E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Association of Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) Gene Methylation Status with the Risk of Developing Achilles Tendonitis: A Preliminary Study [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 22-26 | DOI: 10.5505/vtd.2023.88864

Association of Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) Gene Methylation Status with the Risk of Developing Achilles Tendonitis: A Preliminary Study

Ercan Tural1, Zulfinaz Betul Celik2, Esra Tekcan3, Sengul Tural3
1Ondokuz Mayıs University Faculty of Health Science Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Samsun Türkiye
2Samsun University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Samsun, Türkiye
3Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine Departement of Medical Biology, Samsun, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, we aimed to examine the relationship between the MMP-3 gene promoter methylation status and the risk of developing Achilles tendinitis in endurance athletes.
METHODS: A total of 20 endurance athletes with achille tendonitis and 20 sedantary controls were involved in the study. DNA isolation and bisulfite modification were performed from peripheral blood samples of all volunteers. Using methylation-specific primers designed for MMP-3 gene promoters, methylation profiles were analyzed by the methylation specific polymerase chain reaction method
RESULTS: In the MMP-3 gene promoter methiation analysis, the methylation frequency was found to be 75% in athletes with Achilles tendinitis, while it was found to be 100% in the control group (p<0.05). MMP-3 promoter region methylation status in the patient group was found to be hypomethylated compared to the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The hypomethylated status of the MMP-3 gene promoter may have a role in developing achille tendonitis in athletes. Furher and larges studies are needed to confirm our results.

Keywords: Epigenomics, Tendonopathy, Methylation

Matriks Metalloproteinaz-3 (MMP-3) Geni Metilasyon Durumunun Aşil Tendinit Gelişmi Riski ile İlişkisi: Bir Ön Çalışma

Ercan Tural1, Zulfinaz Betul Celik2, Esra Tekcan3, Sengul Tural3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Samsun Türkiye
2Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilimdalı, Samsun, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilimdalı, Samsun Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, MMP-3 geni promotör metilasyon durumu ile dayanıklılık sporu ile uğraşan bireylerde aşil tendinit gelişimi riski arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya aşil tendinitli toplam dayanıklılık 20 sporcusu ve 20 sedanter kontrol dahil edildi. Tüm gönüllülerin periferik kan örneklerinden DNA izolasyonu ve bisülfit modifikasyonu yapıldı. Daha sonra MMP-3 gen promotörleri için tasarlanmış metilasyona özgü primerler kullanılarak metilasyon profilleri, metilasyona özgü polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle analiz edildi.
BULGULAR: MMP-3 gen promotörü metiasyon analizinde, aşil tendiniti olan sporcularda metilasyon sıklığı %75 olarak saptanırken, kontrol grubunda %100 olarak bulundu. Hasta grubunda MMP-3 promotör bölge metilasyon durumu kontrol grubuna göre hipometile olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımıza göre MMP-3 gen promotörünün hipometile durumu, sporcularda aşil tendinit gelişiminde rol oynuyor olabilir. Sonuçlarımızı doğrulamak için daha fazla ve daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Epigenomik, Tendonopati, Metilasyon

Ercan Tural, Zulfinaz Betul Celik, Esra Tekcan, Sengul Tural. Association of Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) Gene Methylation Status with the Risk of Developing Achilles Tendonitis: A Preliminary Study. Van Med J. 2023; 30(1): 22-26

Corresponding Author: Sengul Tural, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale