E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Effectiveness of Problem Solving Training on Burnout Situations to Nurses Who Work At Intensive Care Units [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 278-284

The Effectiveness of Problem Solving Training on Burnout Situations to Nurses Who Work At Intensive Care Units

Havva Akpınar1, Gül Ünsal Barlas2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Aim: This experimental study was applied to intensive care unit nurses for the purpose of evaluating the effect of problem solving training on their burnout situations. Material and Method: Universe of the study was consisted of 63 nurses who work at intensive care units of a research-education hospital. Information Form and Maslach Burnout Inventory were distributed to volunteers (32 nurses for experimental group and 31 nurses for control group). A training programme which consisted of eight sessions, durations of each were about 20-30 minutes, was applied to each nurse of experimental group individually. On the other hand, control group was not subjected to any training. In both groups the scales were filled immediately after the training and three months later. Findings: It was determined that in nurses of experimental group according to nurses of the control groups both immediately after the training ended and three months after the training ended decreased mean score of emotional exhaustion and increased mean score of personal accomplishment from sub-dimensions of Maslach Burnout Inventory, results were statistically significant. Result: Our findings indicated that problem solving training applied to nurses had effect on decrement of burnout.

Keywords: Burnout, Nurse, Problem solving training

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi

Havva Akpınar1, Gül Ünsal Barlas2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışma, yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelere uygulanan sorun çözme eğitiminin, hemşirelerin tükenmişlik düzeylerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Deney ve kontrol gruplarını içine alan, ön-test ve son-test ölçümlü deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini bir eğitim araştırma hastanesinin yoğun bakım servislerinde çalışan 84 hemşire, örneklemini ise 63 hemşire oluşturmuş olup, 32’si deney 31 ise kontrol grubuna alınmıştır. Araştırmada Tanımlayıcı Anket Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Deney grubuna, sekiz seanslık, birebir görüşme şeklinde, 20-30 dk sorun çözme eğitimi verilmiş, kontrol grubuna hiçbir işlem yapılmamıştır. Eğitim bitiminde ve üç ay sonra her iki gruba ölçekler tekrar uygulanmıştır. Bulgular: Deney grubundaki hemşirelerin, kontrol grubuna göre, eğitim sonrasında ve 3 ay sonrasında, Maslach Tükenmişlik Ölçeği alt boyutlarından duygusal tükenme, duyarsızlaşma puan ortalamasının azaldığı, kişisel başarı puan ortalamasının arttığı saptanmıştır. Sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır. Sonuç: Hemşirelere verilen sorun çözme eğitiminin tükenmişliği azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Sorun çözme, Tükenmişlik

Havva Akpınar, Gül Ünsal Barlas. The Effectiveness of Problem Solving Training on Burnout Situations to Nurses Who Work At Intensive Care Units. Van Med J. 2015; 22(4): 278-284
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale