E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Frequency of Restless Leg Syndrome in Hospital Staff and the Effect on Life, Sleep Quality [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 260-265

The Frequency of Restless Leg Syndrome in Hospital Staff and the Effect on Life, Sleep Quality

Elif Gökçal1
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Introduction: Restless Leg Syndrome (RLS) is a clinical condition impairing normal life functions as a frequent cause of sleep disturbances. We intended to study the frequency of RLS in hospital staff and to seek the effect on life and sleep quality. Method: Demographic characteristics and working schemes of 218 adults were recorded. RLS was investigated by using diagnostic criteria of International RLS Study Group (IRLSSG). ‘IRLSSG Severity Scale’ was applied to RLS group. It was asked if they knew about RLS and consulted to any clinician for their complaints. Pittsburgh Sleep Quality Index and Short Form-36 were applied to all cases. Results were compared between groups with RLS and controls without RLS. Results: Prevalance rate of RLS was high as 12,5%. There was no association with demographic characteristics and working schemes. The qualities of life and sleep were lower in RLS cases. The rates of awareness and referral to clinician were low. No cases who cosulted to clinician had diagnosis or treatment. Conclusion: RLS has negative effect on qualities of life and sleep. Prevalance studies in our region and enhancement of awareness is needed.

Keywords: Restless Leg Syndrome, Quality of life, Sleep

Hastane Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı ve Yaşam, Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Elif Gökçal1
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Van

Amaç: Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) uyku bozukluklarının sık bir nedeni olarak normal yaşam fonksiyonlarını bozabilen klinik bir durumdur. Çalışmamızda hastane çalışanlarında HBS sıklığının araştırılması, yaşam ve uyku kalitesi üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. Yöntem: 218 olgunun demografik özellikleri ve çalışma koşulları kaydedildi. Uluslararası HBS Çalışma Grubu tarafından belirlenen tanı kriterlerine göre HBS varlığı araştırıldı. HBS tanısı alan katılımcılara ‘HBS Çalışma Grubu Şiddeti Ölçeği’ uygulandı. HBS grubuna hastalık farkındalığı ve hekime başvuruları olup olmadığı soruldu. Bütün katılımcılara Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ve Kısa Form-36 formu doldurtuldu. Tüm sonuçlar HBS var olan ve olmayan olgular arasında karşılaştırıldı. Bulgular: HBS sıklığı hastane çalışanlarında %12.8 olarak yüksek bulundu. Demografik özellikler ve çalışma düzenleri açısından fark görülmedi. HBS grubunda yaşam ve uyku kalitesi düşük bulundu. Hastalık farkındalığı ve hekime başvuru oranları düşüktü. Klinisyene başvuran hastaların hiçbiri tanı ve tedavi almamıştı. Sonuç: HBS; yaşam ve uyku kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bölgemizde HBS prevalans çalışmalarına ve farkındalığın arttırılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacak sendromu, Yaşam kalitesi, Uyku

Elif Gökçal. The Frequency of Restless Leg Syndrome in Hospital Staff and the Effect on Life, Sleep Quality. Van Med J. 2015; 22(4): 260-265
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale