E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Are nurses biased against obese patients? [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 491-497 | DOI: 10.5505/vtd.2019.82435

Are nurses biased against obese patients?

Meryem Türkan Işık1, Gülay Altun Ugras2, Zübeyde Uzanmaz3
1Mersin University, Faculty Of Nursing, Department Of fundamental Nursing, Yenişehir/Mersin, Turkey.
2Mersin University, Faculty Of Nursing, Department Of Surgical Nursing, Yenişehir/ Mersin, Turkey.
3Mersin Üniversity Hospital, Yenişehir/ Mersin, Turkey.

INTRODUCTION: This study is planned to determine the biases of nurses caring for obese patients and to improve suggestions for improving care quality of obese patients.
METHODS: A total of 370 nurses (95.8%) working in a university hospital who met research criteria constituted sample of this study. Data have been collected between February-May 2017 using data collection form and GAMS-27 Obesity Prejudice Scale (GAMS-27 OPS). Percent, average, standard deviation, student t, ANOVA, and pearson correlation tests have been used in data analysis.

RESULTS: Out of 69.2% of nurses caring for obese patients, only 27.6% have stated to have taken an education about obesity. GAMS-27 OPS mean score of nurses is 73.4±10.2, and 63.2% has been identified as bias inclined and 10.0% as biased. While age, gender, education status and marital status of nurses do not affect scale scores, education taken for obese patient care is determined to decrease the bias incline. It was determined that as the body mass index of the nurses decreased, the obesity bias increased significantly.


DISCUSSION AND CONCLUSION: Study results showed most of nurses to be bias inclined, few to have taken education for obese patient care, and education to decrease bias incline against obese patients. Considering impact of training, this issue may be included in existing nursing education and in-service trainings. It may be advisable to conduct new studies in which the factors affecting the bias tendency of nurses are determined and the relationship between the reasons why nurses donot want to give care to obese patients and the bias tendencies.

Keywords: Bias, Obesity, Nurse, GAMS-27 OPS

Hemşireler Obez Hastalara Karşı Önyargılı mı?

Meryem Türkan Işık1, Gülay Altun Ugras2, Zübeyde Uzanmaz3
1Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çiftlikköy Kampüsü, 33343, Yenişehir/ Mersin, Türki̇ye.
2Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çiftlikköy Kampüsü, 33343, Yenişehir/Mersin, Türki̇ye.
3Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Çiftlikköy Kampüsü, 33343, Yenişehir/Mersin,Türki̇ye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, obez hastalara bakım veren hemşirelerin önyargı durumlarını belirlemek ve obez hastaların bakım kalitesini artırmaya yönelik öneriler geliştirmek amacıyla planlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinde çalışan ve araştırma kriterlerine uyan 370 hemşire (%95,8) oluşturdu. Veriler, Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasında, anket formu ve GAMS-27 Obezite Önyargı Ölçeği (GAMS-27 OÖÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde, yüzde, ortalama, standart sapma, student t testi, ANOVA ve pearson korelasyon testi kullanıldı.
BULGULAR: Hemşirelerin %69,2’si obez hastaya bakım verirken, yalnızca %27,6’sı obezite ile ilgili bir eğitim aldığını ifade etti. Hemşirelerin, GAMS-27 OÖÖ ortalamasının 73,4±10,2 olduğu, %63,2’sinin önyargı eğiliminde ve %10,0’unun ise önyargılı olduğu saptandı. Hemşirelerin yaş, cinsiyet, eğitim ve medeni durumu, çalıştığı klinik, eğitim aldığı yer, ölçek puanını etkilemezken; obez hasta bakımına yönelik alınan eğitimin ve aldığı eğitimi yeterli bulmanın önyargı eğilimini düşürdüğü saptandı. Hemşirelerin beden kitle indeksi düştükçe, obezite önyargılarının anlamlı oranda yükseldiği belirlendi.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçları hemşirelerin çoğunluğunun önyargı eğiliminde olduklarını, çok azının obez hasta bakımına yönelik eğitim aldığını, eğitimin obez hastalara karşı önyargı eğilimini azalttığını gösterdi.
Eğitimin etkisi göz önünde bulundurulduğunda, mevcut hemşirelik eğitiminde ve hizmet içi eğitimlerde bu konuya yer verilebilir. Hemşirelerin önyargı eğilimini etkileyen faktörlerin belirlendiği ve hemşirelerin obez hastalara bakım vermek istememe nedenleri ile önyargı eğilimleri arasındaki ilişkinin incelendiği yeni araştırmaların planlanması önerilebilir.


Anahtar Kelimeler: Önyargı, Obezite, Hemşire, GAMS-27 Obezite Önyargı Ölçeği

Meryem Türkan Işık, Gülay Altun Ugras, Zübeyde Uzanmaz. Are nurses biased against obese patients?. Van Med J. 2019; 26(4): 491-497

Corresponding Author: Meryem Türkan Işık, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale