E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Role of MicroRNAs in Monitoring Post Renal Transplantation Graft Functions [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 112-119 | DOI: 10.5505/vtd.2023.98705

The Role of MicroRNAs in Monitoring Post Renal Transplantation Graft Functions

Merve Anapalı, Eda Balkan
Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Erzurum

Renal transplantation is the most effective treatment method that improves the quality of life of patients with end stage renal disease. Better understanding of organ and tissue functions, development of new surgical techniques, immunosuppressive and antimicrobial treatment protocols performed for each patient increase the achievement of transplantation day by day. MicroRNAs (miRs) are small endogenous RNAs that regulate post-transcriptional gene expression. In recent years, the role of miRs in nephrology in chronic kidney patients, hemodialysis patients and patients with acute rejection after transplantation is considered as significant. miRs have become an important biomarker in detecting acute rejection and minimizing graft damage with varying expression levels of miRs before and after transplantation. In addition to biopsy specimens, it can also be isolated from other body fluids such as serum, plasma and urine. Elucidating of relationship of immunological mechanisms and miRs isolated from serum and urine may allow the development of new treatment methods and more detailed examination of the graft function. In this study, we aim to explain miRs which related renal transplantation.

Keywords: Acute Rejection, Biomarker, Immuntolerance, MicroRNA, Renal Transplantation

Renal Transplantasyon Sonrası Greft Fonksiyonlarının Takibinde MikroRNA’ların Rolü

Merve Anapalı, Eda Balkan
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

Renal transplantasyon, son evre böbrek yetmezliği görülen hastalarda yaşam kalitesini artıran en etkili tedavi yöntemidir. Organ ve doku fonksiyonlarının daha iyi anlaşılması, yeni cerrahi tekniklerinin geliştirilmesi, her bir hasta için uygulanan immünsupresif ve antimikrobiyal tedavi protokolleri transplantasyonun başarısını her geçen gün artırmaktadır. mikroRNA’lar (miR) transkripsiyon sonrası gen ekspresyonunu düzenleyen küçük endojen RNA’lardır. Son yıllarda miR’ların kronik böbrek hastaları, hemodiyaliz hastaları ve transplantasyon sonrası akut rejeksiyon görülen hastalardaki rolü dikkate alındığında nefroloji alanında miR’lar önemli olarak değerlendirilmektedir. miR’ların transplantasyon öncesi ve sonrası değişen ekspresyon seviyeleri ile miR’lar akut rejeksiyonunun tespiti ve greft hasarının en aza indirilmesinde önemli bir biyobelirteç haline gelmiştir. Biyopsi örneklerinin yanı sıra serum, plazma ve idrar gibi diğer vücut sıvılarından da izole edilebilmektedir. Serum ve idrardan izole edilen miR’ların immünolojik mekanizmalarla ilişkisinin aydınlatılması yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ve greft fonksiyonunun daha detaylı incelenmesine olanak sağlayacaktır. Bu çalışmada renal transplantasyonla ilişkili miR’ları derlemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akut Rejeksiyon, Biyobelirteç, İmmün Tolerans, MikroRNA, Renal Transplantasyon

Merve Anapalı, Eda Balkan. The Role of MicroRNAs in Monitoring Post Renal Transplantation Graft Functions. Van Med J. 2023; 30(1): 112-119

Corresponding Author: Merve Anapalı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale