E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Closure of the Azygos Vein With Polymer Clip in 13 Cases Undergoing Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 479-482 | DOI: 10.5505/vtd.2019.93899

Closure of the Azygos Vein With Polymer Clip in 13 Cases Undergoing Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy

osman toktaş, ÜMİT HALUK İLİKLERDEN, Mehmet Çetin Kotan
Yuzuncu Yıl University, Faculty Of Medicine, Department Of General Surgery, Van, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to discuss the cases that azygos vein were closed with polymer clip in which the cases underwent MIMcKeown esophagectomy.
METHODS: Between May 2014-May 2016, 13 cases who underwent MI McKeown esophagectomy due to esophageal cancer in our center were included in the study.
RESULTS: The mean age of the cases was 53.8 years, 10 were female and 3 were male. Tumor localization was middle esophagus in 10 cases and lower esophagus in 3 cases. While neoadjuvant chemoradiotherapy has received 11 cases were received 2 cases. 10 patients underwent thoracoscopic-laparoscopic oesophagectomy, and 3 patients underwent thoracotomic-laparoscopic oesophyectomy. In all cases, azygos vein was closed with polymer clip and esophagogastrostomy was performed in the cervical region. The mean operative time was 210 min. The mean hospital stay was 12.9 days. 4 patients had pathological complete response. The mean number of lymph nodes removed was 9.6. In 2 cases, chylothorax developed as a complication and one of them died on the 26th day. None of the cases had any complications and bleeding due to azygos vein.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While In the case of esophageectomy, the use of the polymer clip in the closure of the azygous vein, which is one of the major vascular structures, does not increase the risk of complications and bleeding, superiority in terms of cost and ease of use. Therefor we believe that it can be used safely.

Keywords: Minimally invasive esophagectomy, McKeown esophagectomy, Azygos vein.

Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması

osman toktaş, ÜMİT HALUK İLİKLERDEN, Mehmet Çetin Kotan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Özefagus kanserinin tedavisinde cerrahi hala en önemli kısmı oluşturmakta. Cerrahi, konvansiyonel yöntemler ile yapılabildiği gibi minimal invaziv yöntemlerle de yapılabilinmekte. Bu çalışmada minimal invaziv McKeown özefajektomi yapılan olgularda azigos veninin polimer klips ile kapatıldığı olguları literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2014-Mayıs 2016 yılları arasında merkezimizde özefagus kanseri nedeniyle minimal invaziv McKeown özefajektomi yapılan 13 olgu çalışmaya alındı.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 53.8 olup, 10 olgu kadın ve 3 olgu erkek idi. Tümör lokalizasyonu 10 olguda orta, 3 olguda alt özefagusta idi. Olguların 11’i neoadjuvant kemoradyoterapi almış iken 2 olgu almamıştı. 10 olguya torakoskopik-laparoskopik özefajektomi yapıldı, 3 olguya da torakotomik-laparoskopik özefajektomi yapıldı, bütün olgularda azigos veni polimer klips ile kapatıldı ve özefagogastrostomi servikal bölgede yapıldı. Ortalama ameliyat süresi 210 dk idi. Ortalama hastanede kalış süresi 12.9 gün idi. 4 olguda patolojik tam yanıt vardı. Çıkarılan ortalama lenf nodu sayısı 9.6 idi. 2 olguda komlikasyon olarak şilotoraks gelişti ve bunlardan birisi 26. günde kaybedildi. Hiçbir olguda azigos venine bağlı herhangi bir komplikasyon ve kanama yaşanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Özefajektomi de önemli damarsal yapılardan birisi olan azigos veninin kapatılıp kesilmesinde polimer klipsin kullanımı komplikasyon ve kanama riskini arttırmazken maliyet ve kullanım kolaylığı açısından üstünlüğü olup güvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Minimal invaziv özefajektomi, McKeown özefajektomi, Azigos vein

osman toktaş, ÜMİT HALUK İLİKLERDEN, Mehmet Çetin Kotan. Closure of the Azygos Vein With Polymer Clip in 13 Cases Undergoing Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy. Van Med J. 2019; 26(4): 479-482

Corresponding Author: osman toktaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale