E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Clinical Characteristics of Children with Food Allergy in Van [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 266-272

The Clinical Characteristics of Children with Food Allergy in Van

Handan Duman Şenol1, Burcu Tahire Köksal2
1İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Van
2Başkent Üniversitesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Ankara

Aim: Food allergy is an immune response directed toward food. It occurs by responses that are immunoglobulin E mediated, non–IgE mediated, or a combination of both. It is announced that the prevalence of food allergy appears to have increased in recent years in children. This study aimed to bring out the clinical characteristics of food allergic patients and the responsible food Methods: The patients admitted with complaints of food allergy and applied prick test in Van İpekyolu Obstetrics and Pediatrics Hospital between March 2014- September 2014 were included in the study. Results: The average age of 79 patients included ın the study were 34.7± 38.0 months and 63.3% of them were male. Cow milk (46.8%) and egg (27.8%) were the most seen allergens. The diagnosis of the patients were 38 atopic dermatitis, 15 food protein induced enteropathy, 7 anaphylaxis, 5 proctocolitis, 9 urticaria/angioedema, 3 food protein induced enterocolitis, 1 allergic rhinitis and 1 wheezy infant. Conclusion: Cow milk and egg were the most seen allergens among our patients. Almost half of our patients had atopic dermatitis. It is important that the patients with atopic dermatitis should be evaluated for food allergy. On the other hand food was the most common cause for anaphylaxis and it is important that families should be informed about food elimination and epinephrine usage.

Keywords: Child, Food allergy, Skin test

Van’ da Besin Alerjik Çocukların Klinik Özellikleri

Handan Duman Şenol1, Burcu Tahire Köksal2
1İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Van
2Başkent Üniversitesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Ankara

Besin alerjisi besinlere karşı oluşan immünolojik bir mekanizmadır. İmmünglobulin E aracılı, non-IgE aracılı ya da ikisinin birlikte rol aldığı mekanizmalarla oluşmaktadır. Son yıllarda çocukluk çağında giderek sıklığının arttığı bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı besin alerjisi tanısı ile izlenen hastaların klinik özelliklerinin ve neden olan besinlerin belirlenmesidir Yöntem: Van İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çocuk alerji polikliniğinde Mart 2014-Eylül 2014 tarihleri arasında besin alerjisi tanısı ile izlenen hastaların dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 79 hastanın yaş ortalaması 34.7± 38.0 ay olup %63.3’ü erkek idi. Hastalarda en fazla inek sütü (%46.8) ve yumurta (%27.8) alerjisi saptandı. Hastaların aldıkları tanılar 38’inde atopik dermatit, 15’inde besin protein ilişkili enteropati, 7’sinde anafilaksi, 5’inde proktokolit, 9’unda ürtiker/anjioödem, 3’ünde besin protein ilişkili enterokolit, 1’inde alerjik rinit ve 1’inde hışıltılı çocuk idi Sonuç: Hastalarımızda en fazla süt ve yumurta alerjisine rastlanmıştır. Hastalarımızın yaklaşık yarısında atopik dermatit vardı. Atopik dermatitli hastaların besin alerjisi açısından değerlendirilmesi önemlidir. Ayrıca çocuklarda anafilaksinin en sık nedeni besinler olup bu hastaların ailelerinin besin eliminasyonu ve adrenalin otoenjektör kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Besin alerji, Deri testi

Handan Duman Şenol, Burcu Tahire Köksal. The Clinical Characteristics of Children with Food Allergy in Van. Van Med J. 2015; 22(4): 266-272
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale