E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of Consultations Which Were Ordered for Inpatients in Alcohol and Substance Use Disorders Treatment Center [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 489-497 | DOI: 10.5505/vtd.2020.17048

Evaluation of Consultations Which Were Ordered for Inpatients in Alcohol and Substance Use Disorders Treatment Center

Leyla Baysan Arabacı1, Gül Dikeç2, Dilek Ayakdaş Dağlı1, Yeliz Aktaş3
1İzmir Katip Çelebi Üniversity, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, department of nursing, Department Of Psychiatric Nursing
2HEALTH SCIENCES Üniversity, Nursing Faculty, Department Of Psychiatric Nursing
3İzmir Katip Çelebi Üniversity, atatürk education and research hospital, clinic of Psychiatry

INTRODUCTION: The aim of this study, individuals who have been treated at a university hospital of AMATEM service in the years 2014-2018 was conducted to examine the requested consultations.
METHODS: The study was designed as a retrospective cohort. In 2014-2018, the records of the patients (n=1392) who were asked to be consulted among the patients (n=614) hospitalized in the AMATEM ward of a university hospital psychiatry clinic were formed. In this study, sociodemographic characteristics and consultation requests of the individuals were evaluated with 12 open and closed ended questions. In the analysis of the data, number-percentage distributions, mean and standard deviation were used.
RESULTS: Individuals who were treated in alcohol and substance addiction treatment clinics, 63.7% uses alcohol, 12.7% uses multiple substance and the average age was 40.87 ± 13.85. It was determined that addictive individuals were asked to be consulted on average 1.49 ± 0.70 times and 41.4% for internal medicine, 22.9% for dentist, 18.1% for dermatology and 13.6% for neurological consultation. The most frequently reported consultation reasons were Caries (22.8%), skin rash (16.0%), infection (13.5%), liver function test (12.2%), asthma-COPD (10.7%), hypertension (7.2%) and neuropathy (6.5%). At least one drug was prescribed to 57.0% of the patients after consultation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The holistic assessment and monitoring of physical and mental comorbidity in patients with substance use disorder is extremely important for the recovery and maintenance of health. Careful and holistic evaluation of patients and the collobrative care should be planned in all process

Keywords: consultation, psychiatric nursing, substance use disorders.

Bir AMATEM Kliniğinde Yatarak Tedavi Olan Bireylere İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi

Leyla Baysan Arabacı1, Gül Dikeç2, Dilek Ayakdaş Dağlı1, Yeliz Aktaş3
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İzmir.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, bir üniversite hastanesinin AMATEM servisinde 2014-2018 yıllarında tedavi edilmiş olan bireylere istenen konsültasyonları incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif kohort olarak tasarlanan çalışma, 2014-2018 yıllarında bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniği AMATEM servisinde tedavi olmak üzere yatırılan hastalardan (N=1392) konsültasyon istenen 614 (59 kadın ve 555 erkek) hastanın dosya kayıtları incelenerek yapıldı. Çalışmada, bireylerin sosyodemografik özellikleri ve konsültasyon istemleri açık ve kapalı uçlu olarak hazırlanmış 12 soru ile değerlendirildi. Verilerin analizinde, sayı-yüzde dağılımları, ortalama ve standart sapma kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmaya dahil edilen bağımlı bireylerin %63.7’si alkol, %12.7’si çoklu madde bağımlısı olup, yaş ortalaması 40.87±13.85’dir. Bağımlı bireylere tıbbi sorunlar nedeniyle ortalama 1.49±0.70 kez ve %41.4’üne dahiliyeden, %22.9’una diş hekiminden, %18.’1’ine dermatolojiden ve %13.6’sına nöroloji konsültasyonu istenildiği belirlendi. Araştırmaya dahil edilen olgularda, çürük (%22.8), ciltte döküntü (%16.0), enfeksiyon (%13.5), karaciğer fonksiyon testi (%12.2), astım-KOAH (%10.7), hipertansiyon (%7.2) ve nöropati (%6.5) en sık bildirilen konsültasyon istenme nedenleri olarak belirlendi. Konsültasyon sonrası olguların %57.0’sine en az bir ilaç reçete edildiği saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Madde kullanım bozukluğu olan hastalarda fiziksel ve ruhsal komorbitenin bütüncül değerlendirilmesi ve izlenmesi sağlığın yeniden kazanılması ve sürdürülmesi adına son derece önemlidir. Hastaların dikkatle değerlendirilmesi ve ruh sağlığı ekibinin iş birliği içinde bakımının bütüncül olarak planlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: konsültasyon, madde kullanımına bağlı bozukluklar, psikiyatri hemşireliği.

Leyla Baysan Arabacı, Gül Dikeç, Dilek Ayakdaş Dağlı, Yeliz Aktaş. Evaluation of Consultations Which Were Ordered for Inpatients in Alcohol and Substance Use Disorders Treatment Center. Van Med J. 2020; 27(4): 489-497

Corresponding Author: Dilek Ayakdaş Dağlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale