E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Investigation of Relationship between Age, Number of Pregnancy and Caries Incidence in Female Patients at a Specific Range of Age [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 86-89 | DOI: 10.5505/vtd.2016.67510

Investigation of Relationship between Age, Number of Pregnancy and Caries Incidence in Female Patients at a Specific Range of Age

Esin Özlek1, Ersen Bilgili2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Van

Objective: Aim of the study is to evaluate relationship between caries incidence, age and number of pregnancy in female patients at a specific range of age that visited our clinic. Material and Method: 313 volunteer female patients from 19-45 ages living in Van region that visited our clinic for dental complaints are involved in the study. Patients obtained information about the study and accepted to involve. After routine clinical and radiological examinations, DMF values, ages and number of pregnancies of the patients are saved as data. Relationship between age, number of pregnancy and all units of DMF index is investigated. Results: According to Pearson’s correlation analysis, total DMFT value had a high positive correlation between both age (r=0,92) and number of pregnancy (r=0,995). Individual analysis showed that except the relationship between number of pregnancy and number of filled teeth (r=0,013) and between age and number of decayed teeth (r=0,082); all units DMF have positive correlation between age and number of pregnancy. Conclusion: Age and number of pregnancy induces caries incidence providing different effects on the units of DMFT index.

Keywords: DMFT index, dental caries, age, pregnancy

Belirli Yaş Aralığındaki Kadın Hastalarda Yaş ve Geçirilmiş Gebelik Sayısı ile Çürük İnsidansı Arası İlişkinin İncelenmesi

Esin Özlek1, Ersen Bilgili2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Van

Amaç: Çalışmanın amacı kliniğimize gelen belli yaş grubundaki kadın hastalarda gebelik sayısı ve yaşın, çürük insidansı ile ilişkisinin DMFT indeksi kullanılarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Kliniğimize dental tedavileri için başvurmuş, Van bölgesinde yaşayan 19-45 yaş arasındaki 313 gönüllü kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Öncelikle hastalara çalışma hakkında bilgi verildi ve onayları alındı. Rutin radyografik ve klinik muayeneleri yapılan hastalara geçirdikleri gebelik sayısı sorularak alınan cevaplar, yaş bilgileriyle birlikte kaydedildi. Yaş ile gebelik sayısı ile DMFT indeksinin tüm öğelerinin ilişkisi irdelendi. Bulgular: Pearson korelasyon analizine göre göre, hem yaş ile toplam DMFT değeri arasında (r=0,92) hem de geçirilmiş gebelik sayısı ile toplam DMFT değeri arasında (r=0,995) pozitif yüksek korelasyon bulunmuştur. DMF öğeleri ile ilişki ayrı ayrı değerledirildiğinde gebelik sayısı ve dolgu sayısı arasındaki ilişki ile (r=0,013) yaş ile çürük sayısı arasındaki ilişki (r=0,082) istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış, diğer bütün öğelerin yaş ve gebelik sayısı ile pozitif korelasyon gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç: Artan yaş ve gebelik sayısı çürük insidansını DMF öğerleri için farklı düzeyde etkilemek koşuluyla artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: DMFT, diş çürüğü, yaş, gebelik

Esin Özlek, Ersen Bilgili. Investigation of Relationship between Age, Number of Pregnancy and Caries Incidence in Female Patients at a Specific Range of Age. Van Med J. 2016; 23(1): 86-89
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale