E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Retrospective Analysis of Cases Diagnosed with Fasciola Hepatica Infestation [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 99-104 | DOI: 10.5505/vtd.2023.47600

Retrospective Analysis of Cases Diagnosed with Fasciola Hepatica Infestation

İrfan Binici
VAN YUZUNCU YIL UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE INFECTION DISEASES AND CLINICAL MICROBIOLOGY DEPARTMENT, VAN

INTRODUCTION: We aimed to raise awareness for Fasciola hepatica infestation to be included in the differential diagnosis by revealing the clinical, laboratory and radiological findings and patient presentation.
METHODS: Demographic characteristics, clinical and laboratory findings of 31 patients aged 18-90 years with Fasciola Hepatica infestation diagnosed by the Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology between 01.01.2013 and 05.06.2022 were retrospectively analyzed.
RESULTS: Of the 31 cases, 21 (67,7%) were female, 10 (32,3%) were male, and the mean age was (40,6 ±21,1) years. All of the cases had abdominal pain complaints. When laboratory findings were examined, eosinophilia 29 (93,5%) was the most common abnormal finding. Fascioliasis suspicious lesion was observed in all cases by imaging methods.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The mean age of the cases in our study was 40,6 ±21,1 years, which was consistent with the literature. There was a history of living in rural areas in 20 (64,5%) cases. Imaging and laboratory findings were used for diagnosis. In our study, most of the cases were from the province of Van. Since watercress plant consumption is common in this region, it is thought that fascioliasis may be endemic in and around Van province. Living in this region; In cases with abdominal pain, weakness and eosinophilia, fascioliasis should be considered in the differential diagnosis.

Keywords: Fasciola hepatica, liver, watercress

Fasciola Hepatica Enfestasyonu Tanılı Olguların Retrospektif Olarak İncelenmesi

İrfan Binici
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANA BİLİM DALI, VAN

GİRİŞ ve AMAÇ: Fasciola hepatica enfestasyonunun klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları ve hasta prezentasyonunu ortaya koyarak ayırıcı tanıda yer alması için farkındalık oluşturmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından 01.01.2013 ile 05.06.2022 tarihleri arasında tanı konmuş olan Fasciola Hepatica enfestasyonu olan 18-90 yaş aralığındaki 31 hastanın demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: 31 olgunun 21 (%67,7)’i kadın, 10 (%32,3)’u erkekti ve yaş ortalaması (40,6 ±21,1) yıldı. 31(%100) olgunun tamamında karın ağrısı şikayeti vardı. Laboratuvar bulguları incelendiğinde en sık anormal bulgu eozinofili 29 (%93,5) idi. Olguların tamamında görüntüleme yöntemleriyle fascioliazis şüpheli lezyon izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdaki olguların yaş ortalaması, literatürle uyumlu olup 40,6 ±21,1 idi. 20 (%64,5) olguda kırsal kesimde yaşama hikayesi mevcuttu. Tanıda görüntüleme ve laboratuvar bulguları kullanıldı. Çalışmamızda olguların büyük kısmı Van ilindendi. Bu bölgede su teresi bitkisi tüketimi yaygın olduğundan fascioliazisin Van ili ve çevresinde endemik olabileceği düşünülmektedir. Bu bölgede yaşayan; karın ağrısı, halsizlik ve eozinofili saptanan olgularda fascioliazisin de ayırıcı tanıda düşünülmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fasciola hepatica, karaciğer, su teresi

İrfan Binici. Retrospective Analysis of Cases Diagnosed with Fasciola Hepatica Infestation. Van Med J. 2023; 30(1): 99-104

Corresponding Author: İrfan Binici, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale