E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Evaluation of Hygiene Knowledge, Attitudes and Behaviors of Cleaning Staff at a University Hospital [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 57-62 | DOI: 10.5505/vtd.2016.24152

The Evaluation of Hygiene Knowledge, Attitudes and Behaviors of Cleaning Staff at a University Hospital

Tuba Aydın1, Sinemis Çetin Dağlı1, Abdurrahman Gümüş1, Ayşe Yüksel1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van

Objective: This study was conducted to determine hygiene and health habits of cleaning staffs at YYU Dursun Odabas Medical Center. Material and Method: This descriptive study was conducted with 118 of the 315 cleaning staff working in the university hospital, during May-June 2014. A questionnaire consisting of 44 questions was used, the data entry and analysis was made in SPSS 13.0, and Chi square test was used for the comparison of qualitative data. Results: Of the participants, 7.6% were females, 92.4% were males and average age was 37.73±7.84. Of the research group 5.1% were only literate, 32.2% were primary school graduates, 28.8% were secondary school graduates, 28.0% were high school graduates, 5.9% were college and university graduates and 63.6% of them worked in this business over 6 years. Of the cleaning staff 49.2% reported they had been trained before recruitment and 81.42% reported they had been trained after recruitment. It was found that, 42.4%, 27.1%, 11.1% of cleaning staff weren’t washing their hands before toilet, before contact with patient, after contact with patient respectively. Of the participants, 24.5% had received at least one dose of the hepatitis B vaccine, 12.7% had received tetanus vaccine and 14.4% had received flu vaccine. Conclusion: In our study, the rate of correct answers to questions about the disease transmission is high. But rate of correct cleaning behavior is low. The regular training will be useful to avoid infection and to reduce the spread of infections. Studies evaluating the habit of hand washing under observation should be made. And also the introduction of a rapid vaccination program will be useful to reduce the risks.

Keywords: Cleaning staff, hygiene, hand washing

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Temizlik Personelinin Hijyen Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Tuba Aydın1, Sinemis Çetin Dağlı1, Abdurrahman Gümüş1, Ayşe Yüksel1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van

Amaç: Bu araştırma, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde temizlik işinde çalışan personelin hijyen ve sağlık alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 2014 Mayıs-Haziran aylarında Üniversite Hastanesinde çalışan 315 temizlik personelinden 118’inde yapılmıştır. 44 sorudan oluşan anket formu uygulanmış, araştırmanın veri girişi ve analizleri SPSS 13.0’te yapılmış, niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanların %7.6’sı kadın, %92.4’ü erkek olup yaş ortalaması 37.73±7.84’tür. Araştırma grubunun %5.1’i okur yazar, %32.2’si ilkokul mezunu, %28.8’si ortaokul mezunu, %28.0’ı lise mezunu, %5.9’u yüksekokul ve üniversite mezunu olup, %63.6’sının bu işyerinde çalışma süresi 6 yılın üzerindedir. Temizlik personelinin %49.2’si işe başlamadan önce, %81.4’ü işe başladıktan sonra eğitim aldığını ifade etmiştir. Çalışanların %42.4’ü tuvaletten önce, %27.1’i hastaya temastan önce, %11.1’i hastaya temastan sonra ellerini yıkamadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılanların %24.5’i en az bir doz hepatit aşısı, %12.7’si tetanoz aşısı, %14.4’ü grip aşısı olmuştur. Sonuç: Çalışmamızda hastalık bulaşması konusundaki sorulara doğru cevap verme oranı yüksektir. Ancak temizlik davranışlarına bakıldığında uygun davranışta bulunma oranı düşüktür. Enfeksiyonlardan korunma ve yayılımını azaltmak için düzenli eğitimlerin verilmesi yararlı olacaktır. El yıkama alışkanlıklarının gözlem altında değerlendirildiği çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca hızlı bir aşılama programının başlatılması risklerin azaltılması açısından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Temizlik personeli, hijyen, el yıkama

Tuba Aydın, Sinemis Çetin Dağlı, Abdurrahman Gümüş, Ayşe Yüksel. The Evaluation of Hygiene Knowledge, Attitudes and Behaviors of Cleaning Staff at a University Hospital. Van Med J. 2016; 23(1): 57-62
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale