E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Determination of Some Antioxidan Enzyme Activities in Fresh and Dry Grapes (Vitis vinifera L.) [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 150-154 | DOI: 10.5505/vtd.2020.66742

Determination of Some Antioxidan Enzyme Activities in Fresh and Dry Grapes (Vitis vinifera L.)

Halit Demir1, Ayhan GÜLER2, Canan Demir3
1Department Of Biochemistry, Van Yuzuncu Yıl University, Van, Turkey
2Department Of Physical Education And Sports, Hakkari University, Hakkari, Turkey
3Van Yuzuncu Yıl University, Vocational School Of Health Care, Van, Turkey

INTRODUCTION: Phenolic compounds in fruits and vegetables are very important in terms of eliminating free radicals. Most phenolic compounds are known to have antioxidant activity and can help protect cells against oxidative damage caused by free radicals. Grape fruit, known to contain various phenolic compounds such as hydroxynnamic acids, flavonols and anthocyanins has been reported to have antioxidant activity due to its high polyphenolic content. Therefore, in that study, it is aimed to determine some enzyme activities which are thought to be present in grape fruit.
METHODS: In this study, enzymes antioxidant as superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) enzymes were determined by spectrophotometric method in fresh and raisin extracts grown in Aegean and Marmara regions. The findings were analyzed using statistical methods and the results were interpreted.
RESULTS: Superoxide dismutase (SOD) enzyme activity in fresh grape fruits were found to be 11.70, 6.6 U/L in Aegean and Marmara regions, respectively, while catalase (CAT) enzyme activity were found to be 6.32 and 3.82 U/L, respectively. Superoxide dismutase (SOD) enzyme activity in raisin fruits were found to be 6.05 and 5.05 U/L in Aegean and Marmara regions respectively, while Catalase (CAT) enzyme activity 4.17 and 3.12 U/L, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study showed that grapes are an important antioxidant store. Therefore, as a result of our research, it can be said that grapes are a powerful antioxidant against oxidative stress both in terms of food and human health.

Keywords: Grape, catalase, superoxide dismutase.

Yaş ve Kuru Üzümde (Vitis vinifera L) Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi

Halit Demir1, Ayhan GÜLER2, Canan Demir3
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı, Van
2Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Hakkari
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Meyve ve sebzelerdeki fenolik bileşikler serbest radikalleri ortadan kaldırma yönleriyle çok önemlidir. Fenolik bileşiklerin çoğunun antioksidan aktiviteye sahip olduğu ve serbest radikallerin sebep olduğu oksidatif hasara karşı hücreleri koruduğu bilinmektedir. Hidroksinnamik asitler, flavonoller ve antosiyaninler gibi çeşitli fenolik bileşikleri içerdiği bilinen üzüm meyvesinin, yüksek polifenolik içeriğinden dolayı antioksidan aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir. Bundan dolayı bu çalışmada, üzüm meyvesinde bulunduğu düşünülen bazı enzim aktiviteleri saptandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Ege ve Marmara bölgelerinde yetişen yaş ve kuru üzüm tanesinde bulunan bazı antioksidan enzim aktivitelerinin belirlenmesine yönelik olarak temin edilen üzüm ekstraktlarında, süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) gibi bazı enzimler spektrofotometrik yöntem ile belirlenerek, antioksidan enzim aktiviteleri tayin edilmiştir. Elde edilen bulgular istatistik yöntemler kullanılarak analizleri yapılmış ve sonuçları yorumlanmıştır.
BULGULAR: Yaş üzüm tanesinde süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesi ortalama olarak Ege ve Marmara bölgelerinde sırasıyla 11,70 U/L, 6,6 U/L, Katalaz (CAT) enzim aktivitesi 6,32 U/L ve 3,82 U/L olarak bulunmuştur. Kuru üzüm tanesinde süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesi ortalama olarak Ege ve Marmara bölgelerinde sırasıyla 6,05 U/L, 5,05 U/L, Katalaz (CAT) enzim aktivitesi 4,17 U/L ve 3,12 U/L olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada elde edilen sonuçlar üzümün önemli bir antioksidan deposu olduğunu göstermiştir. Bu nedenle araştırma sonucunda, üzümün hem besin olarak hem de insan sağlığı açısından oksidatif strese karşı güçlü bir antioksidan olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Üzüm, katalaz, süperoksit dismutaz.

Halit Demir, Ayhan GÜLER, Canan Demir. Determination of Some Antioxidan Enzyme Activities in Fresh and Dry Grapes (Vitis vinifera L.). Van Med J. 2020; 27(2): 150-154

Corresponding Author: Canan Demir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale