E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Smoking Behaviours and Prevalance of the Respiratory Symptoms in Tobacco Workers [Van Med J]
Van Med J. 2012; 19(2): 72-77

Smoking Behaviours and Prevalance of the Respiratory Symptoms in Tobacco Workers

Hasan Hamzaçebi1, Servet Kayhan1
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Samsun

Aim: The aim of the study was to evaluate prevalance of smoking habits and respiratuar symptoms in tobacco workers. Materials and methods: A cross-sectional study using a questionnaire was performed to 429 workers of the tobacco factory in December 2004. Questions about age, gender, smoking habits and respiratuar symptoms were asked to study group. The results were analysed statistically by SPSS v.15.0 pocket programme. Results: It was observed that workers in tobacco processing industry were to be exposed to tobacco dusts and did not wear protective masks during all working period. Study group was consisting of 429 persons: 291 male and 138 female. The mean age of the group was 38,5 ± 8,4 . The rates of current smokers and non smokers were 62,5% and 28,5% respectively in male group. The ratio of non-smokers and current smokers were 69,5% and 28,3% respectively in females. The male group was consisting of more smoker persons and they were smoking much more cigarettes per day than the females, this was statistically significant (p<0,001). We determined the percentage of the frequent respiratory symptoms in the workers as following: morning sputum (%32,1), wheezing (%27,2), morning cough (%26,3), shortness of breath (%17,2) and chronic cough (%10,2). Among the tobacco workers, smoking and having respiratory symptoms were more common in the male group. Conclusion: As a result we suggest that preventive measures need to be taken in this industry. These are control of dusty environment and wearing of personel protective masks. Tobacco workers should be strongly encouraged for smoking cessation.

Keywords: smoking, tobacco industry, signs and symptoms

Tütün Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Solunum Semptomlarının Prevalansı

Hasan Hamzaçebi1, Servet Kayhan1
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Samsun

Amaç: Tütün fabrikası çalışanlarında solunum semptomlarının ve sigara kullanım alışkanlıklarının saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışma 2004 yılı Aralık ayında, tütün fabrikasında çalışan toplam 429 kişi ile kesitsel olarak yapıldı. Hazırlanan anket ile çalışanların yaş, cinsiyet, solunum semptomları ve sigara kullanma alışkanlıkları sorgulandı. İstatistiksel veriler SPSS v.15.0 paket programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Tütün fabrikasında çalışan işçilerin, tütün tozunun yoğun olduğu bir ortamda çalıştığı ve verilen koruyucu maskelerini çalışma süresince kullanmadığı gözlenmiştir. Çalışma grubunda yaş ortalaması 38,5 ±8,4 olan 291 erkek, 138 kadın olmak üzere toplam 429 işçi bulunmaktaydı. Erkeklerin %62,5’i halen sigara içen ve %28,5’i hiç sigara içmeyen; kadınlarınsa %69,5’i hiç sigara içmeyen, %28,3’ü halen sigara içen olarak saptandı. Sigara içen erkeklerin oranı ve günlük içilen sigara adedi, kadınlara göre daha yüksek olup bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). Çalışanlarda saptanan en sık solunum semptomları ve prevalansı; sabah balgamı (%32,1), wheezing (%27,2), sabah öksürüğü (%26,3), nefes darlığı (%17,2) ve kronik öksürük (%10,2) olarak saptandı. Sigara kullanımı ve solunum sistemi semptomları oransal olarak erkeklerde daha yüksek tespit edilmiştir. Sonuç: Tütün fabrikasında çalışan işçilerin solunum hastalıklarını önlemeye yönelik olarak çevresel toz kontrolü ve kişisel koruyucu maske kullandırılması yanında, işçiler sigara bırakma konusunda daha çok teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sigara içme, tütün sanayi, belirti ve bulgular

Hasan Hamzaçebi, Servet Kayhan. Smoking Behaviours and Prevalance of the Respiratory Symptoms in Tobacco Workers. Van Med J. 2012; 19(2): 72-77
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale