E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Investigation of effects of ellagic acid and silibinin on some haematological parameters in rats exposed to ultraviolet radiation [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 453-457 | DOI: 10.5505/vtd.2020.34032

Investigation of effects of ellagic acid and silibinin on some haematological parameters in rats exposed to ultraviolet radiation

Halil Özkol1, Murat Çetin Rağbetli2, Seda Keskin2, Yasin Tülüce1, Ergin Taşkın3, Veysel Tahiroğlu3, Seda Çelik3, Duygu Mine Yavuz3, Hami Keskin3
1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Department of Medical Histology Embryology, Faculty of Medicine, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effects of ellagic acid and silibinin on changes in hematological parameters caused by ultraviolet A (UVA) and ultraviolet B (UVB) exposure in the rat model.
METHODS: All of 20 rats were divided into four groups of five rats: healthy control group (C), group exposed to UV (UV), group administered ellagic acid and exposed to UV (UV+EA), and group administered silibinin and exposed to UV (UV+S). Complete blood count was performed in all rats.
RESULTS: Red blood cell count (p=0.042), platelet count (p=0.017) and mean platelet volume (MPV) (p=0.047) were significantly lower in the UV-exposed group compared to control group. There was no significant difference between the UV+EA group and the UV group in terms of these parameters (p>0.05). However, red blood cell counts were significantly higher in the UV+S group when compared to UV group (p=0.043).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, UV exposure to the body surface can create toxic effects, particularly on red blood cells and platelets, which are anucleate cells. Silibinin, which has strong antioxidant properties, may have protective effects on red blood cell destruction due to UV exposure.

Keywords: Ultraviolet radiation, ellagic acid, silibinin, blood cells.

Ultraviyole radyasyona maruz bırakılan ratlarda ellajik asit ve silibininin bazı hematolojik parametreler üzerine etkisinin araştırılması

Halil Özkol1, Murat Çetin Rağbetli2, Seda Keskin2, Yasin Tülüce1, Ergin Taşkın3, Veysel Tahiroğlu3, Seda Çelik3, Duygu Mine Yavuz3, Hami Keskin3
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Van
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kars

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, rat modelinde ultraviyole A (UVA) ve ultraviyole B (UVB) maruziyetinin neden olduğu hematolojik parametrelerdeki değişiklikler üzerine ellajik asit ve silibininin etkilerini değerlendirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 20 rat beşer rattan oluşan dört gruba ayrıldı: sağlıklı kontrol grubu (K), UV'ye maruz bırakılan grup (UV), ellajik asit verilerek UV'ye maruz bırakılan grup (UV+EA), silibinin verilerek UV'ye maruz bırakılan grup (UV+S). Tüm ratlarda tam kan sayımı yapıldı.
BULGULAR: Alyuvar sayısı (p = 0.042), platelet sayısı (p = 0.017) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) (p = 0.047) UV'ye maruz bırakılan grupta kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. UV+EA grubu ve UV grubu arasında bu parametreler açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Bununla birlikte, alyuvar sayısı UV+S grubunda UV grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p=0.043).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, vücut yüzeyine UV maruziyeti özellikle çekirdeksiz hücreler olan alyuvarlar ve plateletler üzerinde toksik etkiler oluşturabilir. Güçlü antioksidan özelliklere sahip olan silibinin, UV maruziyetine bağlı alyuvar yıkımında koruyucu etkiler gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Ultraviyole radyasyon, ellajik asit, silibinin, kan hücreleri.

Halil Özkol, Murat Çetin Rağbetli, Seda Keskin, Yasin Tülüce, Ergin Taşkın, Veysel Tahiroğlu, Seda Çelik, Duygu Mine Yavuz, Hami Keskin. Investigation of effects of ellagic acid and silibinin on some haematological parameters in rats exposed to ultraviolet radiation. Van Med J. 2020; 27(4): 453-457

Corresponding Author: Ergin Taşkın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale