E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Acute Respiratory Distress (ARDS) Syndrome And Therapy Modalities [Van Med J]
Van Med J. 2003; 10(4): 118-124

Acute Respiratory Distress (ARDS) Syndrome And Therapy Modalities

Ufuk Yetkin1
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a pulmonar injury with pulmonary edema and severe hypoxemia secondary to alveolocapillary permeability increase due to various factors. It has a clinical triad consist of tachypnea, dyspnea and cyanosis. Ventilation / perfusion imbalance is a consistent part in ARDS pathophysiology. ARDS mortality is still high and commonly over 50%. This high mortality rate is result of multisystem organ failure complications due to ARDS causative factors. ARDS treatment needs to determine the underlying factor and support the organism so, its symptomatic feature is dominant. In the last decade parallel with basic science studies clinical studies showed improvement and various pharmacological and non-pharmacological therapy modalities caused a hopefull success rate increase.

Keywords: Acute respiratory distress syndrome, severe hypoxemia, pulmonary edema, ventilation / perfusion imbalance.

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu ve Tedavi Şekilleri

Ufuk Yetkin1
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) çeşitli etmenlere bağlı akut gelişen alveolokapiller permeabilitede artmaya sekonder oluşan pulmoner ödem ve ağır hipoksemi tablosunun görüldüğü akciğer hasarıdır. Kliniğinde taşipne, dispne ve siyanoz olup ventilasyon/perfüzyon dengesizliğinin de ARDS’nin patofizyolojisinin ayrılmaz parçası olduğu gösterilmiştir. ARDS mortalitesi halen oldukça yüksektir ve genellikle %50’nin üzerindedir. Bu yüksek mortalite oranı, primer olarak ARDS’ye neden olan faktörlerin oluşturduğu birden fazla organ yetersizliğinin komplikasyonlarından kaynaklanmaktadır. ARDS tedavisinin, altta yatan sebebin bulunmasını ve tehlike altındaki organizmanın desteklenmesini içerdiğinden dolayı semptomatik özelliği ağır basar. Son on yıl içindeki klinik çalışmalarda, anlamlı ilerlemeler kaydedilmiş farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi ümit verici görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, ağır hipoksemi, pulmoner ödem, ventilasyon / perfüzyon dengesizliği.

Ufuk Yetkin. Acute Respiratory Distress (ARDS) Syndrome And Therapy Modalities. Van Med J. 2003; 10(4): 118-124
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale