E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Non-recurrent Laryngeal Nerve: A Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(1): 36-38

Non-recurrent Laryngeal Nerve: A Case Report

Abbas Aras1, Hasan Arslantürk2, Çetin Kotan3
1YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD- VAN
2YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD- VAN
3YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD- VAN

The injury of recurrent laryngeal nerve is a serious complication in thyroid surgery. The anatomy of the recurrent laryngeal nerve is variable. Non-recurrent nerve is a very rare variation of the inferior laryngeal nerve. Because of the anatomical variations of the nerve, preservation of the nerve is optimal strategy during the operation. In this case report, we presented a non-recurrent laryngeal nerve abnormality, in a case who underwent thyroidectomy for benign thyroid disease, and the non-reccurrent laryngeal nerve was identified during the nerve exploration.

Keywords: Thyroid surgery, non-recurrent laryngeal nerve.

Non-rekürren Laringeal Sinir: Olgu Sunumu

Abbas Aras1, Hasan Arslantürk2, Çetin Kotan3
1Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Van
2YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD- VAN
3Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Van

Tiroidektominin en önemli komplikasyonlarından biri rekürren laringeal sinir (İnferior laringeal sinir) yaralanmasıdır. Rekürren sinirin anatomik seyri varyasyonlar göstermektedir. Nadiren inferior laringeal sinir non-rekurren olabilir. Sinirin anatomik seyrindeki farklılıklar nedeni ile, yaralanma olasılığını azaltmak için sinirin görülüp korunması önerilmektedir. Bu olgu sunumunda, benign tiroid patolojisi nedeni ile tiroidektomi yaptığımız bir olguda sinir eksplorasyonu esnasında saptadığımız, inferior laringeal sinirin non-reküren anomalisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tiroid cerrahisi, non reküren laringeal sinir.

Abbas Aras, Hasan Arslantürk, Çetin Kotan. Non-recurrent Laryngeal Nerve: A Case Report. Van Med J. 2001; 8(1): 36-38
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale