E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Positivity of Wright test and seasonal distribution in Van region [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 198-202

Positivity of Wright test and seasonal distribution in Van region

Bilge Gültepe1, Mehmet Parlak2, Aytekin Çıkman3, Yasemin Bayram1, Hüseyin Güdücüoğlu4, Mustafa Berktaş5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuar, Van
3Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuar, Erzincan
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
5Özel Lokman Hekim Hastanesi, Van

Objective: Infection with Brucella Agglutinatis is a common problem in Eastern region of Turkey. For this reason nearly all patients admitting to our hospital with complaint of fever are searched for Brucella infection. We moved from this point and investigated monthly distribution of Brucella Wright agglutination test positivity in our hospital. Methods: For this purpose we restrospectively searched Wright agglutination test results of the patients admitted to different clinics of our hospital during period of 2006 and 2009. Results greater than 1/160 were considered as positive. Z test was used to investigate the statistical difference between Brucella sero positivity and gender and age groups of patients and monthly distribution. Results: We found 1102 (5%) positive results in 21887 tests. Of the 1102 patients 776 (70%) were adults and 326 (30%) were children. Positivity in adult population and children population were similar and there was no differance for gender of the patients. When we looked at the relation with test positivity and monthly distribution, positive results were gradually increasing from March and making a peak at August and then gradually decreasing from October. A statistically significant relation was found between positive results and the months August and Semptember. Conclusion: Brucella infection is still a public health problem in our region. The increase in positive results during summer period should be associated with consumption of dairy products made from uncooked milk. This relation can be used as an additive factor to prevent Brucella infections.

Keywords: Brucella, prevalence, Wright agglutination test

Van ve Yöresinde Standart Tüp Aglütinasyon Testi Pozitifliğinin Mevsimsel Dağılımı

Bilge Gültepe1, Mehmet Parlak2, Aytekin Çıkman3, Yasemin Bayram1, Hüseyin Güdücüoğlu4, Mustafa Berktaş5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği,Van
3Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuar, Erzincan
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
5Özel Lokman Hekim Hastanesi, Van

Amaç: Çalışmada, bölgemizdeki bruselloz yay¬gınlığı nedeniyle hastanemize başvuran hastalardan sık istenen standart tüp aglütinasyon testi pozitif¬liğinin aylara göre dağılımı irdelenmiştir. Yöntem: Hastanemizde 2006-2009 yılları arasında dört yıl¬lık sürede çeşitli klinik ve polikliniklerden istenen standart tüp aglütinasyon testi sonuçları retrospektif ola¬rak incelendi. 1/160 ve üzeri sonuçlar pozitif sonuç olarak kaydedildi. Brucella seropozitifliğinin erişkin-çocuk gruplarına, cinsiyetlere göre ve aylar arasında¬ki farkının istatistik analizi için Z testi ile oran karşı¬laştırılması yapıldı. Bulgular: Standart tüp aglütinasyon testi çalışılan 21.887 serum örneğinin 1.102 (%5)’sinde pozitiflik saptandı. Pozitif örneklerin 776’sı erişkin, 326’sı pedi¬atrik hastalardan oluşmaktaydı. Her iki grupta da %5 düzeyinde olmak üzere eşit oranlarda pozitiflik saptandı. Cinsiyet ve yaş grupları arasında anlamlı fark bulunmadı. Pozitiflik oranlarının aylara göre dağılımı incelendiğinde; mart ayından itibaren giderek artan bir seyir izlediği, ağustos ayında pik yaptığı ve ekim ayından itibaren azalarak ilk oranlara gerilediği görüldü. Pozitiflik oranının en yüksek olduğu ağustos ve eylül ayları¬nın diğer aylarla olan farkı istatistik olarak anlamlı bulundu. Sonuç: İli¬mizde brusella infeksiyonunun önemli bir enfeksiyon olmaya devam ettiği görülmektedir. Pozitif SAT oranlarında ilkbahar ile başlayan artış yaz sonu sonbahar başında pik yapmaktadır. Bu mevsimsel dağılım bulaş yolu ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Brucella, prevalans, standart tüp aglüti¬nasyon testi

Bilge Gültepe, Mehmet Parlak, Aytekin Çıkman, Yasemin Bayram, Hüseyin Güdücüoğlu, Mustafa Berktaş. Positivity of Wright test and seasonal distribution in Van region. Van Med J. 2013; 20(4): 198-202
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale