E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Protective Effects of Ramelteon on Acute Lung Injury in Endotoxin-Induced Sepsis in Rats [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 178-183 | DOI: 10.5505/vtd.2023.62582

Protective Effects of Ramelteon on Acute Lung Injury in Endotoxin-Induced Sepsis in Rats

Tuğba Nurcan Yüksel1, Duygu Kose2, Muhammet Ali Gürbüz3, Zekai Halici4, Fadime Canbolat5, Esra Bozgeyik6
1Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Tekirdag Namık Kemal University, Tekirdag, Turkey
2Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Sutcu Imam University, Kahramanmaraş, Turkey
3Department of Histology and Embryology, Medical Faculty, Ataturk University, Erzurum, Turkey
4Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey
5Department of Pharmacy Services, Vocational School of Health Services, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
6Department of Medical Services and Techniques, Vocational School of Health Services, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey

INTRODUCTION: Sepsis is a life-threatening excessive systemic inflammatory reaction syndrome to infection that usually occurs in patients with bacteremia. The respiratory system is one of the structures most affected by acute organ damage. Melatonin plays an important role in regulating various physiological functions of the body, including antioxidant and anti-inflammatory. Ramelteon (RAME) is the first melatonin receptor agonist confirmed for clinical use. The goal of this study is to determine the effects of RAME on endotoxin-induced septic lung injury in rats.


METHODS: Thirty-two female rats were separated randomly into four groups (n=8). Group healthy received intraperitoneal normal saline, group sepsis received intraperitoneally 10 mg/kg lipopolysaccharide (LPS), group sepsis+RAME2 received 10 mg/kg LPS plus 2mg/kg RAME, and group sepsis+RAME4 received 10 mg/kg LPS plus 4mg/kg RAME. RAME was administered by oral gavage 1 hour before LPS administration. The lung tissues were collected 12 hours after LPS administration and investigated molecularly (qRT-PCR analyses of Tumor Necrosis Factor-α, nuclear factor kappa-β, and interleukin 1-beta mRNA expression) and histopathologically (staining with Harris Hematoxylin and Eosin Y).
RESULTS: TNF-α, NF-κβ, and IL-1β levels significantly decreased dose-dependent in the septic rats following RAME administration. RAME administration ameliorated histopathological injury in lung tissues due to sepsis.

DISCUSSION AND CONCLUSION: RAME ameliorated the inflammatory response in endotoxin-induced sepsis. These findings suggest that RAME can be a promising agent by contributing to alternative preventive treatment methods for sepsis with its anti-inflammatory effect.

Keywords: Antiinflammatory, lipopolysaccharide, melatonin, ramelteon, sepsis

Sıçanlarda Endotoksin Kaynaklı Sepsiste Akut Akciğer Hasarı Üzerine Ramelteon'un Koruyucu Etkileri

Tuğba Nurcan Yüksel1, Duygu Kose2, Muhammet Ali Gürbüz3, Zekai Halici4, Fadime Canbolat5, Esra Bozgeyik6
1Tekirdag Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Sütçü Imam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
3Kafkas Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Erzurum
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Turkey
5Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczacılık Hizmetleri Anabilim Dalı, Çanakkale
6Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anabilim Dalı, Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Sepsis, genellikle bakteriyemili hastalarda ortaya çıkan, enfeksiyona karşı yaşamı tehdit eden aşırı sistemik inflamatuar reaksiyon sendromudur. Solunum sistemi akut organ hasarından en çok etkilenen yapılardan biridir. Melatonin, antioksidan ve antiinflamatuar dahil olmak üzere vücudun çeşitli fizyolojik işlevlerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Ramelteon (RAME), klinik kullanım için onaylanan ilk melatonin reseptörü agonistidir. Bu çalışmanın amacı sıçanlarda endotoksin kaynaklı septik akciğer hasarı üzerine RAME'nin etkilerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz iki dişi sıçan rastgele dört gruba ayrıldı (n=8). Sağlıklı grup intraperitoneal normal salin, grup sepsis intraperitoneal 10 mg/kg lipopolisakkarit (LPS), grup sepsis + RAME2 10 mg/kg LPS ile birlikte 2mg/kg RAME ve grup sepsis+RAME4 10 mg/kg LPS ile birlikte 4mg/kg RAME aldı kg. RAME, LPS uygulamasından 1 saat önce oral sonda ile uygulandı. LPS uygulamasından 12 saat sonra akciğer dokuları toplandı ve moleküler (tümör nekroz faktörü-α, nükleer faktör kappa-β ve interlökin 1-beta) ve histopatolojik (Harris Hematoxylin ve Eosin Y ile boyama) olarak incelendi.

BULGULAR: TNF-α, NF-κβ ve IL-1β seviyeleri, RAME uygulamasını takiben septik sıçanlarda doza bağlı olarak önemli ölçüde azaldı. RAME uygulaması, akciğer dokularında sepsise bağlı histopatolojik hasarı düzeltti.

TARTIŞMA ve SONUÇ: RAME endotoksin kaynaklı sepsiste inflamatuar yanıtı iyileştirdi. Bu bulgular, RAME'nin antiinflamatuar etkisi ile sepsis için alternatif koruyucu tedavi yöntemlerine katkıda bulunarak umut verici bir ajan olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antiinflamatuar, lipopolisakkarit, melatonin, ramelteon, sepsis

Tuğba Nurcan Yüksel, Duygu Kose, Muhammet Ali Gürbüz, Zekai Halici, Fadime Canbolat, Esra Bozgeyik. Protective Effects of Ramelteon on Acute Lung Injury in Endotoxin-Induced Sepsis in Rats. Van Med J. 2023; 30(2): 178-183

Corresponding Author: Tuğba Nurcan Yüksel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale