E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Biochemical Characteristics and Antibiotic Susceptibilities of Vibrio metschnikovii Strains Isolated From Various Specimens [Van Med J]
Van Med J. 2003; 10(4): 101-107

Biochemical Characteristics and Antibiotic Susceptibilities of Vibrio metschnikovii Strains Isolated From Various Specimens

Hüseyin Güdücüoğlu1, Hamza Bozkurt2, M. Güzel Kurtoğlu3, Yasemin Bayram4, Görkem Yaman5, Mustafa Berktaş6
1Yüzüncü Yıl Üniv., Tıp Fak., Mikrobiyoloji ve Klin. Mikr. Anabilim Dalı-VAN
2Yüzüncü Yıl Üniv., Tıp Fak., Mikrobiyoloji ve Klin. Mikr. Anabilim Dalı-VAN
3Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Uzmanı-VAN
4Yüzüncü Yıl Üniv., Tıp Fak., Mikrobiyoloji ve Klin. Mikr. Anabilim Dalı-VAN
5Yüzüncü Yıl Üniv., Tıp Fak., Mikrobiyoloji ve Klin. Mikr. Anabilim Dalı-VAN
6Yüzüncü Yıl Üniv., Tıp Fak., Mikrobiyoloji ve Klin. Mikr. Anabilim Dalı-VAN

Aim: The purpose of this study was to determine the biochemical characteristics and the antibiotic susceptibilities of V.metshnikovii strains yielded during a two year period between 1999-2001, from the specimens delivered to our Microbiology Laboratory and the specimens received from various clinics for prevention and control of nosocomial infections. Method: 137 specimens received from various clinics were inoculated to blood agar an eosine methilene blue (EMB) agar. Detection and antibiotic susceptibility tests of the yielded colonies were performed using “Sceptor Gram negative Enteric MIC MIC/ID panel” and “Sceptor Gram negative urine MIC/ID Panel (Becton Dickinson-USA). Results: From the cultures of the collected specimens, V.metshnikovii strains were isolated from a total of 23 specimens: 14 (61 %) were from the clinical specimens sent to our laboratory and 9 (39 %) were from the specimens received from various clinics for control. In the result of susceptibility tests against antimicrobial agents, the most effective agents and their susceptibility rates were as follows: imipenem and amoxicillin-clavulanic acid 100 %, ampicillin-sulbactam, gentamicin and amikacin 95 %, tetracycline 92 %, cefazolin and ticarciline-clavulanic acid 90 %. The highest resistance rates were detected against aztreonam with 80 %, ceftazidime with 60 %, cefotaxime with 52 % and trimethoprim-sulphamethoxazole with 48 %. V.metshnikovii strains demonstrated a resistance rate between 13 % and 45 % against ampicillin, cefoperazone, cefotetan, ceftriaxone, cefuroxime, ciprofloxacin, piperacillin, ticarcillin and tobramycin. Conclusion: V.metschnikovii is considered to colonize for a period in various equipments in our hospital. Data about this bacteria which we will likely meet more often is still restricted and it is necessary to make more comprehensive studies about this subject especially including water sources.

Keywords: Vibrio metschnikovii, antimicrobial susceptibility.

Çeşitli Örneklerden İzole Edilen Vibrio metschnikovii Suşlarının Biyokimyasal Özellikleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Hüseyin Güdücüoğlu1, Hamza Bozkurt2, M. Güzel Kurtoğlu3, Yasemin Bayram4, Görkem Yaman5, Mustafa Berktaş6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
3Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Uzmanı-VAN
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
5Yüzüncü Yıl Üniv., Tıp Fak., Mikrobiyoloji ve Klin. Mikr. Anabilim Dalı-VAN
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van

Amaç: Çalışmada, 1999-2001 tarihleri arasındaki iki yıllık süreçte Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen örnekler ile hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü amacıyla çeşitli servislerden alınan örneklerden üretilen Vibrio metschnikovii (V. metschnikovii) suşlarının biyokimyasal özellikleri ile antibiyotik hassasiyet testi sonuçları irdelenmiştir. Yöntem: Kliniklerden gönderilen 137 örnek, Kanlı ve Eozin Metilen Blue (EMB) Agar besiyerlerine ekildikten sonra, kolonilerin tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık testlerinde “Sceptor Gram Negative Enterik MIC/ID Panel” ile “Sceptor Gram Negative Urine MIC/ID Paneller” (Becton Dickinson-USA) kullanıldı. Bulgular: Laboratuvara gönderilen klinik örneklerin14 (% 61)’ünde ve kontrol amaçlı olarak çeşitli servislerden alınan örneklerin 9(%39)’undan olmak üzere toplam 23 örnekte V. metschnikovii izole edilmiştir. Antimikrobiyal ajanlara karşı yapılan duyarlılık testi sonucunda imipenem ve amoksisilin-klavulanatın % 100, ampisilin-sulbaktam, gentamisin ve amikasinin % 95, tetrasiklinin % 92, sefazolin ve tikarsilin-klavulanatın % 90 oranları ile en etkili ajanlar oldukları gözlenmiş; en yüksek direnç gelişimi saptanan ajanlar ise % 80 oranı ile aztreonam, % 60 oranı ile seftazidim, % 52 oranı ile sefotaksim ve % 48 oranı ile trimetoprim-sulfametoksazol olarak saptanmıştır. V. metschnikovii suşlarının ampisilin, sefoperazon, sefotetan, seftriakson, sefuroksim, siprofloksasin, piperasilin, tikarsilin ve tobramisine karşı % 13 ile % 45 arasında değişen oranlarda direnç geliştirdikleri tespit edilmiştir. Sonuç: V. metschnikovii’nin bir dönem hastanemiz bünyesindeki bulunan çeşitli cihaz ve ortamlarda kolonize olduğu gözlenmektedir ve çalışmada buna dikkat çekilmiştir. Giderek daha sık olarak karşımıza çıkan bu bakteri ile ilgili veriler yine de sınırlıdır ve özellikle su kaynakları başta olmak üzere, ülkemizde konu ile ilgili daha geniş çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vibrio metschnikovii, antimikrobiyal duyarlılık.

Hüseyin Güdücüoğlu, Hamza Bozkurt, M. Güzel Kurtoğlu, Yasemin Bayram, Görkem Yaman, Mustafa Berktaş. Biochemical Characteristics and Antibiotic Susceptibilities of Vibrio metschnikovii Strains Isolated From Various Specimens. Van Med J. 2003; 10(4): 101-107
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale