E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Effects of Some Phosphodiesterase 5 Inhibitors on Oxidative Stress, VEGF, BMP 2 and 9 in the Liver Tissue of Ovariectomized Rats [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 269-278 | DOI: 10.5505/vtd.2023.90757

The Effects of Some Phosphodiesterase 5 Inhibitors on Oxidative Stress, VEGF, BMP 2 and 9 in the Liver Tissue of Ovariectomized Rats

Hamit Hakan Alp1, Zübeyir Huyut1, murat Cihan2, Mehmet Ramazan Şekeroğlu3, Gülşah Alyar4, Serkan Yildirim5, Bünyamin Uçar1, Halil İbrahim Akbay1
1Department Of Medical Biochemistry, Faculty Of Medicine, Van Yuzuncu Yıl University, Van Tukey
2Department Of Medical Biochemistry, Ordu University Training And Research Hospital, Ordu, Turkey
3Department Of Biochemistry, Medical Faculty, Sakarya University, Sakarya, Tukey
4Vocational School Of Health Services, Ataturk University, Erzurum, Tukey
5Department Of Pathology, Veterinary Faculty, Ataturk University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: Osteoporosis is an important health problem and there is no effective treatment yet. phosphodiesterase 5 inhibitors are promising agents for the treatment of osteoporosis. In this study, we aimed to determine the effects of phosphodiesterase 5 inhibitors (vardenafil, tadalafil, and udenafil) on bone morphogenic protein-2 and 9 (BMP-2 and 9), vascular endothelial growth factor (VEGF), and oxidative stress markers (malondialdehyde and CoQ10) in liver tissue of rats with ovariectomy-induced osteoporosis.
METHODS: 50 Albino wistar female rats were randomly divided into 5 groups of 10 rats per group. Groups were the sham-operated, ovariectomise (OVEX), OVEX + Tadalafil, OVEX + udenafil and OVEX + vardenafil, respectively. VEGF, BMP-2 and 9 levels were measured by ELISA kits. To detect levels of MDA and CoQ10, we used high pressure liquid chromatography method.
RESULTS: The levels of VEGF, BMP-2 and 9 levels in the groups that applied PDE-5 inhibitors were significantly higher than in the sham and OVEX groups. There was no significant difference between the OVEX+vardenafil and OVEX+udenafil groups in terms of VEGF, BMP-2 and 9 levels. The levels of MDA and CoQ10 were significantly lower in the groups that applied PDE5 inhibitors than in the OVEX group. When the histological and immunohistochemical results were examined, it was seen that angiogenesis was significantly higher in PDE-5 inhibitor groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, we can say that these inhibitors may have positi ve effects on bone mineralization and remodelling by inducing the expression of VEGF, BMP-2 and 9 in liver tissue.

Keywords: Osteoporosis, PDE5 inhibitors, VEGF, BMPs

Bazı Fosfodiesteraz 5 İnhibitörlerinin Ovariektomize Sıçanların Karaciğer Dokusunda Oksidatif Stres, VEGF, BMP 2 ve 9 Üzerine Etkileri

Hamit Hakan Alp1, Zübeyir Huyut1, murat Cihan2, Mehmet Ramazan Şekeroğlu3, Gülşah Alyar4, Serkan Yildirim5, Bünyamin Uçar1, Halil İbrahim Akbay1
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Van Tukey
2Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ordu, Türkiye
3Biyokimya Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye
4Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
5Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Osteoporoz önemli bir sağlık sorunudur ve henüz etkili bir tedavisi yoktur. Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri osteoporoz tedavisi için umut verici ajanlardır. Bu çalışmada, fosfodiesteraz 5 inhibitörlerinin (vardenafil, tadalafil ve udenafil) ovariektomi ile osteoporoz oluşturulan sıçanların karaciğer dokusunda kemik morfojenik protein-2 ve 9 (BMP-2 ve 9), vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve oksidatif stres belirteçleri (malondialdehit ve CoQ10) üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 50 Albino wistar dişi sıçan her grupta 10 sıçan olacak şekilde rastgele 5 gruba ayrıldı. Gruplar sırasıyla sham-operated, ovariectomise (OVEX), OVEX + Tadalafil, OVEX + udenafil ve OVEX + vardenafil idi. VEGF, BMP-2 ve 9 seviyeleri ELISA kitleri ile ölçülmüştür. MDA ve CoQ10 seviyelerini tespit etmek için yüksek basınçlı sıvı kromatografi yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: PDE-5 inhibitörleri uygulanan gruplarda VEGF, BMP-2 ve 9 seviyeleri sham ve OVEX gruplarına göre anlamlı derecede yüksekti. OVEX+vardenafil ve OVEX+udenafil grupları arasında VEGF, BMP-2 ve 9 düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. PDE5 inhibitörü uygulanan gruplarda MDA ve CoQ10 düzeyleri OVEX grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. Histolojik ve immünohistokimyasal sonuçlar incelendiğinde, PDE-5 inhibitörü gruplarında anjiyogenezin anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, bu inhibitörlerin karaciğer dokusunda VEGF, BMP-2 ve 9 ekspresyonunu indükleyerek kemik mineralizasyonu ve yeniden şekillenmesi üzerinde olumlu etkileri olabileceğini söyleyebiliriz

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, PDE5 inhibitörleri, VEGF, BMPs

Hamit Hakan Alp, Zübeyir Huyut, murat Cihan, Mehmet Ramazan Şekeroğlu, Gülşah Alyar, Serkan Yildirim, Bünyamin Uçar, Halil İbrahim Akbay. The Effects of Some Phosphodiesterase 5 Inhibitors on Oxidative Stress, VEGF, BMP 2 and 9 in the Liver Tissue of Ovariectomized Rats. Van Med J. 2023; 30(3): 269-278

Corresponding Author: Hamit Hakan Alp, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale