E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Comparison of the effects of preoperative gabapentin and pregabalin on postoperative analgesic consumption, urinary retention and nausea-vomiting in patients undergoing anorectal surgery under spinal anesthesia [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 446-452 | DOI: 10.5505/vtd.2020.59365

Comparison of the effects of preoperative gabapentin and pregabalin on postoperative analgesic consumption, urinary retention and nausea-vomiting in patients undergoing anorectal surgery under spinal anesthesia

Tülin Arıcı, Ayşe Mızrak Arslan, Selman Can, Sitki Goksu
Gaziantep University, Faculty of Medicine, Anesthesiology and Reanimation, Gaziantep

INTRODUCTION: Urinary retention and nausea and vomiting after spinal anesthesia are common problems. Urinary retention is also a frequent complication after anorectal surgery. Gabapentin and pregabalin have been used successfully in postoperative pain treatment. In this study, we aim to compare the efficacy of gabapentin and pregabalin for postoperative pain, urinary retention, and nausea-vomiting in anorectal surgery patients under spinal anaesthesia.
METHODS: The study was carried out randomized and double-blind, placebo-controlled. The 90 patients who underwent elective anorectal surgery were divided into three groups. 300 mg gabapentin in Group G (n=30), 75 mg pregabalin in Group P (n=30), and oral placebo capsül in Group C (n=30) were given orally to the patients 2 hours before surgery. Spinal anesthesia was performed at L4-L5 interspace and a volume of 4 ml of % 0,5 izobarik levobupivacaine and 25 µg fentanil injected through a 25 gauge spinal needle.
RESULTS: The number of patients using analgesics within 12 hours was statistically lower in Group G and Group P compered with Group C. There was no statistically significant difference between Group G and Group P. Urinary retention was statistically lower in Group G and Group P than in Group C. There was no statistically significant difference between Group G and Group P in terms of urinary retention. There was no statistically significant difference between groups in terms of nausea and vomiting.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperatif gabapentin and pregabalin may reduce the postoperative analgesic requirement and incidence of urinary retention in anorectal surgery under spinal anesthesia.

Keywords: Gabapentin, pregabalin, ürinary retention, nausea-vomiting, spinal anesthesia

Spinal anestezi altında anorektal cerrahi uygulanan hastalarda gabapentin ve pregabalin ile yapılan premedikasyonların postoperatif analjezik ihtiyacı, idrar retansiyonu ve bulantı kusma üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Tülin Arıcı, Ayşe Mızrak Arslan, Selman Can, Sitki Goksu
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Üriner retansiyon ve bulantı-kusma spinal anesteziden sonra yaygın görülen problemlerdir. Üriner retansiyon aynı zamanda anorektal cerrahilerden sonra da sık karşılaşılan bir komplikasyondur. Gabapentin ve pregabalin postoperatif ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, spinal anestezi altında anorektal cerrahi uygulanan hastalarda gabapentin ve pregabalinin posoperatif ağrı, üriner retansiyon ve bulantı-kusma üzerine etkilerini kontrol grubuyla karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma randomize, çift kör, plasebo kontrollü olarak gerçekleştirildi. Elektif anorektal cerrahi geçirecek 90 hasta üç gruba ayrıldı. Oral olarak cerrahiden 2 saat önce Grup G’deki hastalar (n=30) 300 mg gabapentin, Grup P’deki hastalar (n=30) 75 mg pregabalin ve Grup C’ deki hastalar (n=30) plasebo kapsül aldı. Spinal anestezi L4-L5 intervertebral aralığından 25 gauge Quincke spinal iğnesi kullanılarak 20 mg izobarik levobupivakain ve 25 µg fentanil ile gerçekleştirildi.
BULGULAR: Cerrahiden sonra 12 saat içinde analjezik kullanan hasta sayısı Grup G ve Grup P’de Grup C’ye göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düşüktü. Grup G ve Grup P arasında ise anlamlı farklılık yoktu. Üriner retansiyon oranı Grup G ve Grup P’de Grup C’den anlamlı olarak düşüktü. Grup G ve Grup P arasında ise üriner retansiyon açısından fark yoktu. Bulantı ve kusma açısından gruplar arasında fark yoktu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif gabapentin ve pregabalin spinal anestezi altında anorektal cerrahi geçiren hastalarda postoperatif analjezik tüketimi ve üriner retansiyonu azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Gabapentin, pregabalin, üriner retansiyon, bulantı-kusma, spinal anestezi

Tülin Arıcı, Ayşe Mızrak Arslan, Selman Can, Sitki Goksu. Comparison of the effects of preoperative gabapentin and pregabalin on postoperative analgesic consumption, urinary retention and nausea-vomiting in patients undergoing anorectal surgery under spinal anesthesia. Van Med J. 2020; 27(4): 446-452

Corresponding Author: Tülin Arıcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale