E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The efficacy of Radial and Focused Extracorporeal Shock-Wave Therapies in the Treatment of Subacute Coccydynia According to Age and Body Mass Index [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 38-47 | DOI: 10.5505/vtd.2023.86143

The efficacy of Radial and Focused Extracorporeal Shock-Wave Therapies in the Treatment of Subacute Coccydynia According to Age and Body Mass Index

Volkan Sah
Department Of Sports Medicine, Yüzüncü Yıl University, School Of Medicine, Van, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the effects of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (r-ESWT) and Focused ESWT (f-ESWT) methods in the treatment of subacute coccydynia according to age and BMI.
METHODS: Sixty patients were randomized into the three ESWT groups (Radial, Focused, Sham). All patients were evaluated with Visual Analog Scale (VAS) and Oswestry Disability Index (ODI) before treatment, right after 4 sessions of treatment (4 weeks), 1 month after the end of treatment (8th week), and 3 months after the end of treatment (16th week).
RESULTS: Compared with baseline, the mean VAS scores of patients aged 18-35 showed a statistically significant decrease in the 4th week only in r-ESWT group (p<0.05). VAS scores at week 16 in the 18-35 age range decreased more in the r-ESWT group than in the f-ESWT group (p>0.05). The 16th week ODI scores decreased more in the r-ESWT group than in the f-ESWT group at the ages of 18-35, and in the f-ESWT group at the ages of 36-50 compared to the r-ESWT group (p>0.05 for both). While VAS and ODI scores at week 16 decreased more in the r-ESWT group in normal weight patients, these two scores decreased more in the r-ESWT group in overweight/obese patients at the same week (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The r-ESWT could be preferable in the early adulthood (18-35 ages) and normal weight patients (BMI <25) and the f-ESWT could be preferable in the ages of middle adulthood (36-50) and overweight/obese patients (BMI ≥25) in the treatment of coccydynia.

Keywords: Coccydynia, shock wave, randomised sham-controlled trial, body mass index, age.

Radyal ve Odaklı Ekstrakorporeal Şok-Dalga Terapilerinin Subakut Koksidini Tedavisinde Yaşa ve Vücut Kitle İndeksine Göre Etkinliği

Volkan Sah
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, subakut koksidini tedavisinde radyal Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi (r-ESWT) ve focused/odaklı ESWT (f-ESWT) yöntemlerinin etkilerini yaşa ve vücut kitle indeksi (VKİ)’ne göre araştırmaktır..
YÖNTEM ve GEREÇLER: Altmış hasta, üç ESWT grubuna (Radyal, Odaklı, Sham-Plasebo) randomize edildi. Tüm hastalar tedavi öncesi, 4 seans tedaviden hemen sonra (4. hafta), tedavi bitiminden 1 ay sonra (8. hafta) ve tedavi bitiminden 3 ay sonra (16. hafta) Görsel Analog Skala (VAS) ve Oswestry Engellilik İndeksi (ODI) ile değerlendirildi.
BULGULAR: 18-35 yaş arası hastaların ortalama VAS skorları tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında, sadece Radial ESWT grubunda 4. haftada istatistiksel olarak anlamlı düşüş gösterdi (p<0.05). 18-35 yaş aralığında 16. haftada VAS skorları r-ESWT grubunda Odaklı ESWT grubuna göre daha fazla düşüş göstermiştir (p>0.05). 16. hafta ODI skorları; 18-35 yaş aralığında r-ESWT grubunda f-ESWT grubuna göre daha fazla, 36-50 yaş aralığında ise f-ESWT grubunda r-ESWT grubuna göre daha fazla düşüş göstermiştir (her ikisi için, p>0.05). Normal kilolu hastalarda 16. haftadaki VAS ve ODI skorları r-ESWT grubunda daha fazla düşerken, aynı haftada aşırı kilolu/obez hastalarda bu iki skor f-ESWT grubunda daha fazla düşüş göstermiştir (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Koksidini tedavisinde; r-ESWT erken erişkinlik döneminde (18-35 yaş) ve normal kilolu hastalarda (VKİ <25) tercih edilebilir, f-ESWT ise orta erişkinlik döneminde (36-50 yaş) ve aşırı kilolu/obez (VKİ ≥25) hastalarda tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Koksidini, şok dalgası, randomize sham-kontrollü çalışma, vücut kitle indeksi, yaş.

Volkan Sah. The efficacy of Radial and Focused Extracorporeal Shock-Wave Therapies in the Treatment of Subacute Coccydynia According to Age and Body Mass Index. Van Med J. 2023; 30(1): 38-47

Corresponding Author: Volkan Sah, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale