E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Retrospective Analysis of the Congenital Malformations in the Tertiary Center in Şanlıurfa [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 470-474 | DOI: 10.5505/vtd.2019.58159

Retrospective Analysis of the Congenital Malformations in the Tertiary Center in Şanlıurfa

Sibel Sak1, Mert Ulaş Barut1, Emin Taşdüzen1, Nurullah Peker2, Muhammed Erdal Sak1
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Harran University, Sanliurfa, Turkey
2Diyarbakır Gazi Yaşargıl Education And Research Hospital, Diyarbakır

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the incidence, type and distribution of congenital anomalies that were diagnosed prenatally in a tertiary center of Sanliurfa which is the city that has the highest birth rate of Turkey.
METHODS: Between January 2017 and December 2017, 68 patients who were referred to the Harran University Department of Obstetrics and Gynecology for fetal anomaly or whose fetal anomaly was diagnosed in our clinic were included in this study. Age, gravida, parity, abortus, number of living children, gestational week at diagnosis, gender, type of birth and fetal anomaly were obtained from patient files and termination ethics committee records.
RESULTS: he 1631 births in our hospital were studied retrospectively. Sixtyeight fetüs with majör congenital anomalies were detected. The incidence of fetüs with congenital malformations was 4.17%, the most common isolated congenital anomaly was anencephaly. The fetüses with congenital anomaly were detected the most frequently in 21-34 age group pregnants, although it was detected rarely in pregnants group less than 20 years old (respectively 52.9 % and 19.1%, p<0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence of congenital malformation in our clinic, in Şanlıurfa city that has the highest birth rate of Turkey was 4.17 %. The ekstensive use of advanced ultrasound (USG), the training of pregnants for the importance of routine antenatal care and the increase in the number of experienced obstetricians will lead to a significant reduction in this ratio.

Keywords: Anencephaly, Congenital Malfotmation, Hydrocephaly, Nonimmune hydrops fetalis

Şanlıurfa'da Tersiyer Bir Merkezde Konjenital Malformasyonların Retrospektif Analizi

Sibel Sak1, Mert Ulaş Barut1, Emin Taşdüzen1, Nurullah Peker2, Muhammed Erdal Sak1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Diyarbakır Gazi Yaşargi̇l Eğitim Ve Arastırma Hastanesi, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’nin en yüksek kaba doğum hızına sahip ili olan Şanlıurfa’da tersiyer merkez olan hastanemizde prenatal dönemde tanı konulan konjenital anomalili gebeliklerin insidans, anomali tipi ve bunların yaşa ve cinsiyete göre dağılımının belirlenmesi amaçlandı.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017 ve Aralık 2017 tarihleri arasında fetal anomali nedeniyle Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümüne refere edilmiş veya kliniğimizde fetal anomali tanısı konmuş 68 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş, gravida, parite, abortus, yaşayan çocuk sayısı, tanı esnasındaki gestasyonel hafta, cinsiyet, doğum şekilleri ve fetal anomali türü hasta dosyalarından ve terminasyon etik kurulu kayıt belgelerinden elde edildi.
BULGULAR: Hastanemizdeki 1631 doğum retrospektif olarak incelendi. Majör konjenital anomaliye sahip altmış sekiz fetüs saptandı.Bu gebelerin % 33.6 sında 1.veya 2.derece akrabalık saptandı. Konjenital malformasyonlu fetüs insidansı % 4.17 idi. En sık izole konjenital anomalinin anensefali olduğu tespit edildi. Konjenital anomalisi olan fetüsler en sık 21-34 yaş grubundaki gebelerde saptanırken, 20 yaşın altındaki gebelerde daha düşük sıklıkta saptandı (sırasıyla% 52.9 ve% 19.1, p<0.05).Konjenital fetal anomalisi olan fetüslerin 23’ünün ( %33.8) kız, 27 ‘sinin (%39.7) erkek olduğu görüldü. Fetal anomali ile cinsiyet arasında istatistiki anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye'nin en yüksek doğum hızına sahip ili olan Şanlıurfa’da bulunan kliniğimizde konjenital malformasyon insidansı % 4,17 saptandı. İleri düzey ultrasonografinin (USG) yaygın kullanımı, rutin doğum öncesi bakımın önemi ile ilgili gebelerin eğitilmesi ve deneyimli doğum uzmanı sayısının artması ile bu oranın önemli ölçüde azalması sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anensefali, Kongjenital Malformasyon, Hidrosefali, Nonimmun hidrops fetalis

Sibel Sak, Mert Ulaş Barut, Emin Taşdüzen, Nurullah Peker, Muhammed Erdal Sak. Retrospective Analysis of the Congenital Malformations in the Tertiary Center in Şanlıurfa. Van Med J. 2019; 26(4): 470-474

Corresponding Author: Sibel Sak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale