E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Protective Effects of Berberis Vulgaris Plant Extract on Paracetamol-induced Liver Toxicity in Rats [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 428-433 | DOI: 10.5505/vtd.2022.36675

Protective Effects of Berberis Vulgaris Plant Extract on Paracetamol-induced Liver Toxicity in Rats

Serdar Yiğit1, Arzu Gezer2, Muhammed Yayla3, Erdem Toktay1, Pınar Aksu Kılıçle4, Seyit Ali Bingol1, Çığdem Eda Balkan Bozlak5
1Kafkas University, Faculty of Medicine, Histology and Embryology Department, TR-36100 Kars – TURKEY
2Vocational School Of Health Services, Ataturk University, Erzurum, Turkey TR-25240 Kars – TURKEY
3Kafkas University, Faculty of Medicine, Pharmacology Department, TR-36100 Kars– TURKEY
4Department Of Biology, Faculty Of Sciences And Arts, Tr-36100 Kars – TURKEY
5Kafkas University, Faculty Of Medicine, Departments Of Microbiology Tr-36100 Kars – TURKEY

INTRODUCTION: Berberis vulgaris extract is known to be protective against many damages due to its anti-inflamatory and antioxidant properties. Paracetamol toxicity is one of the most common toxicities. In our study, we aimed to reduce the damage caused by paracetamol toxicity with the beneficial effects of Berberis vullgaris extract.
METHODS: In our study, 42 Sprague Dawley 8-week-old rats were used. 7 groups were formed with 6 female animals in each group. At the 24th hour of the study, all groups underwent laparotomy under anesthesia and liver dissection was performed. Hematoxylin and Eosin (H&E) staining was used to evaluate liver histopathology, and PAS staining was used to show glycogen and basement membrane staining in liver tissue. In addition, scoring was done by showing apoptotic cells with TUNEL stain
RESULTS: Hepatic degeneration and peritubular inflammation were quite evident in the groups to which we applied paracetamol. In this study, we observed that the number of positive cells increased in the group given paracetamol in TUNEL staining. As a result of the PAS staining we performed, glycogen accumulation in the hepatocytes of the group we induced with paracetamol was remarkable.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Berberis vulgaris plant extract appears to reduce Paracetamol-induced hepatic toxicity. As a result of the PAS staining, glycogen accumulation in the hepatocytes was remarkable in the group which was induced with paracetamol. Further studies are required for the use of determined molecules of Berberis vulgaris plant extract against the hepatotoxic effect of paracetamol in paracetamol toxicity.

Keywords: Berberis vulgaris, Liver, Paracetamol, TUNEL

Sıçanlarda Parasetamolle İndüklenen Karaciğer Toksisitesi Üzerine Berberis Vulgaris Bitki Ekstresinin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

Serdar Yiğit1, Arzu Gezer2, Muhammed Yayla3, Erdem Toktay1, Pınar Aksu Kılıçle4, Seyit Ali Bingol1, Çığdem Eda Balkan Bozlak5
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, TR-36100 Kars – TÜRKİYE
2Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye TR-25240 Kars – TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı TR-36100 Kars– TÜRKİYE
4Biyoloji Bölümü, Fen-edebiyat Fakültesi, Tr-36100 Kars –TURKEY
5Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tr-36100 Kars – TURKEY

GİRİŞ ve AMAÇ:
Berberis vulgaris (kızamık, karamut, adi kadıntuzluğu) bitki ekstresinin hem antiiflamatuvar hem de antioksidan özelliğinin olmasından dolayı birçok hasara karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Parasetamol zehirlenmesi en sık görülen zehirlenmelerden biridir. Çalışmamızda parasetamol toksisitesinin vermiş olduğu zararı Berberis vulgaris bitki ekstresinin yararlı olan etkileriyle azaltmayı planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 42 adet Sprague Dawley cinsi 8 haftalık sıçan kullanıldı. Her grupta 6 dişi hayvan olacak şekilde 7 grup oluşturuldu. Çalışmanın 24. saatinde tüm gruplara anestezi altıda laparotomi uygulandı ve karaciğer diseksiyonu yapıldı. Karaciğer histopatolojisini değerlendirmeler için Hematoksilen ve Eozin (H&E) bayama, karaciğer dokusunda glikojen ve bazal membran boyanmalarını göstermek amacıyla PAS boyası yapıldı. Ayrıca TUNEL boyasıyla apoptotik hücreler gösterilerek skorlama yapıldı.
BULGULAR: Histopatolojik sonuçlarda parasetamol uyguladığımız grupta, hepatik dejenerasyon ve peritübüler inflamasyon oldukça belirgindi. Bu çalışmada TUNEL boyamasında parasetamol verdiğimiz gurupta (Grup 4) pozitif hücre sayısının arttığını gözlemledik. Yaptığımız PAS boyaması sonucunda parasetamolle indüklediğimiz grubun hepatositlerinde glikojen birikimi dikkat çekmekteydi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Berberis vulgaris bitki ekstrasının Parasetamol kaynaklı hepatik toksisiteyi azaltığı görülmektedir. Yaptığımız PAS boyaması sonucunda parasetamolle indüklediğimiz grubun hepatositlerinde glikojen birikimi dikkat çekmekteydi. Parasetamol toksisitesinde Berberis vulgaris bitki ekstrasının içindeki moleküllerin belirlenerek parasetamolün hepatotoksik etkisine karşı kullanımı için daha ileri düzeyde çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Berberis vulgaris, Liver, Paracetamol, TUNEL

Serdar Yiğit, Arzu Gezer, Muhammed Yayla, Erdem Toktay, Pınar Aksu Kılıçle, Seyit Ali Bingol, Çığdem Eda Balkan Bozlak. Protective Effects of Berberis Vulgaris Plant Extract on Paracetamol-induced Liver Toxicity in Rats. Van Med J. 2022; 29(4): 428-433

Corresponding Author: Serdar Yiğit, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale