E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Efficacy of Topical Boric Acid in the Treatment of Experimental Pseudomonas Aeruginosa Keratitis in Rats [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 60-65 | DOI: 10.5505/vtd.2023.15425

Efficacy of Topical Boric Acid in the Treatment of Experimental Pseudomonas Aeruginosa Keratitis in Rats

Osman Ondas1, Bahadir Utlu1, Kemal Bayrakceken2, Serkan Yildirim3
1Department Of Ophthalmology, Regional Training And Research Hospital, Health Sciences University, Erzurum, Turkey.
2Department Of Ophthalmology, Medical Faculty, Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey
3Department Of Pathology, Faculty Of Veterinary, Ataturk University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: It was aimed to investigate the effect of topical boric acid on healing in the treatment of keratitis.
METHODS: Keratitis was created by randomly 32 of 56 healthy rats with inoculating pseudomonas aeruginosa (1x108 colony-forming units/ml 0.05 ml of solution containing pseudomonas eruginosa-PA-ATC27853) by creating epithelial defects in the corneas and randomly distributed to 4 groups. The remaining 24 healthy rats were randomly divided into 3 groups, so that; group 1 (control group), group 2 (with pseudomonas keratitis), group 3 (with pseudomonas keratitis and 4% boric acid treatment), group 4 (with pseudomonas keratitis and 8% boric acid treatment), group 5 (with pseudomonas keratitis and vancomycin+ ceftazidime given), group 6 (non-keratitis and only 4% boric acid applied), group 7 (non-keratitis and only 8% boric acid applied). At the end of the study, the ocular tissues of the rats were removed and examined histopathologically.
RESULTS: A clinically significant reduction in inflammation was detected in the groups using topical boric acid (p˂0,05). Decreased TGF-β1 staining was detected in the groups in which keratitis + %4 and %8 boric acid was treated topically (p˂0,05). Compared to the infected group (group 2), 4% and 8% boric acid administered groups revealed mild/moderate corneal edema and thickening, degeneration of the corneal epithelium, and mild/moderate inflammation in the interstitial (p˂0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Topical boric acid drops may be an important therapeutic factor in tissue healing and in the fight against inflammation in the treatment of keratitis.

Keywords: Boric Acid, Pseudomonas Aeruginosa, Keratitis.

Sıçanlarda Deneysel Pseudomonas Aeruginosa Keratiti Tedavisinde Topikal Borik Asitin Etkinliği

Osman Ondas1, Bahadir Utlu1, Kemal Bayrakceken2, Serkan Yildirim3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, Erzurum
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan
3Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada keratit tedavisinde topikal borik asitin iyileşmeye etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 56 sağlıklı rattan rastgele 32 tanesinin kornealarında epitel defekti oluşturulup psödomonas aeruginosa (1x108 koloni oluşturan birim/ml pseudomonas eruginosa (PA-ATC27853) içeren solüsyondan 0.05 ml) inoküle edilerek keratit oluşturulmuş ve rastgele 4 gruba eşit olarak dağıtılmıştır. Geriye kalan 24 sağlıklı rat rastgele 3 gruba eşit olarak dağıtılmıştır. Böylece; grup 1 (kontrol grubu), grup 2 (psödomonas keratitli), grup 3 (psödomonas keratitli ve %4 borik asit tedavisi uygulanan), grup 4 (psödomonas keratitli ve %8 borik asit tedavisi uygulanan), grup 5 (psödomonas keratitli ve vankomisin+seftazidim uygulanan), grup 6 (keratit olmayan ve sadece %4 borik asit uygulanan), grup 7 (keratit olmayan ve sadece %8 borik asit uygulanan) olarak oluşturulmuştur. Çalışmanın sonunda sıçanların oküler dokuları çıkarılarak histopatolojik olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Topikal borik asit (%4 ve %8) uygulanan gruplarda inflamasyonda anlamlı bir azalma saptanmıştır (p˂0,05). Keratit + topikal %4 ve %8 borik asit uygulanan gruplarda TGF-β1 boyanmasında azalma saptanmıştır (p˂0,05). Şiddetli inflamasyon ve dokularda şiddetli dejenerasyon içeren keratitli grupla (grup 2) karşılaştırıldığında, %4 ve %8 borik asit uygulanan gruplarda yapılan incelemede hafif/orta düzeyde kornea ödemi ve korneal kalınlaşma, hafif/orta düzeyde kornea epitelinde dejenerasyon ve intertisyel dokularda hafif/orta derecede dejenerasyon ve inflamasyon saptanmıştır (p˂0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Keratit tedavisinde topikal borik asit damlaları doku iyileşmesinde ve inflamasyonla mücadelede önemli bir terapötik faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: Borik Asit, Psödomonas Aeruginosa, Keratit.

Osman Ondas, Bahadir Utlu, Kemal Bayrakceken, Serkan Yildirim. Efficacy of Topical Boric Acid in the Treatment of Experimental Pseudomonas Aeruginosa Keratitis in Rats. Van Med J. 2023; 30(1): 60-65

Corresponding Author: Kemal Bayrakceken, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale