E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Vitamin D status of mothers who have given birth and their babies in Istanbul's Bagcilar district [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 197-202 | DOI: 10.5505/vtd.2020.62681

Vitamin D status of mothers who have given birth and their babies in Istanbul's Bagcilar district

Abdullah Sert1, Hüseyin Kaya2, Özgül Yiğit3, Sinan Yavuz4, Tuba Karakuş Sert3
1Department Of Pediatrics, Biruni University School Of Medicine, İstanbul, Turkey
2Division Of Neonatology, Department Of Pediatrics, Inonu University School Of Medicine, Turgut Ozal Medical Center, Malatya, Turkey
3Department Of Pediatrics, İstanbul Bağcılar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Division Of Pediatric İntensive Care, Department Of Pediatrics, Hacettepe University School Of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Inadequate sunlight during pregnancy and lactation and not receiving vitamin D support; which is an important health problem that causes decrease of vitamin D levels in both breast milk and newborn baby. In this study, we aimed to investigate vitamin D levels of mothers and newborn babies, and to determine the relationship between serum vitamin D levels and maternal vitamin D levels in newborns.
METHODS: 108 babies and their mothers who gave birth at 37 weeks and higher of gestation were included in the study. A questionnaire was created by asking mother’s age, occupation, and vitamin support during pregnancy, daily milk and fish consumption, dressing styles and sunlight times. Venous blood was collected from the pregnant women in the delivery room. The blood was drawn from the umbilical cord immediately after birth.
RESULTS: The mean value of vitamin D of the mothers was 4.6 ± 2.7 ng / ml and the mean vitamin D level of the infants was 5.2 ± 3.5 ng / ml. There was a significant (p<0.05) correlation between the vitamin D of the mother and the vitamin D of the baby and both of them were low..
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, a high rate of vitamin D deficiency was observed in mother and newborn infants. Vitamin D levels of mother and newborn infants were also correlated. We think that the diagnosis and treatment of vitamin D deficiency in mothers can prevent vitamin D deficiency in babies. It is necessary to ensure adequate intake of vitamin D for all mothers, mothers during pregnancy and lactation.

Keywords: Vitamin D, newborn, cord blood, rickets.

İstanbul Bağcılar İlçesinde Doğum Yapan Annelerin ve Bebeklerinin D Vitamini durumları

Abdullah Sert1, Hüseyin Kaya2, Özgül Yiğit3, Sinan Yavuz4, Tuba Karakuş Sert3
1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Pediatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelikte ve emzirme döneminde güneş ışığına yetersiz maruz kalmak ve yetersiz vitamin D almak hem anne sütünde hem yenidoğan bebekte yetersiz vitamin D düzeylerine neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Çalışmamızda doğum yapan annelerin ve yenidoğan bebeklerinin D vitamini seviyelerini, annelerdeki serum D vitamini düzeylerinin yenidoğan bebeklerin D vitamin düzeyine ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gestasyon haftası 37 ve üstünde doğum yapan 108 bebek ve anneleri çalışmaya dahil edildi. Annelerin yaşları, meslekleri, gebelik süresince vitamin desteği alıp almadıkları, günlük süt ve balık tüketimleri, giyinme tarzları ve güneşte kalma süreleri sorularak bir anket formu oluşturuldu. Gebe annelerden doğum öncesi doğum salonunda, bebeklerinden ise doğumdan hemen sonra göbek kordonundan venöz kan alındı.
BULGULAR: Annelerin D vitamin düzeyi ortalama değeri 4.6 ± 2,7 ng/ml ve bebeklerin D vitamini düzeyi ortalama değeri 5.2 ± 3,5 ng/ml olarak düşük saptandı. Annenin D vitamin değeri ile bebeğin D vitamin değeri arasındaki anlamlı (p ˂ 0,05) korelasyon mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda anne ve yenidoğan bebeklerinde yüksek oranda vitamin D eksikliği görülürken, anne ile yenidoğan bebeklerin D vitamini düzeylerinin de korele olduğu görüldü. Annelerin D vitamini eksikliğinin zamanında tanı alıp tedavi edilmesinin bebeklerde gelişebilecek D vitamini eksikliğini önleyebileceğini düşünmekteyiz. Anne adaylarının, gebelik ve emzirme dönemindeki annelerin, tüm bebeklerin yeterli miktarda D vitamini alımının sağlanması gerekir

Anahtar Kelimeler: D vitamini, yenidoğan, kord kanı, raşitizm.

Abdullah Sert, Hüseyin Kaya, Özgül Yiğit, Sinan Yavuz, Tuba Karakuş Sert. Vitamin D status of mothers who have given birth and their babies in Istanbul's Bagcilar district. Van Med J. 2020; 27(2): 197-202

Corresponding Author: Hüseyin Kaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale