E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Comparison of General Anesthesia and Spinal Anesthesia Regarding Cost Effectivity in Patients Undergoing Lumbar Disc Surgery [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 235-239

Comparison of General Anesthesia and Spinal Anesthesia Regarding Cost Effectivity in Patients Undergoing Lumbar Disc Surgery

İsmail Gülşen1, Ümit Arslan2, Hakan Ak3, M. Bilal Çeğin4, Enver Sosuncu5, Mehmet Arslan1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Van/TÜRKİYE
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Faturalama Birimi, Van/TÜRKİYE
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Yozgat/TÜRKİYE
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reaminasyon Anabilim Dalı, Van/TÜRKİYE
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Van/TÜRKİYE

Aim: In the presenting study, we aimed to compare spinal anesthesia (SA) with general anesthesia (GA) regarding cost effectivity in patients undergoing lumbar disc herniation (LDH) surgery. Materials and Methods: 58 patients who were operated for lumbar disc herniation between June 2013 and 2014 in Dursun Odabaş Research and Teaching Hospital of Yüzüncü Yıl University were evaluated retrospectively. Demographic data of patients, anesthesia type, invoice amounts, anesthesia amounts, drug billings, and hospitalization duration were recorded from hospital recordings. Results: Total cost and drug billings were higher in GA group, however, anesthesia amount was higher in SA group (p<0.001). Duration of hospitalization did not affect total costs excluding anesthesia amount. Hospitalization duration affected the total cost depending on the type of anesthesia, however, no statistically significant difference was observed. There was no significant difference between the age of the patients and total cost. Conclusion: The results of the presenting study showed that SA should be preferred to GA in LDH surgery when considering today’s health policy in appropriate patients due to effectivity of SA on the total cost and drug amount.

Keywords: Lumbar discectomy, General anesthesia, Spinal anesthesia, Cost effectivity

Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Genel ve Spinal Anestezinin Maliyet Hesabı Yönünden Karşılaştırılması

İsmail Gülşen1, Ümit Arslan2, Hakan Ak3, M. Bilal Çeğin4, Enver Sosuncu5, Mehmet Arslan1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Van/TÜRKİYE
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Faturalama Birimi, Van
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Yozgat
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reaminasyon Anabilim Dalı, Van/TÜRKİYE
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Van

Amaç: Bu çalışmada lomber diskektomi yapılan hastalarda genel anestezi ve spinal anestezi uygulamasının maliyet etkinliği üzerine etkisinin karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Nöroşirurji Kliniğinde, Haziran 2013 -Haziran 2014 tarihleri arasında lomber disk hernisi nedeniyle ameliyat edilen 58 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastane kayıtlarından hastaların demografik verileri, uygulanan anestezi şekli, fatura tutarları, ameliyat maliyeti, anestezi tutarları, ilaç bilgisi ve yatış gün sayıları incelendi. Bulgular: Genel anestezi uygulanan hastalarda toplam maliyet ve ilaç tutarları daha fazla iken spinal anestezide anestezi tutarı fazla çıkmaktadır (p<0.001). Hastanede yatış süresi anestezi tutarı hariç maliyeti etkilememiştir. Anestezi türüne göre hastanede kalış süresinin maliyeti etkilediği görüldü ancak istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0.05). Hasta yaşı ile maliyet arasında ilişki saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda lomber disk cerrahisinde spinal anestezi uygulamasının toplam maliyet ve ilaç tutarları üzerindeki etkinliği nedeniyle günümüz sağlık politikaları göz önüne alındığında maliyet giderlerini azaltmak amacıyla uygun hastalarda spinal anestezi, genel anesteziye tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Lomber diskektomi, Genel anestezi, Spinal anestezi, Maliyet etkinliği

İsmail Gülşen, Ümit Arslan, Hakan Ak, M. Bilal Çeğin, Enver Sosuncu, Mehmet Arslan. Comparison of General Anesthesia and Spinal Anesthesia Regarding Cost Effectivity in Patients Undergoing Lumbar Disc Surgery. Van Med J. 2015; 22(4): 235-239
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale