E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Do Febrile Seizures Influence Neurodevelopment? [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 427-431 | DOI: 10.5505/vtd.2019.02703

Do Febrile Seizures Influence Neurodevelopment?

Hatice Güneş1, İrfan Oğuz Şahin2, Aslıhan Zarasız2, Mesut Arslan2, Füsun Dilara İçağasıoğlu3
1Deparment Of Pediatrics, Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey
2Deparment Of Pediatrics, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
3Department Of Pediatric Neurology, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: Families are often concerned that febrile seizures may have negative effects on the neurodevelopment of their children. The aim of our study was to demonstrate the effects of febrile seizure on the neurodevelopment in children using the Denver Developmental Screening Test II (DDST).
METHODS: This cross-sectional and prospective study included 28 patients hospitalized for febrile seizures during a six-month period. The children's age, sex, number of seizures, number of recurrences, and family history of seizure were recorded. The DDST was performed at admission (1st DDST) and one year later (2nd DDST). The results were evaluated in three categories as ‘normal,’ ‘suspicious,’ and ‘abnormal.’
RESULTS: The 1st DDSTs were found as normal, suspicious, and abnormal at the rates of 53.6%, 39.3%, and 7.1%, respectively. The 2nd DDSTs were normal, suspicious, and abnormal at the rates of 67.9%, 28.6%, and 3.6%, respectively. Fourteen of the 15 found as normal were normal, but 1 was suspicious. Six of the 11 found as suspicious remained suspicious, 4 were normal, and 1 was abnormal. One of the 2 patients found as abnormal was normal, the other was suspicious. There were no significant differences between the scores of the 1st and 2nd DDSTs (p=0.423).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that febrile seizures were not associated with neurodevelopmental delay when using the DDST II. According to the results of this study, it may be possible to reassure parents about the normal neurodevelopment expectations for their children despite having febrile seizures.

Keywords: Febrile Seizure, Denver Developmental Screening Test, Neuromotor Development

Febril Konvülsiyonlar Nörogelişimi Etkiler mi?

Hatice Güneş1, İrfan Oğuz Şahin2, Aslıhan Zarasız2, Mesut Arslan2, Füsun Dilara İçağasıoğlu3
1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Aileler genellikle ateşli nöbetlerin çocuklarının nörogelişiminde olumsuz etkileri olabileceği konusunda endişe duymaktadırlar. Çalışmamızın amacı; febril konvülsiyonların çocukların nörogelişimindeki etkilerini Denver Gelişimsel Tarama testi II(DGTT II) kullanarak ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel ve prospektif çalışma, 6 aylık dönem içinde febril konvülsiyon nedeniyle yatış verilen 28 hastayı kapsamaktadır. Hastaların yaşı, cinsiyeti, nöbet sayısı, tekrarı ve aile öyküsünde nöbet varlığı kaydedildi. DGTT II testi hastaların kabulünde(DGTT II-1) ve 1 yıl sonra(DGTT II-2) yapıldı. Sonuçlar ‘normal’, ‘anormal’ ve ‘şüpheli’ olarak kaydedildi.
BULGULAR: DGTT II-1 testinin sonuçları sırasıyla normal (%53,6), şüpheli( % 39,3), anormal( %7,1) geldi. DGTT II-2 sonuçları ise normal(%67,9), şüpheli (%28,6), anormal (%3,6) olarak geldi. Normal bulunan 15 hastanın 14’ü yine normal iken, diğeri şüpheli bulundu. Şüpheli olarak bulunan 11 hastanın 6 tanesi yine şüpheli iken, kalan 4’ü normal 1 tanesi ise anormal bulundu. Anormal bulunan 2 hastanın 1 tanesi normal, diğeri ise şüpheli olarak bulundu. DGTT II-1 ile DGTT II-2 skorları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p=0,423).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Febril konvülsiyonların nörogelişim bozukluğuyla ilişkili olmadığını DGTT II kullanarak bulduk. Çalışmamızın sonuçlarına göre, ateşli nöbetlere rağmen normal nörogelişim beklentileri konusunda ebeveynleri rahatlatmak mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Konvülsiyon, Denver Gelişimsel Tarama Testi, Nöromotor gelişim

Hatice Güneş, İrfan Oğuz Şahin, Aslıhan Zarasız, Mesut Arslan, Füsun Dilara İçağasıoğlu. Do Febrile Seizures Influence Neurodevelopment?. Van Med J. 2019; 26(4): 427-431

Corresponding Author: Hatice Güneş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale