E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
The Validity of the Turkish Translation of Mania Rating Scale, and the Depression Rating Scale for Children and Adolescents [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 27-37 | DOI: 10.5505/vtd.2023.01460

The Validity of the Turkish Translation of Mania Rating Scale, and the Depression Rating Scale for Children and Adolescents

Mustafa Tunçtürk1, Çağatay Ermiş2, Serkan Turan3, Dicle Büyüktaşkın4, Yesim Sağlam1, Mutlu Özbek5, Sezen Alarslan1, Denizhan Tanyolaç1, Celal Yeşilkaya1, Ayse Sena Yuksel1, Omca Güney1, Dilara Akça1, Gülcan Akyol1, Ekin Süt6, Merve Can7, Fatma Nur Elmas7, Gül Karaçetin1
1Child and Adolescent Psychiatry Clinic, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul
2Child and Adolescent Psychiatry Clinic, Diyarbakir Children's Hospital, Diyarbakir
3Department of Child and Adolescent Psychiatry, Uludag University Medical Faculty Hospital, Bursa
4Child and Adolescent Psychiatry Clinic, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioglu State Hospital, Sirnak
5Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dicle University Medical Faculty Hospital, Diyarbakir
6Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine Hospital, Izmir
7Department of Child and Adolescent Psychiatry, Marmara University Faculty of Medicine Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to analyze the validity and reliability of the Turkish translation of the Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children - Mania Rating Scale (K-SADSC-MRS), and the Depression Rating Scale (K-SADSC -DRS).
METHODS: 151 children and adolescents (6 - 18 years old) and 30 healthy controls (6 - 18 years old) who applied to the Child and Adolescent Psychiatry clinic between September 2020 and May 2022 were included in the study. All participants were given K-SADSC-MRS, K-SADSC-DRS, Children's Depression Rating Scale - Revised Form (CDRS), Young Mania Rating Scale (YMRS), Children's General Assessment Scale (CCI) and Clinical Global Impression Scale (CGI) ) scales were applied.
RESULTS: Cronbach's alpha coefficient of K-SADSC-MRS was found to be 0.899 and similarly, Cronbach's alpha coefficient of K-SADSC-DRS was found to be 0.899. A high correlation was found between YMRS and K-SADSC-MRS (r=0.932, p< 0.001), and between CDRS and K-SADSC-DRS (r=0.911, p< 0.001). There was a negative correlation between the scales showing opposite polarity. In ROC analyses, the area under the curve was found to be 0.927 for K-SADSC-MRS and 0.920 for K-SADSC-DRS. Intra-class correlation coefficients between the interviewers were için 0,996 (%95 confidence interval= 0,992 – 0,998) for K-SADSC-MRS and 0,980 (%95 confidence interval= 0,956 – 0,991) for K-SADSC-DRS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish forms of K-SADSC-MRS and K-SADSC-DRS are valid and reliable scales and are suitable for use in children and adolescents in our country.

Keywords: Child, adolescent, mania, depression, validity, reliability

Çocuk ve Ergenlerde Mani ve Depresyon Derecelendirme Ölçekleri’nin Türkçe’ye Uyarlanması

Mustafa Tunçtürk1, Çağatay Ermiş2, Serkan Turan3, Dicle Büyüktaşkın4, Yesim Sağlam1, Mutlu Özbek5, Sezen Alarslan1, Denizhan Tanyolaç1, Celal Yeşilkaya1, Ayse Sena Yuksel1, Omca Güney1, Dilara Akça1, Gülcan Akyol1, Ekin Süt6, Merve Can7, Fatma Nur Elmas7, Gül Karaçetin1
1Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır
3Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa
4Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, Şırnak
5Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Diyarbakır
6Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir
7Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, çocuk ve ergenlerde Değiştirilmiş Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi - Mani Derecelendirme Ölçeği (D-ÇDŞG-MDÖ), ve Depresyon Derecelendirme Ölçeği (D-ÇDŞG-DDÖ)’nin Türkçe çevirisinin geçerlilik ve güvenilirlik analizleridir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi kliniğine Eylül 2020- Mayıs 2022 tarihleri arasında başvuran 151 çocuk ve ergen (6 - 18 yaş) ve 30 sağlıklı kontrol (6 - 18 yaş) çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara D-ÇDŞG-MDÖ, D-ÇDŞG-DDÖ, Çocuklar İçin Depresyon Değerlendirme Ölçeği - Gözden Geçirilmiş Formu (ÇDDÖ), Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ), Çocuklar için Genel Değerlendirme Ölçeği (ÇGDÖ) ve Klinik Global İzlenim Ölçeği (KGİ) ölçekleri uygulanmıştır.
BULGULAR: D-ÇDŞG-MDÖ’nün Cronbach alfa katsayısı ve benzer şekilde D-ÇDŞG-DDÖ’nün Cronbach alfa katsayısı 0,899 olarak saptandı. YMDÖ ile D-ÇDŞG-MDÖ arasında (r=0,932, p< 0,001) ve ÇDDÖ ile D-ÇDŞG-DDÖ arasında yüksek korelasyon saptandı (r=0,911, p< 0,001). Zıt polariteyi gösteren ölçekler arasındaki negatif korelasyon mevcuttu. ROC analizlerinde eğri altında kalan alan D-ÇDŞG-MDÖ için 0,927 ve D-ÇDŞG-DDÖ için 0,920 olarak bulundu. Görüşmeciler arası sınıf içi korelasyon katsayıları D-ÇDŞG-MDÖ için 0,996 (%95 güven aralığı= 0,992 – 0,998) ve D-ÇDŞG-DDÖ için 0,980 (%95 güven aralığı= 0,956 – 0,991) ’di.
TARTIŞMA ve SONUÇ: D-ÇDŞG-MDÖ ve D-ÇDŞG-DDÖ Türkçe formları geçerli ve güvenilir ölçeklerdir ve ülkemizdeki çocuk ve ergenlerde kullanımı uygundur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, mani, depresyon, geçerlilik, güvenilirlilik

Mustafa Tunçtürk, Çağatay Ermiş, Serkan Turan, Dicle Büyüktaşkın, Yesim Sağlam, Mutlu Özbek, Sezen Alarslan, Denizhan Tanyolaç, Celal Yeşilkaya, Ayse Sena Yuksel, Omca Güney, Dilara Akça, Gülcan Akyol, Ekin Süt, Merve Can, Fatma Nur Elmas, Gül Karaçetin. The Validity of the Turkish Translation of Mania Rating Scale, and the Depression Rating Scale for Children and Adolescents. Van Med J. 2023; 30(1): 27-37

Corresponding Author: Serkan Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale