E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of Orbital Blood Flow in Age-Related Macular Degeneration by Color Doppler Ultrasonography [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 177-183 | DOI: 10.5505/vtd.2020.45656

Evaluation of Orbital Blood Flow in Age-Related Macular Degeneration by Color Doppler Ultrasonography

Mine Karahan1, Deniz Kilic2, Mehmet Emin Dursun3, Birgül Dursun3, Aslı Uğurlu3, Sedat Ava1, Seyfettin Erdem1, Ugur Keklikci1, Yıldırım Bayezit Sakalar4
1Dicle University Faculty of Medicine, of Department Ophthalmology. Diyarbakir
2Kayseri City Hospital, Department of Ophthalmology, Kayseri
3Gazi Yasargil Training and Education Hospital, Diyarbakir
4Private Marmara Eye Hospital, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: The aim was to evaluate the ocular blood flow in patients with age-related macular degeneration (AMD) using Doppler-ultrasonography (DUSG).
METHODS: This study included the AMD patients from Ophthalmology Department of Dicle University Medical Faculty. Visual acuity, intraocular pressure, anterior and posterior segment examination were performed. The mean peak-systolic-velocity (PSV), enddiastolic-velocity (EDV), resistivity-index (RI) values of the posterior ciliary artery (PSA), central retinal artery (CRA) and ophthalmic artery (OA) were measured with DUSG.
RESULTS: There were 39 patients over 50 years of age. Of 39 patients, 15 (%38.46) were female and 24 (%61.54) were male. The mean age was 72.2 ± 8.3 years. There was no statistically significant difference in PSV, EDV and RI values between the eyes with and without AMD (p>0.05). In 11 patients AMD was unilateral. There was no statistically significant difference between the eyes in those patients in terms of mean PSV, EDV and RI values of OA, SRA and PCA (p>0.05). There was a statistically significant difference between the mean RI values of PCA and SRA in cases with neovascular-AMD and nonneovascular-AMD (p<0.05). A statistically significant difference was found between the mean EDV and PSV values of PCA with eyes in patients with HT and in patients without HT (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The increase in vascular resistance and the decrease in orbital blood flow was shown by DUSG in patients with neovascular-AMD. However, further studies are required to obtain a place for DUSG to detect orbital blood flow disorder in patients with AMD.

Keywords: Age-related Macular Degeneration, Orbital Blood Flow, Doppler Ultrasonography

Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Orbital Kan Akımının Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi

Mine Karahan1, Deniz Kilic2, Mehmet Emin Dursun3, Birgül Dursun3, Aslı Uğurlu3, Sedat Ava1, Seyfettin Erdem1, Ugur Keklikci1, Yıldırım Bayezit Sakalar4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Diyarbakır
2Kayseri Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Kayseri
3Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Diyarbakır
4Özel Marmara Göz Hastanesi, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (YBMD) hastalarının renkli doppler ultrasonografi (RDUSG) kullanarak oküler kan akımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: X kliniğinde YBMD tanılı hastalar çalışmaya dâhil edildi. Görme keskinliği ve göz içi basıncı ölçümleri ile ön ve arka segment muayenesi yapılarak bulgular kaydedildi. RDUSG ile posterior silier arter (PSA), santral retinal arter (SRA) ve oftalmik arter (OA) ortalama sistolik zirve hızı (PSV), end diastolik hız (EDV) ve rezistivite-özdirenç indeksi (RI) değerleri ölçüldü.
BULGULAR: YBMD tanısıyla takipleri bulunan 50 yaş üzerindeki 39 hasta çalışmaya alındı. 39 hastanın 15’i kadın (%38.46), 24’ü erkek (%61.54) idi. Ortalama yaş 72.2 ± 8.3 idi. YBMD olan ve olmayan gözler arasında her üç artere ait PSV, EDV ve RI değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). İstatistiksel açıdan bir gözünde YBMD olan ve diğer gözünde YBMD olmayan 11 hastada OA, SRA, PSA’ya ait ortalama PSV, EDV, RI değerleri bakımından gözler arasında anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). Neovasküler YBMD olan olgular ile kuru tipYBMD olan olgular arasında PCA ve SRA’ya ait ortalama RI değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). İstatistiksel açıdan HT’si olan YBMD’li gözler ile HT’si olmayan YBMD’li gözler arasında PCA’ya ait ortalama EDV ve PSV değerleri arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda neovasküler tip YBMD hastalarında oküler kan akımında azalma ve direnç artışı RDUSG ile gösterilmiştir. Ancak YBMD hastalarında oküler kan akımı bozukluğunun saptanmasında RDUSG’nin bir yer edinebilmesi için geniş seri çalışmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı, Orbital Kan Akımı, Renkli Doppler Ultrasonografi

Mine Karahan, Deniz Kilic, Mehmet Emin Dursun, Birgül Dursun, Aslı Uğurlu, Sedat Ava, Seyfettin Erdem, Ugur Keklikci, Yıldırım Bayezit Sakalar. Evaluation of Orbital Blood Flow in Age-Related Macular Degeneration by Color Doppler Ultrasonography. Van Med J. 2020; 27(2): 177-183

Corresponding Author: Seyfettin Erdem, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale