E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Relationship between histopathological and clinical features and age factor in patients who are undergone prostate biopsy [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 171-176 | DOI: 10.5505/vtd.2020.98360

Relationship between histopathological and clinical features and age factor in patients who are undergone prostate biopsy

Rahmi Aslan1, Kerem Taken1, Recep Eryılmaz1, Murat Demir2, Mehmet Sevim1, Kasım Ertaş1
1Yüzüncü Yıl University Faculty Of Medicine, Department Of Urology, Van
2Sbu Van Regional Training And Research Hospital, Urology Clinic, Van

INTRODUCTION: We aimed to reveal out the relation of the age factor with biopsy results by comparing clinical and histopathological data of the patient who underwent prostate biopsy
METHODS: The records of 1213 patients who underwent prostate biopsy between January 2013 and February 2019 in our clinic were retrospectively reviewed. A total of 309 patients were included in the study. Biopsy was performed in patients with PSA> 2.5 ng / dl and / or abnormal rectal examination findings. Group 1; included younger adult patients (<50 years) and group-2; included patients older than 70 years.
Clinical and demographic data of all patients were recorded. All patients underwent a 12-core biopsy protocol and reviewed by same pathologist. Patients with a history of prostate biopsy, insufficient data, urogenital malignancy, bleeding diathesis, active urinary tract infection were excluded from the study. Also, patients who were terminated early due to severe pain were excluded from the study.

RESULTS: Mean PSA, prostate volume and IPSS data were significantly lower in Group 1 than Group 2. Prostate cancer rates were significantly higher in Group 2 than Group 1. We determined that the number of patients with gleason score ≤ 6 is higher in Group 1 than Group 2. On the other hand, there were significantly more patients with Gleason score ≥7 in Group 2 than Group 1
DISCUSSION AND CONCLUSION: Prostate cancers seen in young adult patients have more positive pathological features. Therefore, we think that age factor is an important parameter when deciding treatment.

Keywords: Transrectal prostate biopsy, Age, prostate cancer

Prostat biyopsisi yapılan hastalarda, histopatolojik ve klinik özellikler ile yaş faktörü arasındaki ilişki

Rahmi Aslan1, Kerem Taken1, Recep Eryılmaz1, Murat Demir2, Mehmet Sevim1, Kasım Ertaş1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Van
2Sbü Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat biyopsisi yapılan hastaların klinik ve histopatolojik verilerini karşılaştırarak yaş faktörü ile biyopsi sonuçları arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde ocak 2013-şubat 2019 yılları arasında prostat kanseri ön tanısıyla prostat biyopsisi yapılan 1213 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Toplam 309 hasta çalışmaya alındı. PSA> 2.5 ng/dl ve/veya anormal parmakla rektal muayene bulguları olan hastalara biyopsi yapıldı. Grup 1’e 50 yaşından küçük (n=96) hastalar, grup-2’ye 70 yaşından büyük (n=213) hastalar alındı. Tüm hastaların klinik ve demografik verileri kaydedildi. Tüm hastalara 12 kor biyopsi protokolü uygulandı ve tek patolog tarafından incelendi. Daha önce prostat biyopsi öyküsü olan, dosyalarında yetersiz veri olan, bilinen üriner ya da genital malignensi, kanama diyatezi, aktif üriner sistem enfeksiyonu olan hastalar ile şiddetli ağrı ve benzeri nedenler ile işlemin erken sonlandırıldığı hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Ortalama PSA, prostat hacmi ve UPSS verileri Grup 1'de (<50 yaş hastalar) Grup 2'ye (> 70 yaş arası) göre anlamlı olarak düşüktü. Ancak, Ortalama VAS skoru Grup 1'de Grup 2'den anlamlı olarak yüksekti. Biyopsi sonuçlarında Prostat kanseri tanısı alan hasta oranı Grup 2'de Grup 1'den anlamlı olarak yüksekti. Yine Gleason skoru ≤ 6 olan hasta sayısının Grup 1'de Grup 2'den anlamlı oranda yüksek olduğunu belirledik. Öte yandan, Grup 2'de Gleason skoru ≥7 olan hasta oranın Grup 1'den anlamlı derecede daha fazla olduğunu tespit ettik.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genç erişkin hastalarda görülen prostat kanserlerinin daha olumlu patolojik özelliklere (düşük gleason skoru) sahip olduğu görülmektedir. Bundan dolayı yaş faktörün bu hastalar için tedaviye karar verirken önemli bir parametre olduğunu düşünüyoruz

Anahtar Kelimeler: Transrektal prostat biyopsisi, Yaş, Prostat kanseri

Rahmi Aslan, Kerem Taken, Recep Eryılmaz, Murat Demir, Mehmet Sevim, Kasım Ertaş. Relationship between histopathological and clinical features and age factor in patients who are undergone prostate biopsy. Van Med J. 2020; 27(2): 171-176

Corresponding Author: Kasım Ertaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale