E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
204 Splenektomi Olgusunun Analizi; Splenektomi Endikasyonları Değişiyor Mu? [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 520-525 | DOI: 10.5505/vtd.2019.39259

204 Splenektomi Olgusunun Analizi; Splenektomi Endikasyonları Değişiyor Mu?

Necat Almalı, Özkan Yılmaz
Van Yuzuncu Yil University, Medical Faculty, General Surgery Department

INTRODUCTION: Comprehension of the role of spleen in immune processes and definition of laparoscopic splenectomy have led to narrowing of indications of splenectomy, preferring spleen-sparing surgical approaches if splenectomy will be performed for indications other than hematological ones, and increased performing of laparoscopic splenectomy in particularly for hematological diseases.
METHODS: 204 splenectomy cases performed between 2010-2017 at the YYU General Surgery Department have been retrospectively studied with attention paid to indications and surgical techniques.
RESULTS: Splenectomy was performed for 38 cases due to trauma, 58 cases due to hematological diseases, out of a total of 312 gastric cancer surgery cases, 47 combined with gastrectomy and 23 combined with surgery for other abdominal malignancies, 8 cases due to hydatid cyst, 6 cases due to abscess, 9 cases due to spontaneous splenic hemorrhage, 6 cases due to massive splenomegaly, 4 cases due to migratory spleen. Out of 58 hematological cases, open splenectomy was performed for 8 cases due to large spleen size, laparoscopic splenectomy was performed for 46 cases and 4 cases were laparoscopic surgery that later converted to open splenectomy. For cases with other indications open splenectomy was performed for 143 cases and laparoscopic for 3 cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Because conservation remains at the forefront of the traumatic splenic lacerations, the most common indications of splenectomy; this group has composed 18,6% of the presented 204 cases, hematological splenectomies and splenectomies combined with adjacent organ malignancy surgeries are with increasing numbers and predominantly performed by laparoscopic method.

Keywords: Spleen, Splenectomy, Laparascopic Splenectomy

204 Splenektomi Olgusunun Analizi; Splenektomi Endikasyonları Değişiyor Mu?

Necat Almalı, Özkan Yılmaz
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakülesi Genel Cerrahi A.D

GİRİŞ ve AMAÇ: Dalağın immun süreçlerdeki rolünün anlaşılması ve laparoskopik splenektominin tanımlanması splenektomi endikasyonlarının daraltılması, hematolojik endikasyonların dışında splenektomi yapılacak ise dalak koruyucu cerrahi yaklaşımların tercih edilmesine ve özellikle hematolojik hastalıklarda daha çok laparaskopik splenektominin yapılmasına yol açmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YYÜ Genel cerrahi ABD' da 2010-2017 tarihleri arasında yapılan 204 splenektomi olgusu, endikasyon ve cerrahi teknik açısından retrospektif olarak incelendi
BULGULAR: Travma nedeni ile 38, hematolojik hastalıklar nedeni ile 58, toplam 312 mide kanseri cerrahisinde gastrektomi ile kombine 47, mide dışı diğer abdominal malignitelerin cerrahisi ile kombine 23, kist hidatik nedeniyle 8, abse nedeni ile 6, spontan splenik kanama nedeni ile 9, massif splenemogali nedeni ile 6, kitle nedeni ile 5, gezici dalak nedeni ile 4 olguya splenektomi uygulanmıştır. Hematolojik 58 olgunun 8'inde, büyük dalak boyutu nedeni ile açık, 46'sında laparoskopik, 4'ünde laparoskopik başlangıçtan açık cerrahiye dönüşle splenektomi yapılmıştır. Diğer endikasyonlarla splenektomi yapılan 143 olguda cerrahi açık, 3 olgu laparoskopik olarak yapılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Spelenktominin en sık endikasyonunu oluşturan travmatik dalak laserasyonları, bu grup olgularda konservasyonun ön planda olması nedeni ile sunulan 204 olguluk seride splenektomi endikasyonumuzun % 18.6’sını oluşturmuş; hematolojik, komşu organ malignite cerrahilerine kombine splenektomiler giderek artan sayıda ve ağırlıklı olarak laparoskopik yöntemle yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dalak, Splenektomi, Laparaskopik Splenektomi

Necat Almalı, Özkan Yılmaz. 204 Splenektomi Olgusunun Analizi; Splenektomi Endikasyonları Değişiyor Mu?. Van Med J. 2019; 26(4): 520-525

Corresponding Author: Necat Almalı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale