E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cholesterol Granuloma and Actinomycosis Located in the Mandible [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 108-111 | DOI: 10.5505/vtd.2023.97360

Cholesterol Granuloma and Actinomycosis Located in the Mandible

Havva Erdem
Ordu University Department Of Pathology

There may be clinical, radiological and pathological diagnosis differences in dental lesions as well as other lesions. Cases considered malignant clinically and radiologically can be reported as benign or reactive changes after histopathological evaluation. Sometimes, we may encounter cases in the form of togetherness. 56-year-old male patient complained of swelling of the gums. As a result of the computed tomography evaluation performed on the patient after the examination, swelling in the left mandible corpus was detected. Biopsy was recommended primarily for odontogenic cysts and other cystic lesions. Here, a case that was considered to be an odontogenic cyst clinically and radiologically and reported as cholesterol granuloma and actinomycosis was presented histopathologically.

Keywords: Cholesterol granuloma, actinomycosis, mandible, differential diagnosis.

Mandibulada Yer Alan Kolesterol Granülomu ve Aktinomikoz

Havva Erdem
Ordu Üniversitesitıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.d.

Dental lezyonlarda olduğu gibi diğer lezyonlarda da klinik, radyolojik ve patolojik tanı farklılıkları olabilir. Klinik ve radyolojik olarak malign olduğu düşünülen vakalar, histopatolojik değerlendirme sonrasında benign veya reaktif değişiklikler olarak rapor edilebilir. Bazen beraberlik şeklinde vakalarla karşılaşabiliriz.
56 yaşındaki erkek hasta dişetlerinde şişlikten şikayetçi oldu. Hastaya muayene sonrası yapılan bilgisayarlı tomografi incelemesi sonucunda sol mandibula korpusunda şişlik tespit edildi. Biyopsi öncelikle odontojenik kistler ve diğer kistik lezyonlar için önerildi.
Burada klinik ve radyolojik olarak odontojenik kist olduğu düşünülen ve histopatolojik olarak kolesterol granülomu ve aktinomikoz olan bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kolesterol granülomu, aktinomikoz, çene, ayırıcı tanı.

Havva Erdem. Cholesterol Granuloma and Actinomycosis Located in the Mandible. Van Med J. 2023; 30(1): 108-111

Corresponding Author: Havva Erdem, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale