E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Prolonging Life in Aneurysmatic Arteriovenous Fistulas; Aneurysmorrhaphy or Plication [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 498-505 | DOI: 10.5505/vtd.2020.82652

Prolonging Life in Aneurysmatic Arteriovenous Fistulas; Aneurysmorrhaphy or Plication

Cengiz Güven1, Fatih Üçkardeş2
1Adiyaman University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Adiyaman Turkey
2Adiyaman University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Adiyaman, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to share our surgical treatment approaches to patients who undervent arteriovenous fistula (AVF) and routine hemodialysis and developed aneurysm of AVF.
METHODS: This study was designed retrospectively. Between May 2013 and November 2018, AVF aneurysms operated in patients with chronic renal insufficiency at XXXXX University Medical Faculty Cardiovascular Surgery Clinic were evaluated. The data were collected in the form of file scanning through the hospital automation system in digital environment. Patients with aneurysmatic AVF of 4mm or more were selected. The patients who underwent revision were included in the study, while the patients who had AVF cancellation by ligation were excluded. Patients were screened in terms of vascular access site, surgical technique and functionality.
RESULTS: Out of 409 AVF aneurysm which was opened to a total of 347 patients, It was determined that 37 patients (16 males and 21 females; age average: 54.24 ± 19.26 years) who developed aneurysm had undergone revision. It was understood that radiosefalik (RC) AVF was observed in 12 patients, that basillic ven outcrop were seen in 2 patients (BVY) and AVF, and that brakiosefalik(BC) AVF was seen in 23 patients. It was determined that aneurysmorrhaphy had been performed in 27 patients, plication was performed in 7 patients and 3 of the patients who underwent aneurysmorrhaphy were treated in emergency conditions due to rupture.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Aneurysmorrhaphy and plication is an effective way of treatment for the re-use of the damaged AVF in patients with aneurysm who have already limitations to the vascular access.

Keywords: Arteriovenous fistula, hemodialysis, aneurysm, aneurysmorrhaphy, plication

Anevrizmatik Arteriyovenöz Fistüllerde Ömrü Uzatmak; Anevrizmorafi veya Plikasyon

Cengiz Güven1, Fatih Üçkardeş2
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız arteriyovenöz fistül (AVF) ile rutin hemodiyalize giren ve kullandıkları AVF’de anevrizma gelişen hastalara cerrahi tedavi yaklaşımlarımızı paylaşmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız retrospektif olarak tasarlandı. Mayıs 2013- Kasım 2018 tarihleri arasında XXXXX Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde kronik böbrek yetmezliğindeki hastalarda, opere edilen AVF anevrizmaları incelendi. Veriler dijital ortamda hastane otomasyon sistemi üzerinden dosya taraması şeklinde toplandı. 4mm ve üzerinde anevrizmatik AVF’ü olan hastalar seçildi. Anevrizmorafi ve plikasyon ile revizyon yapılan hastalar çalışmaya dâhil edilirken, ligasyon ile AVF iptali yapılan hastalar çalışma dışında tutuldu. Hastalar vasküler erişim bölgesi, cerrahi teknik ve işlevsellik bakımından tarandı.
BULGULAR: Toplam 347 hastaya açılan 409 AVF’den anevrizma gelişen 37 hastaya (16 erkek ve 21 kadın; yaş ortalaması: 54.24 ±19.26 yıl) revizyon yapıldığı tespit edildi. Hastaların 12’sinde radiosefalik (RC) AVF, 2’sinde bazilik ven yüzeyelleştirilmesi (BVY) ile AVF, 23’ünde brakiosefalik (BC) AVF olduğu anlaşıldı. Anevrizma gelişen hastaların 25’i (%67,6) proksimal, 12’si (% 32.4) ise distal (ön kol) AVF’lerde oluştuğu görüldü. 27 hastaya anevrizmorafi, 7 hastaya plikasyon yapıldığı ve anevrizmorafi yapılan hastalardan 3’üne rüptür nedeniyle acil şartlarda müdahale edildiği tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anevrizmorafi ve plikasyon, vasküler erişime zaten kısıtlı olan anevrizmalı hastalarda hasarlı AVF'ün yeniden kullanımı için etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Arteriyovenöz fistül, hemodiyaliz, anevrizma, anevrizmorafi, plikasyon

Cengiz Güven, Fatih Üçkardeş. Prolonging Life in Aneurysmatic Arteriovenous Fistulas; Aneurysmorrhaphy or Plication. Van Med J. 2020; 27(4): 498-505

Corresponding Author: Cengiz Güven, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale