E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Computed Tomography Findings Associated With Gynecomastia In The Adolescent Males [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 48-53 | DOI: 10.5505/vtd.2023.80345

Computed Tomography Findings Associated With Gynecomastia In The Adolescent Males

Ayşe Kalyoncu Uçar, Yasemin Kayadibi
Department of Radiology, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul

INTRODUCTION: We aimed to investigate the prevalence, imaging findings and possible related factors of incidental gynecomastia on non-contrast computed tomography (CT) in adolescent males.
METHODS: 103 non-contrast thoracic CT scans taken between the ages of 13-18 in terms of traffic accident, suspected COVID-19 or chest wall anomaly, were evaluated retrospectively. Liver and spleen parenchyma density proportioned to each other, and those below the value of 0.8 were evaluated as hepatosteatosis (HS). Retroareolar glandular tissue above 2 cm cut-off were determined as gynecomastia. Adipose tissue thickness(ATT) was evaluated at 3 levels: subareolar subcutaneus tissue(S-ATT); abdominal subcutaneus tissue(A-ATT), and the distance between the kidney posterior and fascia(I-ATT) was measured. Statistical analysis was performed using IBM SPSS version 25.0.
RESULTS: 20 of 103 cases had gynecomastia and 7 cases had HS. No significant correlation was found between gynecomastia and HS (p=0.843). There was a statistically significant relationship between gynecomastia and I-ATT(p=0.03); HS vs A-ATT(p=0.029), S-ATT (p=0.01), A-ATT (p=0.023) and S-ATT(p=0.034). According to Pearson's correlation analysis, there was a weak correlation between gynecomastia and S-ATT (r=0.321, p=0.001), and between I-ATT (r=0.353; p=0.001); moderate correlation between S-ATT and A-ATT (r=0.508, p<0.001); strong correlation between A-ATT and S-ATT (r=0.892, p0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We showed that the amount of S-ATT, A-ATT and I-ATT are factors that may be associated with gynecomastia. The reason for this relationship may be the increase in estradiol caused by aromatase that released from subcutaneous and intra-abdominal adipose tissue. In cases with gynecomastia in the adolescent group, visceral increased adiposity may also be considered in clinical practice.

Keywords: adolescent, computed tomography, subcutaneous adipose tissue, hepatosteatosis, gynecomastia

Adölesan Erkeklerde Jinekomasti İle İlişkili Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Ayşe Kalyoncu Uçar, Yasemin Kayadibi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Adölesan erkeklerde kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) ile insidental jinekomasti prevalansını, görüntüleme bulgularını ve olası ilişkili faktörleri araştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2020- Mayıs 2021 tarihleri arasında, 13-18 yaşları aralığındaki hastalara ait trafik kazası, COVID-19 şüphesi veya göğüs duvarı anomalisi nedeniyle çekilen 103 kontrastsız toraks BT incelemesi retrospektif olarak değerlendirildi. Karaciğer ve dalak parankim dansitesi, sirküler ROI yerleştirilerek Houndfield Ünit cinsinden ölçüldü ve birbirine oranlandı; 0,8 sınır değer altında kalanlar hepatosteatoz(HS) olarak değerlendirildi. 2 cm genişlikte glandüler doku sınır jinekomasti olarak belirlendi. Yağ dokusu kalınlığı (YDK) ise 3 seviyede değerlendirildi: subareolar alanda cilt altı mesafe (S-YDK); rektus abdominis ile cilt arasındaki mesafe (A-YDK) ve böbrek posterioru ile fasya arası mesafe (B-YDK) ölçüldü. İstatiksel analiz IBM SPSS 25.0 versiyonu kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: 103 olgunun 20’sinde jinekomasti, 7'sinde HS mevcuttu. Jinekomasti ile HS arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0,843). HS ile A-YDK (p=0,029) ve S-YDK(p=0,01); jinekomasti ile B- YDK (p=0,03), A-YDK (p=0,023) ve S-YDK (p=0,034) arasında istatiksel anlamlı ilişki mevcuttu. Pearson korelasyon analizine göre jinekomasti ile S-YDK arasında ( r=0,321, p=0,001), B-YDK arasında (r=0,353; p=0,001) zayıf; S-YDK ve B-YDK arasında (r=0,508, p<0,001) orta; A-YDK ve S-YDK arasında (r=0,892, p0,001) güçlü korelasyon mevcuttu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda B-YDK, A-YDK ve S-YDK miktarının jinekomasti ile ilişkili olabilecek faktörler olduğunu gösterdik. Saptadığımız bu ilişkinin nedeni yağ dokusundan salınan aromatazın neden olduğu östrodiol artışı olabilir. Adölesan grupta jinekomasti veya lipomasti saptanan olgularda visseral yağlanmanın da eşlik edebileceği klinik pratikte göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: adölesan, bilgisayarlı tomografi, cilt-altı yağ dokusu, hepatosteatoz, jinekomasti

Ayşe Kalyoncu Uçar, Yasemin Kayadibi. Computed Tomography Findings Associated With Gynecomastia In The Adolescent Males. Van Med J. 2023; 30(1): 48-53

Corresponding Author: Ayşe Kalyoncu Uçar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale