E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Effects of Some Quinolones on Central Nervous System and Investigation of Their Interactions with Etomidate and Teophylline by Motor Activity Tests [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(1): 1-9

Effects of Some Quinolones on Central Nervous System and Investigation of Their Interactions with Etomidate and Teophylline by Motor Activity Tests

Orhan Yılmaz1, Hanefi Özbek2
1Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı-Van
2Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı-Van

Aim: In this study, the aim was to investigate whether fluoroquinolone antibiotics have any effects on central nervous system (CNS) and if so how possible interactions may develop when these drugs are administered together with some of the pharmacological agents with known effects on CNS (teophylline and etomidate). Method: A hundred and sixty mice were used in the study. The neuropharmacological tests performed were based on thirty-one criteria and the results were evaluated accordingly. Results: Ciprofloxacin significantly augmented the effects of teophylline (p<0.05) on auricular, corneal and ipsilateral flexor reflexes, vigilance, visual perception, restlessness, irritability, distress, environmental reactivity, spontaneous activity, reaction to touch, reaction to pain, flight-reaction, leg tonus and grip strength. In addition, reaction to pain was found to be significantly lower in ciprofloxacin group compared to control animals. Ofloxacin, on the other hand, increased some of the effects of teophylline including those on leg tonus, grip strength, auricular, corneal and ipsilateral flexor reflexes (p<0.05) while causing a decrease in the reaction to pain compared to controls (p<0.05). As far as the reaction to touch is concerned, animals that received pefloxacin exhibited a subtler response than control animals (p<0.05). Pefloxacin, however, significantly augmented the effects of teophylline on reactions to touch and pain, leg tonus, grip strength and ipsilateral flexor reflex (p<0.05). Finally, while norfloxacin increased the effects of teophylline on irritability, reaction to touch, flight reaction, grip strength and ipsilateral flexor reflex, it decreased this drug’s effects on restlessness, environmental reactivity and leg tonus. Conclusion: Although no significant findings have been obtained regarding the interactions between these drugs and etomidate, fluoroquinolones were found to interact with teophylline at varying degrees according to the types of these antibiotics.

Keywords: Fluoroquinolone antibiotics, Teophylline, Etomidate, Drug interaction

Bazı Kinolonların Santral Sinir Sistemi Etkileri ile Etomidat ve Teofilinle Etkileşimlerinin Motor Aktivite Testleriyle Belirlenmesi

Orhan Yılmaz1, Hanefi Özbek2
1Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı-Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Van

Amaç: Florokinolon antibiyotiklerin santral sinir sistemi üzerine etkilerinin bulunup bulunmadığı ve bu sistemi etkileyen ilaçlarla (etomidat ve teofilin) birlikte kullanıldığında oluşabilecek etkileşimlerin ne yönde gelişebileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Metod: Bu çalışma, 160 adet fare üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, gerçekleştirilen nörofarmakolojik testlerde 31 kriter temel alınmış ve sonuçlar bu kriterlere göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Nörofarmakolojik testlerden kulak kepçesi, kornea ve ipsilateral fleksor refleksleri, atiklik, görsel tanıma, hareketsiz kalamama, irritabilite, korkaklık, çevresel reaktivite, spontan aktivite, dokunmaya tepki, ağrıya tepki, ürkme cevabı, bacak tonusu, kavrama gücü bazında siprofloksasin teofilinin etkilerini önemli derecede artırmıştır (p<0.05). Ayrıca ağrıya tepkiye verilen cevapta, siprofloksasin grubu, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli oranda düşük bulunmuştur (p<0.05). Ofloksasin, bacak tonusu, kavrama gücü, kulak kepçesi refleksi, kornea refleksi ve ipsilateral fleksor refleksi baz alındığında teofilinin etkilerini önemli oranda artırmış (p<0.05); ağrıya tepkide ise kontrole göre azalma meydana getirmiştir (p<0.05). Dokunmaya tepkide pefloksasin verilen hayvanların verdikleri cevaplar kontrole göre daha düşük çıkmıştır (p<0.05). Dokunmaya ve ağrıya tepkide, bacak tonusu, kavrama gücü ve ipsilateral fleksor refleks kriterlerinde pefloksasin, teofilinin etkilerini önemli oranda artırmıştır (p<0.05). Norfloksasin, irritabilite, dokunmaya tepki, ürkme cevabı, kavrama gücü ve ipsilateral fleksor refleksi bazında teofilinin etkilerini artırırken; hareketsiz kalamama, çevresel reaktivite ve bacak tonusu kriterleri açısından teofilinin etkilerini düşürmüştür (p<0.05). Sonuç: Bu ilaçların etomidatla etkileşimine dair önemli bir bulgu saptanamamış olmasına karşın, florokinolon antibiyotiğin çeşidine göre değişen derecelerde olmak üzere teofilinle etkileşim gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Florokinolon antibiyotikler, teofilin, etomidat, ilaç etkileşimi

Orhan Yılmaz, Hanefi Özbek. Effects of Some Quinolones on Central Nervous System and Investigation of Their Interactions with Etomidate and Teophylline by Motor Activity Tests. Van Med J. 2001; 8(1): 1-9
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale