E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Evaluation of Oral Health-Related Quality of Life Among Dentistry Students [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 190-196 | DOI: 10.5505/vtd.2020.04875

Evaluation of Oral Health-Related Quality of Life Among Dentistry Students

Gülbahar Ustaoğlu1, Mustafa Hayati ATALA2, Kerem Çağlar Gümüş1
1Department Of Perıodontology, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu,Turkey
2Department Of Prosthodontics,Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu,Turkey

INTRODUCTION: Oral health-related quality of life (OHRQoL) is an individual's self-perception of how personal oral health affects one’s quality of life and general health. This local study aimed to enlighten the relationship between self-rated oral health, oral health-related quality of life, and oral health self-care behaviors among dental university students.
METHODS: A questionnaire was mailed to all participants (n=380), including the Turkish version of 14-item OHIP concerning self-reported oral problems, and oral hygiene habits. The responses to OHIP-14 were chosen among multiple choices, each one response scoring between 0 and 4 points. Self-reported oral problems like decayed teeth, the need for extractions, bleeding gums, dental calculus, malocclusions were evaluated according to their presence or absence. Students were also asked to state daily oral care habits such as usage of dental floss or interdental brush.
RESULTS: The highest mean values found in the study, were related to physical pain and psychological discomfort domains of OHIP-14 with the mean values ranging from 1.19 to 0.93. Tooth decay (46.8%) and dental calculus (37.8%) were the most prevalent self-reported dental problems followed by malocclusion (32.1%), and need for extractions for several reasons (23.1%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study showed that dental care students were highly knowledgeable and aware about oral care in proportion to the duration of training. Effective dental practice and education also increases the awareness of oral health habits of dental students and affects the quality of life positively.

Keywords: Awareness, dental students, education, oral health, quality of life

Diş Hekimliği Öğrencilerinde Ağız Sağlığı İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Gülbahar Ustaoğlu1, Mustafa Hayati ATALA2, Kerem Çağlar Gümüş1
1Bolu Abant İzzet Baysal Üni̇versi̇tesi̇,Peri̇odontoloji̇ Anabi̇li̇m Dalı, Bolu,Türki̇ye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üni̇versi̇tesi̇, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Bolu,Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ağız sağlığı için yaşam kalitesi, bireyin kişisel ağız sağlığının yaşam kalitesini ve genel sağlığı nasıl etkilediğine dair kendi algısıdır. Bu yerel çalışmanın amacı, diş hekimliği öğrencilerinde, ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi, kendileri tarafından algılanan ağız sağlığı ve ağız sağlığı davranışları arasındaki ilişkiyi aydınlatmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tüm katılımcılara (n=380) 14 maddelik OHIP Türkçe versiyonu, kendileri tarafından bildirilen oral sorunlar ve ağız hijyeni alışkanlıklarını içeren anket soruları mail yoluyla gönderilmiştir. OHIP 14 soruları, farklı yanıt seçenekleri ile 0- 4 puan arasında skorlanarak, cevaplandı. Kendileri tarafından bildirilen, çürük diş, çekim gereksinim varlığı, diş eti kanaması, diş taşı, maloklüzyon gibi oral problemler var/ yok şeklindeki cevaplara göre değerlendirildi. Öğrencilerden ayrıca diş ipi veya interdental fırça kullanıp kullanmadıklarını belirtmeleri istenmiştir.
BULGULAR: Çalışmada bulunan en yüksek OHIP-14 ortalama değerleri, 1.19'dan 0.93'e kadar olan ortalama değerler ile fiziksel ağrı ve psikolojik rahatsızlık alanlarında bulundu. Kendileri tarafından bildirilen diş problemleri arasında en sık görülen diş çürüğü (% 46.8) ve diş taşı (% 37.8) olup, bunu sırasıyla maloklüzyon (% 32.1) ve çeşitli nedenlerle ekstraksiyona gereksinim (% 23.1) takip etmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, diş hekimliği öğrencilerinin ağız bakımı ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeylerinin, eğitim süreleri ile doğru orantılı olarak arttığını göstermiştir. Etkin diş hekimliği eğitimi, diş hekimliği öğrencilerinin ağız sağlığı alışkanlıklarına ilişkin farkındalığı arttırmakta ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, diş hekimliği öğrencileri, eğitim, ağız sağlığı, yaşam kalitesi

Gülbahar Ustaoğlu, Mustafa Hayati ATALA, Kerem Çağlar Gümüş. Evaluation of Oral Health-Related Quality of Life Among Dentistry Students. Van Med J. 2020; 27(2): 190-196

Corresponding Author: Gülbahar Ustaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale