E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Relationship of OCD and OCD Symptoms with the Thought Action Fusion in Children and Adolescents during the Pandemic Period [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 169-177 | DOI: 10.5505/vtd.2023.08456

The Relationship of OCD and OCD Symptoms with the Thought Action Fusion in Children and Adolescents during the Pandemic Period

İrem Damla Çimen, Merve Dilli Gürkan, Şeyma Nur Akpınar, Sinem Yavuz, Aysel Denktaş Özdemir, Nursu Çakın Memik
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of our study is to examine the effects of pandemic-related features on OCD symptoms during the period of restrictions, and to evaluate the relationship between OCD and TAF during the pandemic.
METHODS: A total of 69 patients aged 7-18 years, who applied to our outpatient clinics and were diagnosed with OCD, were included in the study. Sociodemographic data form, Children’s Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS) and Thought Action Fusion Scale for Children were used in the study.
RESULTS: The CY-BOCS obsession score was found significantly higher in cases with an increase in the time spent with the family during the pandemic, obsession and compulsion scores in those with an increase in the cleaning efforts related to the pandemic, and compulsion score in those with an increase in the behaviors performed for the purpose of preventing virus transmission. The TAFTOTAL score was found to be significantly higher in females, and the TAFSELF subscale score was found to be significantly higher in patients over 12 years old.
DISCUSSION AND CONCLUSION: TAF appears to be critical in the onset and maintenance of OCD. It is thought that early diagnosis and intervention will be important in the prognosis before the chronicity of cognitive distortions of OCD.

Keywords: Obsessive-compulsive disorder, children, adolescent, cognitive psychology, COVID-19.

Pandemi Döneminde Çocuklarda ve Ergenlerde OKB ve OKB Belirtilerinin Düşünce Eylem Kaynaşması ile İlişkisi

İrem Damla Çimen, Merve Dilli Gürkan, Şeyma Nur Akpınar, Sinem Yavuz, Aysel Denktaş Özdemir, Nursu Çakın Memik
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Düşünce eylem kaynaşması (DEK), öğrenme kuramı göre obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) görülebilen bilişsel çarpıtmalardan biridir ve düşünce ile eylemin birbiri ile eşdeğer algılanması olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamızın amacı; ülkemizde COVID-19 pandemisine yönelik kısıtlamaların uygulandığı dönemde pandemi ile ilişkili özelliklerin OKB belirtileri ve belirti şiddeti üzerine etkilerinin incelenmesi ve pandemi sürecinde OKB ile DEK ve alt boyutları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya polikliniklerimize başvuran, DSM-5 tanı kriterleri göre OKB tanısı almış, 7-18 yaş arası toplam 69 hasta dahil edilmiştir. Çalışmada sosyodemografik veri formu, Çocuklar için Yale Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği (CY-BOCS), Çocuklar için Düşünce Eylem Kaynaşması Ölçeği kullanılmıştır.

BULGULAR: Çalışma grubunda en sık kirlenme obsesyonu ve yıkama/temizleme kompulsiyonu olduğu saptanmıştır. Pandemi sürecinde aile ile geçirilen sürede artış olan olgularda CY-BOCS obsesyon puanı, pandemi ile ilişkili temizlik uğraşılarında artış olanlarda CY-BOCS hem obsesyon hem kompulsiyon puanı, virüs bulaşmaması amacıyla yapılan davranışlarda artış olanlarda CY-BOCS kompulsiyon puanı istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Kız cinsiyette DEK ölçeği TAFTOTAL puanı, 12 yaş üstü olan hastalarda TAFSELF alt ölçek puanı anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır. DEK, OKB’nin formülasyonunda ve tedavisinde göz ardı edilebilen bir bilişsel çarpıtmadır.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Güncel yaklaşımlarla beraber önemi fark edilmeye başlanan bu kavram hakkında yapılan araştırmalar ve elde edilen bilgilerin kısıtlılığı, tedavide bu alanda uygulanabilecek ek yöntemlerin de kısıtlı kalmasına neden olmaktadır. Mevcut bilgiler ışığında DEK’in OKB’nin ortaya çıkmasında ve belirtilerinin sürdürülmesinde kritik olduğu görülmektedir. OKB’ye ilişkin hatalı değerlendirme ve inanç alanları kemikleşmeden erken teşhis ve müdahale yoluna gidilmesinin, OKB’nin prognozunda önem taşıyacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obsesif-kompulsif bozukluk, çocuk, ergen, bilişsel psikoloji, COVID-19

İrem Damla Çimen, Merve Dilli Gürkan, Şeyma Nur Akpınar, Sinem Yavuz, Aysel Denktaş Özdemir, Nursu Çakın Memik. The Relationship of OCD and OCD Symptoms with the Thought Action Fusion in Children and Adolescents during the Pandemic Period. Van Med J. 2023; 30(2): 169-177

Corresponding Author: İrem Damla Çimen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale