E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of Retinopathy Severity According to the Premature Stage in Premature Retinopathy [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 139-143 | DOI: 10.5505/vtd.2020.62347

Evaluation of Retinopathy Severity According to the Premature Stage in Premature Retinopathy

Gülistan Oyur1, Leyla Hazar2, Esra Vural3, Yakup Acet1, Oğuz Celik1
1Mardin State Hospital
2Kızıltepe State Hospital, Mardin
3Kayseri City Hospital

INTRODUCTION: The aim of this study is to analyze the relationship between the stage of prematurity and retinopathy severity by analyzing the results of premature retinopathy (PR) screening.
METHODS: In state Hospital 862 eyes of 431 cases who were admitted between June 2017 and September 2018 were evaluated retrospectively. Cases were classified according to gestational ages and birth weights. The cases were divided into advanced, intermediate and late premature. The relationship between the severity of retinopathy and the degree of premature and multiple births was evaluated
RESULTS: Two hundred thirty four (54.3%) of the cases were female and 197 (45.7%) were male. Birth weeks were 23 to 36 weeks (31.9 ± 2.77), and birth weights were 510-3500 gr (1746 ± 476). PR was detected in 137 (31.8%) of the cases at any stage, and no sign of PR was found in 294 (68.2%) cases. Stage 1 PR was detected in 80 cases (58.4%), stage 2 PR in 42 cases (30.7%), stage 3 PR in 13 cases (9.5%), and stage 4 PR in 2 cases (1.5%). The mean birth weight and gestational week were statistically significantly lower in patients with PR at any stage (p <0.05). Stage 3 and Stage 4 PR were detected in 6 (%4,32) cases with a gestational age of >32 weeks. No significant relationship was found between multiple births and PR. (P = 0.908)
DISCUSSION AND CONCLUSION: It should always be considered that there may be advanced stage PR in moderate and late premature.

Keywords: prematurity, severity of retinopathy, screening

Prematüre Retinopatisinde Retinopati Şiddetinin Prematüre Evresine Göre Değerlendirilmesi

Gülistan Oyur1, Leyla Hazar2, Esra Vural3, Yakup Acet1, Oğuz Celik1
1Mardin Devlet Hastanesi, Mardin
2Kızıltepe Devlet Hastanesi, Mardin
3Kayseri Şehir Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amaç, prematüre retinopati (PR) tarama sonuçlarını analiz ederek, prematüre evresinin retinopati şiddeti ile ilişkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ….Hastanemizde, Haziran 2017- Eylül 2018’de kliniğimize başvuran prematür bebeklerden 431 olgunun 862 gözüne ait veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular gestasyonel yaş ve doğum ağırlıklarına göre sınıflandırıldı. Olgular ileri derece, orta derece ve geç prematüre diye ayrıldı. Çoğul doğumlar kaydedildi. Retinopati şiddeti ile prematüre derecesi ve çoğul doğum ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların 234’ü (%54,3) kız, 197’si (%45,7) erkek olup, doğum haftaları 23-36 hafta (31,9±2,77), doğum ağırlıkları ise 510-3500 gr (1746±476) arasındaydı. Herhangi bir evrede PR olguların 137’sinde (%31,8) olup, 294 (%68,2) olguda PR bulgusu saptanmadı. Evre 1 PR 80 olguda (%58,4), Evre 2 PR 42 olguda (%30,7), Evre 3 PR 13 olguda (%9,5), Evre 4 PR ise 2 olguda (%1,5) tespit edildi. Herhangi bir evrede PR bulgusu olan olguların ortalama doğum ağırlığı ve doğum haftası istatistiksel olarak anlamlı daha küçük idi (p < 0,05). Herhangi bir evrede PR saptanan hastaların %64,9 oranında doğum haftası ≤32 iken, >32 haftalık infantlarda bu oran %35,1 olarak görüldü. Doğum haftası >32 hafta olan 6 (%4,32) olguda Evre 3 ve Evre 4 PR saptandı. Çoğul doğum ile PR arasında anlamlı ilişki bulunamadı. (p=0,908)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Orta derece ve geç prematürlerde de ileri evre PR olabileceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Prematüre retinopatisinde tarama, tüm prematürlerde dikkatle yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: prematüre, retinopati şiddeti, tarama

Gülistan Oyur, Leyla Hazar, Esra Vural, Yakup Acet, Oğuz Celik. Evaluation of Retinopathy Severity According to the Premature Stage in Premature Retinopathy. Van Med J. 2020; 27(2): 139-143

Corresponding Author: Leyla Hazar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale