E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Does Sinapic Acid Provide Neuroprotection Against Cisplatin-Induced Toxicity in HT-22 Cells [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 153-159 | DOI: 10.5505/vtd.2023.98411

Does Sinapic Acid Provide Neuroprotection Against Cisplatin-Induced Toxicity in HT-22 Cells

Betül Çiçek1, Sıdıka Genç2
1Faculty Of Medicine, Erzincan Binali Yildirim University, Department Of Physiology
2Faculty Of Medicine,bilecik Seyh Edebali University, Department Of Medical Pharmacology, Bilecik Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to explain the beneficial effects and possible protective mechanisms of Sinapic acid(SA) against cisplatin-induced oxido-inflammatory damage in HT-22 rat hippocampal cells by biochemical and molecular methods.
METHODS: Primarily, different concentrations of SA (100, 400 and 800 µM) were applied to HT-22 cells under in vitro conditions before cisplatin application in order to produce neuroprotective activity. Half an hour after the SA application, 5.5 µM cisplatin (CP) was applied to all wells except the control group and incubated for 24 hours under appropriate conditions. Cell viability was determined with routinely used 3-(4,5-Dimethyl Thiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide (MTT) and cytotoxic activity was determined by lactate dehydrogenase (LDH) assays. Oxidative stress was evaluated by total antioxidant capacity (TAC), catalase (CAT), glutathione (GSH), malondialdehyde (MDA) and superoxide dismutase (SOD) assays. In addition, the effect of SA on Caspase-3 gene regulation in HT-22 cells was investigated by Real-Time PCR.
RESULTS: Cisplatin decreased cell viability by approximately 40% and increased LDH level in HT-22 cells. In SA administered groups, cell viability increased and LDH level decreased regardless of dose. SA showed its neuroprotective effect by stopping the cytotoxic activity of cisplatin and increasing its antioxidant action mechanism in cells. Similarly, caspase-3 up-regulated by cisplatin approached the control value with SA administration. SA abolished the neurotoxicity of cisplatin and significantly reduced cell death and oxidative stress levels (p<0.05 and p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: These findings show that SA protects HT-22 cells against cisplatin by preventing both oxidative stress formation mechanisms and apoptosis induction of cells.

Keywords: HT-22, Caspase-3, TAC

SSinapik Asit HT-22 Hücrelerinde Sisplatin Kaynaklı Toksisiteye Karşı Nöroproteksiyon Sağlar mı?

Betül Çiçek1, Sıdıka Genç2
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzincan
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Bilecik

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, HT-22 sıçan hippokampal hücrelerinde meydana gelen sisplatin kaynaklı oksido-inflamatuvar hasara karşı sinaptik asid (SA)’nın yararlı etkilerini ve olası koruyucu mekanizmalarını biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle açıklaması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Öncelikli olarak nöroprotektif etkinlik meydana getirmek amacıyla in vitro koşullar altında HT-22 hücreleri üzerine sisplatin uygulamasından önce farklı konsantrasyonlarda SA (100, 400 ve 800 µM) uygulandı. SA uygulamasından yarım saat sonra kontrol grubu hariç tüm kuyucuklara 5,5 µM sisplatin (CP) uygulandı ve 24 saat boyunca uygun koşullar altında inkübe edildi. Hücre canlılığı, rutin olarak kullanılan 3-(4,5-Dimetil Tiazol-2-il)-2,5-Difeniltetrazolyum Bromür (MTT) ile belirlendi ve sitotoksik aktivite, laktat dehidrojenaz (LDH) deneyleri ile belirlendi. Oksidatif stres, toplam antioksidan kapasitesi (TAK), Katalaz (CAT), glutatyon (GSH), malondialdehit (MDA) ve süperoksit dismutaz (SOD) tahlilleriyle değerlendirildi. Ayrıca SA'nın HT-22 hücrelerinde Kaspaz-3 gen regülasyonu üzerindeki etkisi Real-Time PCR ile araştırıldı.
BULGULAR: Sisplatin, HT-22 hücrelerinde hücre canlılığını yaklaşık %40 oranında azalttı ve LDH seviyesini artırdı. SA uygulanan gruplarda ise doz bağımsız olarak hücre canlılığı arttı ve LDH seviyesinde azalma meydana geldi. SA nöroprotektif etkinliğini sisplatinin sitotoksik aktivitesini durdurması ve hücrelerde antioksidan etki mekanizmasını artırarak göstermiştir. Benzer şekilde, sisplatin ile up-regüle olan kaspaz-3 SA uygulaması ile kontrol değerine yaklaşmıştır. SA, sisplatinin nörotoksisitesini ortadan kaldırmış, hücre ölümünü ve oksidatif stres düzeylerini önemli ölçüde azaltmıştır (p<0.05 ve p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular SA'nın hem oksidatif stres oluşum mekanizmalarını hem de hücrelerin apoptoz indüksiyonunu engelleyerek HT-22 hücrelerini sisplatine karşı koruduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: HT-22, Kaspaz-3, TAK

Betül Çiçek, Sıdıka Genç. Does Sinapic Acid Provide Neuroprotection Against Cisplatin-Induced Toxicity in HT-22 Cells. Van Med J. 2023; 30(2): 153-159

Corresponding Author: Sıdıka Genç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale