E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Prenatal MRI in Predicting Placenta Accreta Spectrum (PAS) and Clinical Outcomes in Cases with Placenta Previa [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 133-141 | DOI: 10.5505/vtd.2023.98415

Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Prenatal MRI in Predicting Placenta Accreta Spectrum (PAS) and Clinical Outcomes in Cases with Placenta Previa

Hüseyin Akkaya1, Nedim İzgi1, Zeynel Abidin Taş2, Bozkurt Gülek1
1University Of Health Sciences, Adana City Training And Research Hospital, Department Of Radiology, Adana-TURKEY
2University Of Health Sciences, Adana City Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Adana-TURKE

INTRODUCTION: The purpose of this study is to investigate the predictive value of magnetic resonance imaging (MRI) parameters in predicting placenta accreta spectrum (PAS) and clinical outcomes of patients with placenta previa.
METHODS: A total of 56 prenatal placental MRI examinations acquired via 1.5 and 3 Tesla scanners were retrospectively examined by 2 radiologists in consensus. Presence of T2 dark band, thinning of myometrium, abnormal vascularization, uterine bulging, heterogeneous placenta, placental protrusion, placenta recess and percretism findings were evaluated. While pathology and clinical intrapartum findings constituted the reference standard for placenta accreta spectrum (PAS), intrapartum/peripartum bleeding over 1000 mL and emergency hysterectomy were regarded as poor clinical outcomes. The values of MRI findings in predicting both PAS and clinical outcomes were analyzed.
RESULTS: Age, platelet (PLT) value and gestational age were similar in patients with both groups. Signs of percretism had the best diagnostic test performance in predicting clinical worsening, followed by intraplacental abnormal vascularization and placental recession (respectively 80.6%, 76.4%, 73.6%). The most valuable finding in predicting PAS was percretism sign, placental recess, and myometrial thinning (respectively 85.0%, 81.3%, 79.4%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Percretism and intraplacental abnormal vascularization are highly predictive of a possible poor clinical outcome.

Keywords: placenta accreta spectrum, placenta previa, prenatal MRI, intrapartum bleeding, peripartum hysterectomy

Plasenta Previa Olgularında Plasenta Akreta Spektrumunu (PAS) ve Klinik Sonuçları Tahmin Etmede Prenatal MRG'nin Tanısal Doğruluğunun Değerlendirilmesi

Hüseyin Akkaya1, Nedim İzgi1, Zeynel Abidin Taş2, Bozkurt Gülek1
1Sağlık Bilimleri Üniveristesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Departmanı, Adana-TÜRKİYE
2Sağlık Bilimleri Üniveristesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Departmanı, Adana-TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) parametrelerinin plasenta akreta spektrumunu (PAS) ve plasenta previalı hastaların klinik sonuçlarını öngörmedeki değerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1.5 ve 3 Tesla tarayıcı ile alınan toplam 56 prenatal plasenta MRG tetkiki 2 radyolog tarafından mutabakatla retrospektif olarak incelendi. T2 koyu bant varlığı, myometriumda incelme, anormal vaskülarizasyon, uterin bombeleşme, heterojen plasenta, plasenta protrüzyonu, plasenta reses ve perkretizm bulguları değerlendirildi. Plasenta akreta spektrumu (PAS) için patoloji ve klinik intrapartum bulgular referans standardı oluştururken, 1000 mL'nin üzerinde intrapartum/peripartum kanama ve acil histerektomi kötü klinik sonuçlar olarak kabul edildi. MRG bulgularının hem PAS'ı hem de klinik sonuçları öngörmedeki değerleri analiz edildi.
BULGULAR: Klinik sonuçları iyi ve kötü olan hastalar arasında yaş, platelet (PLT) değeri ve gebelik süresi açısından anlamlı fark yoktu. Klinik kötüleşmeyi öngörmede perkretizm belirtileri en iyi tanısal test performansına sahipti, ardından intraplasental anormal vaskülarizasyon ve plasental gerileme geldi (sırasıyla respectively 80.6%, 76.4%, 73.6%). PAS'ı öngörmede en değerli bulgu perkretizm işareti, plasental reses ve miyometriyal incelme idi (sırasıyla 85.0%, 81.3%, 79.4%).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Klinik sonuçları iyi ve kötü olan hastalar arasında yaş, PLT değeri ve gebelik süresi açısından anlamlı fark yoktu. Klinik kötüleşmeyi öngörmede perkretizm belirtileri en iyi tanısal test performansına sahipti, ardından intraplasental anormal vaskülarizasyon ve plasental gerileme geldi (sırasıyla respectively 80.6%, 76.4%, 73.6%). PAS'ı öngörmede en değerli bulgu perkretizm işareti, plasental reses ve miyometriyal incelme idi (sırasıyla 85.0%, 81.3%, 79.4%).Sonuç olarak; perkretizm ve intraplasental anormal vaskülarizasyon olası bir kötü klinik sonucun yüksek oranda göstergesidir.


Anahtar Kelimeler: plasenta akreata spectrumu, plasenta previa, prenatal MRG, intrapartum kanama, peripartum histerektomi

Hüseyin Akkaya, Nedim İzgi, Zeynel Abidin Taş, Bozkurt Gülek. Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Prenatal MRI in Predicting Placenta Accreta Spectrum (PAS) and Clinical Outcomes in Cases with Placenta Previa. Van Med J. 2023; 30(2): 133-141

Corresponding Author: Hüseyin Akkaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale