. Demographic data such as age, sex, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotrabsferase (AST), HBeAg, Anti-HBe, HBV DNA levels were obtained from hospital automation recording system and liver biopsy results were obtained from pathology recording system.
RESULTS: A total of 600 CHB patients who underwent liver biopsy were included in the study. 216 (6) of the patients were female and the mean age was 32.5 ± 1.25 (15-78). The mean ALT value was 56.6 ± 5.42 (9-445) U / L, the mean fibrosis value was 1.6 ± 1.1 (0-6) and the HBV DNA level was 119840000 ± 483761000 IU / ml. The number of patients with normal ALT (<32 U / L) was 301 (50.1%). The pathology of 188 (31.3%) of these patients was fibrosis ≥2 and / or HAI≥6 and treatment was started.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, liver biopsy is still the gold standard in chronic hepatitis B patients and should be considered in patients with high HBV DNA, even if ALT is normal.

Keywords: Liver biopsy, Chronic hepatitis B, Knodell classification

Kronik Hepatit B Hastalarında Karaciğer Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Nilgün Söğütçü1, Şafak Kaya2
1SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Diyarbakır
2SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Ülkemiz kronik hepatit B açısından orta endemik bir ülkedir ve bölgemizde önemli bir sorundur. Biz bu çalışmada kronik hepatit B nedeniyle karaciğer biyopsisi yaptığımız hastaları irdeledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza hastanemizde Ekim 2011- Mart 2019 yılları arasında KHB nedeniyle karaciğer biyopsisi yapılmış toplam 653 hastayı dahil ettik. Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik bilgileri, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotrabsferaz (AST), HBeAg, Anti-HBe, HBV DNA düzeylerine hastane otomasyon kayıt sisteminden, karaciğer biyopsi sonuçlarına ise patoloji kayıt sisteminden ulaşıldı.
BULGULAR: Çalışmaya karaciğer biyopsisi yapılmış olan toplam 600 KHB hastası dahil edildi. Hastaların 216 (%36)’sı kadın ve yaş ortalaması 32,5±1,25 (15-78) idi. Ortalama ALT değeri 56,6±5,42 (9-445) U/L, ortalama fibrozis değeri 1,6±1,1 (0-6), HBV DNA düzeyi ise 119840000±483761000 IU/ml idi. Normal ALT (<32 U/L) değerine sahip olan hasta sayısı 301 (%50,1) idi. Bu hastaların 188 (%31,3)’inin patolojisi fibrozis ≥2 ve /veya HAİ≥6 şeklindeydi ve bu hastalara tedavi başlanmıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, karaciğer biyopsisi kronik hepatit B hastalarında hala altın standarttır ve ALT değeri normal olsa bile HBV DNA’sı yüksek olan hastalarda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer biyopsi, Kronik hepatit B, Knodell sınıflaması

Nilgün Söğütçü, Şafak Kaya. Evaluation of Liver Biopsy Results in Chronic Hepatitis B Patients. Van Med J. 2020; 27(4): 403-406

Corresponding Author: Nilgün Söğütçü, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale