E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in patients with age-related hearing loss [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 463-469 | DOI: 10.5505/vtd.2019.05826

Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in patients with age-related hearing loss

Hüseyin Fındık1, Metin Çeliker2
1Recep Tayyip Erdogan University School of Medicine, Ophthalmology Department, Rize, Turkey
2Recep Tayyip Erdogan University School of Medicine, Otorhinolaryngology Department, Rize, Turkey

INTRODUCTION: To perform retinal nerve fibre layer (RNFL) thickness in patients with age-related hearing loss (ARHL) using Optical coherence tomography (OCT).
METHODS: Sixty-five patients with ARHL and 36 healthy controls were included in this prospective study. Patients with ARHL were divided into two groups—one with mild (33 patients) and one with moderate (32 patients) impairment. A complete ophthalmological examination was applied to all subjects and included best-corrected visual acuity, slit lamp examination, Goldmann applanation tonometer, visual field testing and dilated fundus examination. The RNFL thicknesses of all participants was measured using an OCT device. Pure tone audiometry tests were performedon the patients using headphones and AC40 audiometry in a silent cabin.
RESULTS: The mean age was 70.39, 70.55 and 71.22 in the control, mild and moderate hearing loss groups, respectively. A statistically significant difference was observed between the control group and patients with moderate ARHL, between inferior quadrant thicknesses(p=0.011) and between mean RNFL thicknesses(p=0.025). The superior, nasal and temporal quadrant RNFL thicknesses were similar acrossthe whole study group, with no statistically significant difference (p values: 0.104, 0.650, 0.470,respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The average RNFL was significantly thinner in the patients with moderate ARHL compared to the controls. As age and the degree of hearing loss increases, RNFL thicknesses decreases.

Keywords: Age-related hearing loss, Aging, Optical coherence tomography, Retinal nerve fibre layer thickness.

Yaşa bağlı işitme kaybı olan hastalarda retina sinir lifi kalınlığının değerlendirilmesi

Hüseyin Fındık1, Metin Çeliker2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı, Rize, TurkeyRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı, Rize, Turkey
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Rize, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşa bağlı işitme kaybı (YBİK) olan hastalarda optik koherens tomografi (OKT) kullanarak retina sinir lifi tabakası kalınlığı (RSLTK) analizi yapmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmada YBİK olan 65 hasta ve 36 sağlıklı kontrol vardı. YBİK olan hastalar hafif (33 hasta) ve orta (32 hasta) olarak iki gruba ayrıldı. Her hastaya en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, yarıklı lamba muayenesi, Goldmann aplanasyon tonometresi, görme alanı testi ve dilate fundus muayenesi dahil olmak üzere tam bir oftalmolojik muayene yapıldı. Tüm katılımcıların RSLT kalınlıklar'ı OKT cihazı kullanılarak ölçüldü. Hastaların saf ses odyometri testleri sessiz bir kabinde kulaklık ve AC40 odyometri kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Kontrol, hafif ve orta işitme kaybı gruplarında ortalama yaş sırasıyla 70.39, 70.55 ve 71.22 idi. Kontrol grubu ve orta derecede YBİK olan hastalarda inferior kadran kalınlıkları arasında(p = 0.011) ve ortalama RSLT kalınlıkları arasında (p = 0.025) istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. Üst, nazal ve temporal kadran RSLT kalınlıkları tüm çalışma gruplarında benzer bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla p =0.104, 0.650, 0.470).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Orta derecede YBİK olan hastalarda kontrollere kıyasla ortalama RSLT kalınlıkları anlamlı derecede daha ince bulundu. Yaş ve işitme kaybı derecesi arttıkça RSLT kalınlıkları azalır.

Anahtar Kelimeler: Yaşa bağlı işitme kaybı, Yaşlanma, Optik koherens tomografi, Retina sinir lifi tabakası kalınlığı

Hüseyin Fındık, Metin Çeliker. Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness in patients with age-related hearing loss. Van Med J. 2019; 26(4): 463-469

Corresponding Author: Hüseyin Fındık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale