E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Relationship Between Anatomic Stability of Patellofemoral Joint with Age and Gender: Our Single Center MRI Experience [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(2): 209-216 | DOI: 10.5505/vtd.2020.82474

The Relationship Between Anatomic Stability of Patellofemoral Joint with Age and Gender: Our Single Center MRI Experience

Tuba Akdağ, Aynur Turan, Esra Soyer Guldogan, Baki Hekimoğlu
Department of Radiology, University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: MRI is superior to other radiological diagnostic methods because it does not contain radiation and it can clearly show the patellofemoral joint and surrounding anatomical structures. In our study, we aimed to determine the tibial tubercle-trochlear groove distance (TT-TOd) and trochlear groove angle (TOa) values by MRI and determine the differences between genders and age groups in a large patient series.
METHODS: 448 patients who applied our radiology clinic between January 2014 and March 2014 and undergone knee MRI scan due to knee pain were included in the study. The patients were divided into four groups as adolescent (13-19 years), young adult (20-35 years), adult (36-64 years) and elderly (65 and over). TT-TOd and TOa measurements were performed on axial MRG images of all patients.
RESULTS: The mean TT-TO distance was 14.6 ± 4.7 mm. Among all cases; TT-TO distance was higher in adolescent group compared to young adult, adult and elderly patient groups (p = 0.022; p = 0.009 and p = 0.004, respectively). The mean value for TOa measurement was 145,9 ° ± 9.6. This value was found to be wider in the adolescent male group than in the elderly male group (P = 0.004).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we reached a large series of patients and our study is valuable in terms of sampling the current literature and the results that we achieved between age group. We suggest for the adolescent patient group TT-TO distance and TO angle measurements must be considered in daily MRI practice.

Keywords: patellofemoral joint, joint instability, adolescent, age, gender

Patellofemoral Eklemin Anatomik Stabilitesinin Yaş ve Cinsiyet ile İlişkisi: Tek Merkez MRG Deneyimimiz

Tuba Akdağ, Aynur Turan, Esra Soyer Guldogan, Baki Hekimoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanasi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Patellofemoral instabilitenin görüntülenmesinde MRG; radyasyon içermemesi, patellofemoral eklemi ve çevre anatomik yapıları net olarak gösterebilmesi ile diğer radyolojik tanı yöntemlerinden üstündür. Biz çalışmamızda tibial tüberkül-troklear oluk mesafesi (TT-TOm) ve troklear oluk açısı (TOa) değerlerini MRG ile tespit etmeyi ve geniş bir hasta grubunda cinsiyetler ve yaş grupları arasındaki farklılıkları belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Ocak 2014-Mart 2014 tarihleri arasında Radyoloji Kliniğimize başvuran ve diz ağrısı sebebiyle diz MR çekilmiş 448 hasta dahil edildi. Hastalar adölesan (13-19 yaş), genç erişkin (20-35 yaş), erişkin (36-64 yaş) ve yaşlı (65 ve üzeri) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Tüm hastaların aksiyal diz MRG kesitleri üzerinden TT-TOm ve TOa ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: TT-TO mesafesinin ortalama değeri 14,6 ± 4,7 mm olarak bulundu. Tüm olgular içerisinde yaş gruplarına göre TT-TO mesafesinin değerlendirilmesinde; genç erişkin, erişkin ve yaşlı hasta gruplarına göre adölesan grupta TT-TO mesafesi daha fazla idi (sırasıyla; p=0,022; p=0,009 ve p=0,004) TOa ölçümü için ortalama değer 145,9 ° ± 9,6 olarak bulundu. Bu değer adölesan erkek grubunda yaşlı erkek gruba göre daha geniş olarak tespit edildi. (p=0,004)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde patellofemoral eklem şikayetleri nedeniyle çekilen MRG sayısında ve konu ile ilgili yayınlarda artış; ölçüm yöntemleri ve referans değerler ile ilgili her gün değişen literatür bilgileri ortaya çıkmaktadır. Türk popülasyonunda geniş bir hasta serisine ulaşarak yaptığımız bu çalışma; güncel literatürü örnekleme ve özellikle adölesan yaş grubunda ulaşmış olduğu sonuçlar bağlamında kıymetlidir. Biz günlük MRG pratiğinde -en azından adölesan hasta grubu için- TT-TO mesafesi ve TO açısı ölçümlerinin yapılması taraftarıyız.

Anahtar Kelimeler: patellofemoral eklem, eklem instabilitesi, yaş, cinsiyet

Tuba Akdağ, Aynur Turan, Esra Soyer Guldogan, Baki Hekimoğlu. The Relationship Between Anatomic Stability of Patellofemoral Joint with Age and Gender: Our Single Center MRI Experience. Van Med J. 2020; 27(2): 209-216

Corresponding Author: Tuba Akdağ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale