E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of Laboratory Parameters in Patients with Megaloblastic Anemia [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 77-80 | DOI: 10.5505/vtd.2016.05694

Evaluation of Laboratory Parameters in Patients with Megaloblastic Anemia

Erdal Kara1, Senar Ebinç2, Ömer Ekinci1, Cengiz Demir3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Van

Objective: In this study we aimed to present the demographic, hematological and biochemical parameters of patients with megaloblastic anemia. Materials and Methods: 34 cases were included in the study. The age, gender, bone marrow biopsy results, complete blood count levels (haemoglobin, leukocyte, platelets, MCV, RDW), LDH, vitamin B12, folic acid, bilirubin levels were analyzed retrospectively. SPSS program was used for statistical analysis. Results: There were 24 female and 10 male cases. The mean value of age was 52 (17-91) years. All cases had anemia, were vitamin B12 deficient and in all cases LDH was above the normal range. MCV was in 14 patients (38.2%) and indirect bilirubin was in 17 patients (50%) between normal ranges. RDW value was higher than normal in 21 patients (64.7%). Conclusion: Although MCV and indirect bilirubin levels tend to be generally higher in patients with megaloblastic anemia, in a considerable amount of patients they can be between normal ranges. In contrast to MDS and aplastic anemia patients with macrocytosis, RDW levels are prone to be higher in megaloblastic anemia patients.

Keywords: Megaloblastic anemia, MCV, RDW

Megaloblastik Anemi Tanılı 34 Hastanın Laboratuvar Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi

Erdal Kara1, Senar Ebinç2, Ömer Ekinci1, Cengiz Demir3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van

Amaç: Çalışmamızda megaloblastik anemili olgularımızın başvuru sırasındaki demografik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerine ait özellikleri sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya megaloblastik anemi tanılı 34 olgu dâhil edildi. Olguların yaşı, cinsiyeti, kemik iliği biyopsi sonuçları, kan sayımı parametreleri (hemoglobin, lökosit sayısı, trombosit sayısı, MCV, RDW), laktat dehidrogenaz, vitamin B12, folik asit, bilirubin değerleri retrospektif olarak incelendi. İstatistik analiz için SPSS istatistik paket programı kullanıldı. Bulgular: 34 olgumuzun 24’ü kadın, 10’u erkek idi. Olguların yaş ortalaması 52 (17-91) yıl idi. Olguların hepsinde anemi, vitamin B12 eksikliği ve LDH yüksekliği mevcuttu. MCV değeri 14 olguda (%38.2), indirekt bilirubin değeri ise 17 olguda (%50) normal aralıkta idi. RDW değeri 21 olguda (%64.7) normalden yüksek saptandı. Sonuç: Megaloblastik anemide sıklıkla MCV ve indirekt bilirubin yüksekliği olmakla birlikte olguların önemli bir kısmında bu değerler normal aralıkta bulunabilir. Makrositoz ile seyreden aplastik anemi ve MDS’nin aksine megaloblastik anemide RDW normalden daha yüksek görülebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Megaloblastik Anemi, MCV, RDW

Erdal Kara, Senar Ebinç, Ömer Ekinci, Cengiz Demir. Evaluation of Laboratory Parameters in Patients with Megaloblastic Anemia. Van Med J. 2016; 23(1): 77-80
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale