E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Early Marriage and Related Mental Illnesses [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 445-451 | DOI: 10.5505/vtd.2019.50146

Early Marriage and Related Mental Illnesses

Şafak Eray1, Halit Necmi Uçar2, Duygu Murat3
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Uludağ University, Bursa, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Selçuk University, Konya, Turkey
3Department of Child and Adolescent Psychiatry, Avcılar Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Early marriage, defined as marriage under the age of 18, leads to various negative consequences such as low educational level due to school leaving, adolescent pregnancy, increase in maternal and infant mortality and morbidity, and poverty. They have also been associated with mental illnesses. We aim to determine the psychological problems experienced by early married adolescents and to determine the variables that may cause this situation regarding preventive mental health.
METHODS: We investigated the clinical characteristics, sociodemographic characteristics and mental status of 37 adolescents who married before the age of 18 and applied to any outpatient clinic in x Educational Research Hospital. The evaluation of the adolescents was done with semi-structured interview scale. Then Sociodemographic Data Form, Brief Symptom Inventory, Kovacs Depression Scale, Anxiety Screening Scale for Children were applied to all participants.
RESULTS: 48,6% of our cases were were directed by judicial authorities for an forensic report. The mean age of the cases was 16,51±0,86. Only one case was continuing their school while others were not. 89.2% of the families were in low socioeconomic level. Depression is found 37.8%, anxiety 29.7%,post-traumatic stress disorder 2.7%, bipolar disorder 2.7%, and psychotic disorder in 2.7% of total cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tthis is the first study comparing the psychopatology of adolescents with early marriages who apply for a forensic report and other reasons. The significant difference in pschopathology between the adolescents asking for a forensic report and the for other purposes is taken into account, here may be the necessity for new legal arrangements concerning child marriages.

Keywords: Child, adolescents, mental disorders, early marriage

Evlilik?- Evcilik?: Çocuk Gelinler ve İlişkili Ruhsal Hastalıklar

Şafak Eray1, Halit Necmi Uçar2, Duygu Murat3
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Bursa,Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Konya,Türkiye
3Özel Avcılar Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: On sekiz yaş altında evlenme olarak tanımlanan erken evliliklerin ergenlerin ruhsal ve fiziksel gelişimine olumsuz etkileri vardır. Çocuk yaşta evlilik yapan kadınların ruhsal hastalık tanısı alma ve psikiyatrik destek arama oranlarının yetişkin yaşta evlenen kadınlara oranla daha sık olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızın amacı, erken evliliklerin sık izlendiği bölgelerden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi, Van ilinde izlenen çocuk evlilikler ve ruhsal sorunlar arasındaki ilişkiyi incelemek ve başvuru şekilleri ile ruhsal sorunlar arasında fark olup olmadığını araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada Van Eğitim Araştırma Hastanesine ayaktan tedavi için çeşitli polikliniklere başvuran 18 yaş altı evlilik yapmış 37 ergenin, klinik ve sosyodemografik özellikleri ve ruhsal durumları incelenmiştir. Ergenlerin değerlendirilmesi yarı yapılandırılmış görüşme ölçeği ile yapılmıştır (K-SADS). Ardından ergenlere Sosyodemografik Veri Formu, Kısa Semptom Envanteri, Çocuk Depresyon Envanteri, Çocuklarda Anksiyete Tarama Ölçeği uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızdaki olguların %48,6’sı adli rapor talebi ile başvurmuştur. Olguların yaş ortalaması 16,51±0,86 olarak bulunmuştur. Sadece bir olgu okula devam ederken diğerleri okuldan ayrılmış olduğu izlenmiştir. Ailelerin %89,2’si düşük sosyoekonomik düzey olarak değerlendirilmiştir. Olguların %45,9’unda herhangi bir ruhsal bozukluk saptanmazken, %37.8’inde major depresif bozukluk, %29.7’sinde anksiyete bozukluğu, %2.7’sinde travma sonrası stres bozukluğu, %2.7’sinde bipolar bozukluk, %2.7’sinde psikotik bozukluk saptanmıştır. Adli makamlarca yönlendirilen olguların sadece 1 tanesinde psikiyatrik tanı görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız erken evlilikler hakkında adli rapor taleplerini ve bu talep dışında başvuruları karşılaştıran ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Çalışmanın sonuçları, adli rapor talebi ile başvuran ergenlerin ruhsal durum değerlendirmeleri ve başka amaçlarla başvuran ergenlerin ruhsal durum değerlendirmeleri arasında önemli farklılık olduğunu göstermiştir. Bu bulgular dikkate alındığında çocuk evlilikler ile ilgili yeni yasal düzenleme ihtiyacı olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ergen, Ruh Sağlığı, Erken evlilik

Şafak Eray, Halit Necmi Uçar, Duygu Murat. Early Marriage and Related Mental Illnesses. Van Med J. 2019; 26(4): 445-451

Corresponding Author: Duygu Murat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale